Trắc nghiệm Bài 3: Phép cộng, phép trừ các số tự nhiên Toán 6 Cánh diều

Đề bài

Câu 1 :

\(5125 + 456875\) bằng

 • A

  \(46200\)

 • B

  \(462000\)

 • C

  \(46300\)

 • D

  \(426000\)

Câu 2 :

Cho tổng: \(15946 + ? = 51612 + 15946\). Dấu “?” trong tổng trên là:

 • A

  \(51612\)

 • B

  \(15946\)

 • C

  \(67558\)

 • D

  \(35666\)

Câu 3 :

Khẳng định nào sau đây sai?

 • A

  \(a + b + c = \left( {a + b} \right) + c\)

 • B

  \(a + b + c = \left( {a + c} \right) + b\)

 • C

  \(a + b + c = \left( {a + b} \right) + b\)

 • D

  \(a + b + c = a + \left( {b + c} \right)\)

Câu 4 :

Phép tính \(x - 5\) thực hiện được khi

 • A

  \(x < 5\)   

 • B

  \(x \ge 5\)          

 • C

  \(x < 4\)      

 • D

  \(x = 3\)

Câu 5 :

Cho phép tính \(231 - 87\). Chọn câu đúng.

 • A

  \(231\) là số trừ 

 • B

  \(87\) là số bị trừ      

 • C

  \(231\) là số bị trừ   

 • D

  \(87\) là hiệu

Câu 6 :

Tính 1 454-997

 • A

  575

 • B

  567

 • C

  457

 • D

  754

Câu 7 :

Tổng \((a+b)+c\) hay \(a+(b+c)\) được gọi là tổng của ... và viết gọn là \(a+b+c\).

 • A

  kết hợp

 • B

  ba số \(a,b,c\)

 • C

  hai số \(a,b\)

 • D

  giao hoán

Câu 8 :

\(a+b\) bằng?

 • A

  \(a+a\)

 • B

  \(b+b\)

 • C

  \(b+a\)

 • D

  \(a\)

Câu 9 :

Hình ảnh sau minh họa cho phép toán nào?

 • A

  Phép cộng của 1 và 2

 • B

  Phép trừ của 3 và 2

 • C

  Phép cộng của 1 và 3

 • D

  Phép trừ của 3 và 1

Câu 10 :

Hình ảnh sau minh họa cho phép toán nào?

 • A

  Phép cộng của 1 và 2

 • B

  Phép trừ của 2 và 1

 • C

  Phép cộng của 1 và 3

 • D

  Phép trừ của 3 và 1

Câu 11 :

Tìm số tự nhiên $x$ thỏa mãn: $7+x=362$.

 • A

  300

 • B

  355

 • C

  305

 • D

  362

Câu 12 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Bình nói: “\(a + b = b + a\)”. Đúng hay sai?

Đúng
Sai
Câu 13 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai


Tí nói “\(4824 + 3579 = 3579 + 4824\)”. Đúng hay sai?

Đúng
Sai
Câu 14 : Con hãy điền từ/cụm từ/số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

Cho \(246 + 388 = 634\).


Vậy \(388 + 246 =\)

Câu 15 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

\(m + n = n + ...\) .

Đáp án đúng điền vào chỗ chấm là:

A. \(n\)

B. \(0\)

C. \(20\)

D. \(m\)

Câu 16 : Con hãy điền từ/cụm từ/số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

\(2018 +0=\)

\(+2018\)

\(=\)

Câu 17 : Con hãy điền từ/cụm từ/số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

\(161291 + \)

\(= (6000 + 725) + 161291\)

Câu 18 : Con hãy điền từ/cụm từ/số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

\(123 + 999 + 472= 472 + 123+\)

Câu 19 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

\(5269 + 2017\,\,...\,\,2017 + 5962\).

Dấu thích hợp điền vào chỗ chấm là:

A. \( < \)

B. \( > \)

C. \( = \)

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

\(5125 + 456875\) bằng

 • A

  \(46200\)

 • B

  \(462000\)

 • C

  \(46300\)

 • D

  \(426000\)

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Đặt tính rồi tính.

Lời giải chi tiết :

Vậy \(5125 + 456875 = 462000\)

Câu 2 :

Cho tổng: \(15946 + ? = 51612 + 15946\). Dấu “?” trong tổng trên là:

 • A

  \(51612\)

 • B

  \(15946\)

 • C

  \(67558\)

 • D

  \(35666\)

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Áp dụng tính chất giao hoán của phép cộng.

Lời giải chi tiết :

Áp dụng tính chất giao hoán của phép cộng ta có:

\(15946 + 51612 = 51612 + 15946\). Suy ra "?" có giá trị \(51612\).

Câu 3 :

Khẳng định nào sau đây sai?

 • A

  \(a + b + c = \left( {a + b} \right) + c\)

 • B

  \(a + b + c = \left( {a + c} \right) + b\)

 • C

  \(a + b + c = \left( {a + b} \right) + b\)

 • D

  \(a + b + c = a + \left( {b + c} \right)\)

Đáp án : C

Phương pháp giải :

- Áp dụng tính chất giao hoán của phép cộng.

- Áp dụng tính chất kết hợp của phép cộng.

Lời giải chi tiết :

\(a + b + c = \left( {a + b} \right) + b\) sai vì \(c\) không thể bằng \(b\).

Câu 4 :

Phép tính \(x - 5\) thực hiện được khi

 • A

  \(x < 5\)   

 • B

  \(x \ge 5\)          

 • C

  \(x < 4\)      

 • D

  \(x = 3\)

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Phép tính \(a - b\) thực hiện được khi \(a \ge b.\)

Lời giải chi tiết :

Phép tính \(x - 5\) thực hiện được khi \(x \ge 5.\)

Câu 5 :

Cho phép tính \(231 - 87\). Chọn câu đúng.

 • A

  \(231\) là số trừ 

 • B

  \(87\) là số bị trừ      

 • C

  \(231\) là số bị trừ   

 • D

  \(87\) là hiệu

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Trong phép trừ $a - b = x$  thì  \(a\) là số bị trừ; \(b\) là số trừ và \(x\) là hiệu.

Lời giải chi tiết :

Trong phép trừ \(231 - 87\) thì \(231\) là số bị trừ và \(87\) là số trừ nên C đúng.

Câu 6 :

Tính 1 454-997

 • A

  575

 • B

  567

 • C

  457

 • D

  754

Đáp án : C

Phương pháp giải :

- Thêm vào số bị trừ và số trừ cùng một số sao cho số trừ mới là số tròn chục, tròn trăm, tròn nghìn.

- Tính: (số bị trừ mới) – (số trừ mới).

Lời giải chi tiết :

1 454-997 = (1 454+3)-(997+3)

= 1 457-1 000=457

Câu 7 :

Tổng \((a+b)+c\) hay \(a+(b+c)\) được gọi là tổng của ... và viết gọn là \(a+b+c\).

 • A

  kết hợp

 • B

  ba số \(a,b,c\)

 • C

  hai số \(a,b\)

 • D

  giao hoán

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Tổng \((a+b)+c\) hay \(a+(b+c)\) được gọi là tổng của ba số \(a,b,c\) và viết gọn là \(a+b+c\).

Câu 8 :

\(a+b\) bằng?

 • A

  \(a+a\)

 • B

  \(b+b\)

 • C

  \(b+a\)

 • D

  \(a\)

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Tính chất phép cộng số tự nhiên:

+) Tính chất giao hoán: \(a+b=b+a\) với \(a,b\) là các số tự nhiên.

Câu 9 :

Hình ảnh sau minh họa cho phép toán nào?

 • A

  Phép cộng của 1 và 2

 • B

  Phép trừ của 3 và 2

 • C

  Phép cộng của 1 và 3

 • D

  Phép trừ của 3 và 1

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Số 3 và số 1 cùng chiều từ trái sang phải, số 2 ngược chiều với hai số này. Mà ta có 3-2=1 nên hình ảnh trên minh họa cho phép trừ 3-2.

Câu 10 :

Hình ảnh sau minh họa cho phép toán nào?

 • A

  Phép cộng của 1 và 2

 • B

  Phép trừ của 2 và 1

 • C

  Phép cộng của 1 và 3

 • D

  Phép trừ của 3 và 1

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Số 1, 2 và 3 đều có chiều từ trái sang phải. Mà 1+2=3 nên đây là hình ảnh minh họa cho phép cộng 1 và 2.

Câu 11 :

Tìm số tự nhiên $x$ thỏa mãn: $7+x=362$.

 • A

  300

 • B

  355

 • C

  305

 • D

  362

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Tìm số hạng chưa biết: Lấy tổng trừ đi số hạng đã biết.

Lời giải chi tiết :

Ta có: 

$7+x=362$

       $x=362-7$

       $x=355$.

Câu 12 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Bình nói: “\(a + b = b + a\)”. Đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

Khi đổi chỗ các số hạng trong một tổng thì tổng đó không thay đổi.

Nên : “\(a + b = b + a\) ”.

Vậy Bình nói đúng.

Câu 13 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai


Tí nói “\(4824 + 3579 = 3579 + 4824\)”. Đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

Khi đổi chỗ các số hạng trong một tổng thì tổng đó không thay đổi.

Nên : “\(4824 + 3579 = 3579 + 4824\)”.

Vậy Tí nói đúng.

Câu 14 : Con hãy điền từ/cụm từ/số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

Cho \(246 + 388 = 634\).


Vậy \(388 + 246 =\)

Đáp án

Cho \(246 + 388 = 634\).


Vậy \(388 + 246 =\)

Phương pháp giải :

Áp dụng tính chất giao hoán của phép cộng: Khi đổi chỗ các số hạng trong một tổng thì tổng đó không thay đổi: \(a + b = b + a\)         

Lời giải chi tiết :

Ta có: \(246 + 388 = 388 + 246\)

Mà \(246 + 388 = 634\) nên \(388 + 246 = 634\).

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là \(634\).

Câu 15 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

\(m + n = n + ...\) .

Đáp án đúng điền vào chỗ chấm là:

A. \(n\)

B. \(0\)

C. \(20\)

D. \(m\)

Đáp án

D. \(m\)

Phương pháp giải :

Áp dụng tính chất giao hoán của phép cộng: Khi đổi chỗ các số hạng trong một tổng thì tổng đó không thay đổi.

Lời giải chi tiết :

Ta có : \(m + n = n + m\)

Vậy đáp án đúng điền vào chỗ chấm là \(m\).

Câu 16 : Con hãy điền từ/cụm từ/số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

\(2018 +0=\)

\(+2018\)

\(=\)

Đáp án

\(2018 +0=\)

\(+2018\)

\(=\)

Phương pháp giải :

- Áp dụng tính chất giao hoán của phép cộng: Khi đổi chỗ các số hạng trong một tổng thì tổng đó không thay đổi.

- Mọi số cộng với \(0\) đều bằng chính số đó: \(a + 0 = 0 + a = a\) .

Lời giải chi tiết :

Ta có: \(2018 + 0 = 0 + 2018 = 2018\)

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống theo thứ tự từ trái sang phải là \(0\,;\,\,2018.\)

Câu 17 : Con hãy điền từ/cụm từ/số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

\(161291 + \)

\(= (6000 + 725) + 161291\)

Đáp án

\(161291 + \)

\(= (6000 + 725) + 161291\)

Phương pháp giải :

Áp dụng tính chất giao hoán của phép cộng: Khi đổi chỗ các số hạng trong một tổng thì tổng đó không thay đổi.

Lời giải chi tiết :

Ta có: \((6000 + 725) + 161291 = 6725 + 161291\)

Hay \(161291 + 6725 = (6000 + 725) + 161291\)

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là \(6725\).

Câu 18 : Con hãy điền từ/cụm từ/số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

\(123 + 999 + 472= 472 + 123+\)

Đáp án

\(123 + 999 + 472= 472 + 123+\)

Phương pháp giải :

Áp dụng tính chất giao hoán của phép cộng: Khi đổi chỗ các số hạng trong một tổng thì tổng đó không thay đổi.

Lời giải chi tiết :

Khi đổi chỗ các số hạng trong một tổng thì tổng đó không thay đổi.

Do đó, \(123 + 999 + 472 = 472 + 123 + 999\)

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là \(999\).

Câu 19 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

\(5269 + 2017\,\,...\,\,2017 + 5962\).

Dấu thích hợp điền vào chỗ chấm là:

A. \( < \)

B. \( > \)

C. \( = \)

Đáp án

A. \( < \)

Phương pháp giải :

Áp dụng tính chất giao hoán của phép cộng: Khi đổi chỗ các số hạng trong một tổng thì tổng đó không thay đổi:

            \(a + b = b + a\)

Lời giải chi tiết :

Ta có:   \(5269 + 2017\, = \,2017 + 5269\)

Lại có \(5269 < 5962\) nên \(2017 + 5269 < 2017 + 5692\)

Do đó \(5269 + 2017 < 2017 + 5962\).

close