Trắc nghiệm Bài 1: Số nguyên âm và tập hợp các số nguyên Toán 6 Chân trời sáng tạo

Đề bài

Câu 1 :

Tập hợp các số nguyên kí hiệu là

 • A

  $N$

 • B

  ${N^*}$

 • C

  $Z$

 • D

  ${Z^*}$

Quảng cáo
decumar
Câu 2 :

Số đối của số \( - 3\) là

 • A

  $3$                         

 • B

  $ - 3$                            

 • C

  $2$

 • D

  $4$

Câu 3 : Các điểm E và F ở hình sau đây biểu diễn các số nguyên nào?

 

 • A
  \( - 3\) và \( - 5\)
 • B
  \( - 3\) và \( - 2\)
 • C
  \(1\) và \(2\)
 • D
  \( - 5\) và \( - 6\)
Câu 4 :

Cho số nguyên \(a\), biết điểm \(a\) cách điểm \(0\)\(6\) đơn vị. Có bao nhiêu số như vậy?

 • A
  1 số
 • B
  2 số
 • C
  3 số
 • D
  4 số
Câu 5 : Nhiệt kế chỉ bao nhiêu độ trong hình dưới đây?

 

 • A
  \({8^o}C\)
 • B
  \( - {3^o}C\)
 • C
  \({3^o}C\)
 • D
  \({6^o}C\)
Câu 6 :

Cho trục số:

Điểm \( - 4\) cách điểm \(3\) bao nhiêu đơn vị?

 • A
  \(4\)
 • B
  \( - 7\)
 • C
  \(7\)
 • D
  \(6\)
Câu 7 :

Tập hợp nào dưới đây gồm các số nguyên âm

 • A

  \(\left\{ { - 3;\,\, - 2;\,\,1} \right\}\)

 • B

  \(\left\{ { - 9;\, - 2;\, - 1} \right\}\)

 • C
  \(\left\{ { - 6;\,1;\,4} \right\}\)
 • D
  \(\left\{ {1;\,\,4;\,\,8} \right\}\)
Câu 8 :

Cách viết nào sau đây là đúng:

 • A
  \( - 2 \in \mathbb{N}\)
 • B
  \(1,5 \in \mathbb{Z}\)
 • C
  \( - 31 \in \mathbb{Z}\)
 • D
  \(1\dfrac{1}{2} \in \mathbb{Z}\)
Câu 9 :

Một tàu ngầm đang ở vị trí dưới mực nước biển 120 m. Số nguyên âm biểu thị độ cao của tàu so với mực nước biển là:

 • A
  \(120\,\,m\)
 • B
  \( - 120\,\,m\)
 • C
  \( + \,120\,m\)
 • D
  \(120\, - \,m\)
Câu 10 :

Hãy đọc số nguyên âm chỉ nhiệt độ dưới \({0^o}C\) sau đây: \( - {4^o}C\).

 • A

  Bốn độ C

 • B
  Âm bốn
 • C
  Trừ bốn
 • D

  Âm bốn độ C

Câu 11 : Khẳng định nào dưới đây đúng?
 • A
  Số nguyên \(a\) lớn hơn \( - 4\). Số \(a\) chắc chắn là số dương.
 • B
  Số nguyên \(a\) nhỏ hơn \(3\). Số \(a\) chắc chắn là số âm.
 • C
  Số nguyên \(a\) lớn hơn \(1\). Số \(a\) chắc chắn là số dương.
 • D
  Số nguyên \(a\) nhỏ hơn \(0\). Số \(a\) có thể là số dương, có thể là số âm

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Tập hợp các số nguyên kí hiệu là

 • A

  $N$

 • B

  ${N^*}$

 • C

  $Z$

 • D

  ${Z^*}$

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Tập hợp các số nguyên kí hiệu là $Z.$

Câu 2 :

Số đối của số \( - 3\) là

 • A

  $3$                         

 • B

  $ - 3$                            

 • C

  $2$

 • D

  $4$

Đáp án : A

Phương pháp giải :

- Sử dụng: Số đối của \(a\) là \( - a.\)

Lời giải chi tiết :

Ta có  số đối của số \( - 3\) là \(3.\)  

Câu 3 : Các điểm E và F ở hình sau đây biểu diễn các số nguyên nào?

 

 • A
  \( - 3\) và \( - 5\)
 • B
  \( - 3\) và \( - 2\)
 • C
  \(1\) và \(2\)
 • D
  \( - 5\) và \( - 6\)

Đáp án : B

Phương pháp giải :
Đếm khoảng cách từ điểm \(E;\,\,F\) đến điểm \(0\), thêm dấu “-” vào số vừa tìm được.
Lời giải chi tiết :
Các điểm E và F ở hình đã cho biểu diễn các số: \( - 3\) và \( - 2\).
Câu 4 :

Cho số nguyên \(a\), biết điểm \(a\) cách điểm \(0\)\(6\) đơn vị. Có bao nhiêu số như vậy?

 • A
  1 số
 • B
  2 số
 • C
  3 số
 • D
  4 số

Đáp án : B

Phương pháp giải :
Quan sát trục số và tìm các điểm cách điểm \(0\) sáu đơn vị về chiều âm và về chiều dương
Lời giải chi tiết :
Có hai số cách điểm \(0\) sáu đơn vị đó là: \( - 6\) và \(6\).
Câu 5 : Nhiệt kế chỉ bao nhiêu độ trong hình dưới đây?

 

 • A
  \({8^o}C\)
 • B
  \( - {3^o}C\)
 • C
  \({3^o}C\)
 • D
  \({6^o}C\)

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Hai vạch liên tiếp của nhiệt kế cách nhau 1 đơn vị.

Coi nhiệt kế như trục số thẳng đứng, chiều dương từ dưới lên trên.

Lời giải chi tiết :
Quan sát hình ta thấy vạch đỏ ở điểm \( - 3\), vậy nhiệt kế chỉ \( - {3^o}C\).
Câu 6 :

Cho trục số:

Điểm \( - 4\) cách điểm \(3\) bao nhiêu đơn vị?

 • A
  \(4\)
 • B
  \( - 7\)
 • C
  \(7\)
 • D
  \(6\)

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Đếm xem điểm \( - 4\) cách điểm \(3\) bao nhiêu khoảng, mỗi khoảng là 1 đơn vị.

Lời giải chi tiết :

Ta thấy điểm \( - 4\) cách điểm \(3\) bảy đơn vị.

Câu 7 :

Tập hợp nào dưới đây gồm các số nguyên âm

 • A

  \(\left\{ { - 3;\,\, - 2;\,\,1} \right\}\)

 • B

  \(\left\{ { - 9;\, - 2;\, - 1} \right\}\)

 • C
  \(\left\{ { - 6;\,1;\,4} \right\}\)
 • D
  \(\left\{ {1;\,\,4;\,\,8} \right\}\)

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Các số \( - 1,\,\, - 2,\,\, - 3,\,...\) gọi là các số nguyên âm.

Lời giải chi tiết :

Đáp án A: Số \(1\) không là số nguyên âm

Đáp án B: Tất cả các số đều là số nguyên âm

Đáp án C: Số \(1;\,\,4\) không là số nguyên âm

Đáp án D: Cả ba số đều không là số nguyên âm.

Câu 8 :

Cách viết nào sau đây là đúng:

 • A
  \( - 2 \in \mathbb{N}\)
 • B
  \(1,5 \in \mathbb{Z}\)
 • C
  \( - 31 \in \mathbb{Z}\)
 • D
  \(1\dfrac{1}{2} \in \mathbb{Z}\)

Đáp án : C

Phương pháp giải :

\(\begin{array}{l}\mathbb{N} = \left\{ {0;\,\,1;\,\,2;\,\,3;\,...} \right\}\\\mathbb{Z} = \left\{ {...;\, - 2;\, - 1;\,0;\,\,1;\,\,2;...} \right\}\end{array}\)

Lời giải chi tiết :

\( - 2\) không là số tự nhiên => A sai.

\(1,5\)\(1\dfrac{1}{2}\) không là số nguyên => B, D sai.

\( - 31\) là số nguyên => C đúng.

Câu 9 :

Một tàu ngầm đang ở vị trí dưới mực nước biển 120 m. Số nguyên âm biểu thị độ cao của tàu so với mực nước biển là:

 • A
  \(120\,\,m\)
 • B
  \( - 120\,\,m\)
 • C
  \( + \,120\,m\)
 • D
  \(120\, - \,m\)

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Số nguyên âm biểu thị vị trí dưới mực nước biển \(a\,\,\left( m \right)\) là: \( - a\,\,\left( m \right)\).

Lời giải chi tiết :

Số nguyên âm biểu thị độ cao của tàu so với mực nước biển là: \( - 120\,\,m\).

Câu 10 :

Hãy đọc số nguyên âm chỉ nhiệt độ dưới \({0^o}C\) sau đây: \( - {4^o}C\).

 • A

  Bốn độ C

 • B
  Âm bốn
 • C
  Trừ bốn
 • D

  Âm bốn độ C

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Dấu “\( - \)” đọc là “âm”, đọc “âm” rồi đọc số tự nhiên.

\(^\circ C\): độ C

Lời giải chi tiết :

\( - 4^\circ C\): đọc là “âm bốn độ C” hoặc “trừ bốn độ C.

Câu 11 : Khẳng định nào dưới đây đúng?
 • A
  Số nguyên \(a\) lớn hơn \( - 4\). Số \(a\) chắc chắn là số dương.
 • B
  Số nguyên \(a\) nhỏ hơn \(3\). Số \(a\) chắc chắn là số âm.
 • C
  Số nguyên \(a\) lớn hơn \(1\). Số \(a\) chắc chắn là số dương.
 • D
  Số nguyên \(a\) nhỏ hơn \(0\). Số \(a\) có thể là số dương, có thể là số âm

Đáp án : C

Phương pháp giải :
Đọc kĩ các khẳng định, đưa ra phản ví dụ nếu thấy sai.
Lời giải chi tiết :

Phương án A sai. Ví dụ \( - 2 >  - 4\) nhưng \( - 2\) là số nguyên âm.

Phương án B sai. Ví dụ \(1 < 3\) nhưng 1 là số dương.

Phương án D sai vì các số nguyên nhỏ hơn \(0\) là các số nguyên âm.

Phương án C đúng.

close