Trắc nghiệm Bài tập cuối chương III Toán 6 Cánh diều

Đề bài

Câu 1 :

Cho các hình sau đây:

(1) Đoạn thẳng AB

(2) Tam giác đều ABC

(3) Hình tròn tâm O

Trong các hình nói trên, các hình có tâm đối xứng là

 • A

  (1)

 • B

  (1), (2)

 • C

  (1), (3)

 • D

  (1), (2), (3)

Câu 2 :

Chọn câu đúng?

 • A

  Tam giác đều có 6 trục đối xứng

 • B

  Hình chữ nhật với hai kích thước khác nhau có 4 trục đối xứng

 • C

  Hình thang cân, góc ở đáy khác \({90^0}\), có một đúng một trục đối xứng

 • D

  Hình bình hành có hai trục đối xứng

Câu 3 :

Trong các câu sau câu nào sai:

 • A

  Hình vuông có đúng 4 trục đối xứng

 • B

  Hình thoi, các góc khác \({90^0}\), có đúng hai trục đối xứng

 • C

  Hình lục giác đều có đúng 3 trục đối xứng

 • D

  Hình chữ nhật với hai kích thước khác nhau có đúng hai trục đối xứng

Câu 4 :

Đoạn thẳng AB có độ dài 4 cm. Gọi O là tâm đối xứng của đoạn thẳng AB. Tính độ dài đoạn OA.

 • A

  2 cm

 • B

  4 cm

 • C

  6 cm

 • D

  8 cm

Câu 5 :

Chọn câu sai

 • A

  Chữ H là hình vừa có trục đối xứng, vừa có tâm đối xứng

 • B

  Chữ N là hình có tâm đối xứng và không có có trục đối xứng.

 • C

  Chữ O là hình vừa có trục đối xứng vừa có tâm có tâm đối xứng.

 • D

  Chữ I là hình có trục đối xứng và không có tâm đối xứng.

Câu 6 :

Hình nào sau đây có trục đối xứng?

 • A

  hình a

 • B

  hình b

 • C

  hình b và hình c

 • D

  hình a và hình b

Câu 7 :

Hình sau có mấy trục đối xứng:

 • A

  1

 • B

  2

 • C

  3

 • D

  4

Câu 8 :

Hình nào dưới đây có tâm đối xứng?

 • A

  hình a

 • B

  hình b

 • C

  hình c

 • D

  hình b và hình c

Câu 9 :

Toán vui. Hai bạn Na và Toàn đứng đối diện nhau trên nền đất, ở giữa họ có một dãy các số và dấu cộng như hình dưới đây. Do vị trí nhìn khác nhau nên hai bạn thấy hai dãy các phép tính khác nhau.

Phép tính Toàn quan sát được để phép tính hai bạn quan sát thấy bằng nhau là:

 • A

  \({\bf{11}} + {\bf{8}}1 + 1{\bf{9}} + {\bf{91}} + {\bf{68}}{\rm{ }} = {\bf{270}} \)

 • B

  \({\bf{11}} + {\bf{86}} + {\bf{19}} + {\bf{91}} + {\bf{68}}{\rm{ }} = {\bf{275}} \)

 • C

  \({\bf{89}} + {\bf{16}} + {\bf{69}} + {\bf{61}} + {\bf{98}} + {\bf{11}}{\rm{ }} = {\bf{344}} \)

 • D

  \({\bf{89}} + {\bf{16}} + {\bf{69}} + {\bf{6}}8 + {\bf{9}}1 + 11{\rm{ }} = {\bf{344}} \)

Câu 10 :

Cho các hình sau đây:

(1) Đoạn thẳng AB

(2) Tam giác đều ABC

(3) Hình tròn tâm O

Trong các hình nói trên, các hình có trục đối xứng là

 • A

  (1)

 • B

  (1), (2)

 • C

  (1), (3)

 • D

  (1), (2), (3)

Câu 11 :

Cho các hình và các trục đối xứng của nó như hình dưới đây, hình vẽ có trục đối xứng đúng là:

 • A

  hình a

 • B

  hình d

 • C

  hình a và hình d

 • D

  hình b và hình c

Câu 12 :

Hình nào sau đây có trục đối xứng?

 • A

  hình a và hình b

 • B

  hình a và hình d

 • C

  hình b, hình c và hình d

 • D

  hình a, hình c và hình d

Câu 13 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất


Trong các hình sau, hình nào là hình bình hành?

A.

         

B.

          

C.

          

D.

          

Câu 14 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Trong các hình sau, hình nào là hình thoi?

A.

          

B.

          

C.

           

D.

          

Câu 15 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Cho hình vẽ như sau:

Cạnh AB song song với cạnh nào dưới đây?

A. BC 

B. DC 

C. AD

Câu 16 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

Hình chữ nhật MNPQ có 

cặp cạnh vuông góc với nhau.

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Cho các hình sau đây:

(1) Đoạn thẳng AB

(2) Tam giác đều ABC

(3) Hình tròn tâm O

Trong các hình nói trên, các hình có tâm đối xứng là

 • A

  (1)

 • B

  (1), (2)

 • C

  (1), (3)

 • D

  (1), (2), (3)

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

- Tâm đối xứng của đoạn thẳng AB là trung điểm của đoạn thẳng AB.

- Tam giác đều ABC không có tâm đối xứng

- Tâm đối xứng của đường tròn tâm O là điểm O.

Vậy (1) và (3) là hình có tâm đối xứng

Câu 2 :

Chọn câu đúng?

 • A

  Tam giác đều có 6 trục đối xứng

 • B

  Hình chữ nhật với hai kích thước khác nhau có 4 trục đối xứng

 • C

  Hình thang cân, góc ở đáy khác \({90^0}\), có một đúng một trục đối xứng

 • D

  Hình bình hành có hai trục đối xứng

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Tam giác đều có 3 trục đối xứng => A sai

Hình chữ nhật với hai kích thước khác nhau có 2 trục đối xứng => B sai

Hình thang cân, góc ở đáy khác \({90^0}\) , có một đúng một trục đối xứng => C đúng

Hình bình hành không có trục đối xứng => D sai

Câu 3 :

Trong các câu sau câu nào sai:

 • A

  Hình vuông có đúng 4 trục đối xứng

 • B

  Hình thoi, các góc khác \({90^0}\), có đúng hai trục đối xứng

 • C

  Hình lục giác đều có đúng 3 trục đối xứng

 • D

  Hình chữ nhật với hai kích thước khác nhau có đúng hai trục đối xứng

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Các câu A, B, D đúng.

Hình lục giác đều có 6 trục đối xứng gồm 3 đường thẳng đi qua hai định đổi diện và 3 đường thẳng đi qua trung điểm của hai cạnh đối diện => C sai.

Câu 4 :

Đoạn thẳng AB có độ dài 4 cm. Gọi O là tâm đối xứng của đoạn thẳng AB. Tính độ dài đoạn OA.

 • A

  2 cm

 • B

  4 cm

 • C

  6 cm

 • D

  8 cm

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Tâm đối xứng của một đoạn thẳng chia đôi đoạn thẳng đó thành hai phần bằng nhau

Lời giải chi tiết :

Độ dài đoạn OA là: \(4:2 = 2\left( {cm} \right)\)    

Câu 5 :

Chọn câu sai

 • A

  Chữ H là hình vừa có trục đối xứng, vừa có tâm đối xứng

 • B

  Chữ N là hình có tâm đối xứng và không có có trục đối xứng.

 • C

  Chữ O là hình vừa có trục đối xứng vừa có tâm có tâm đối xứng.

 • D

  Chữ I là hình có trục đối xứng và không có tâm đối xứng.

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Các câu A, B, C đúng

Câu D sai vì chữ I vừa có tâm đối xứng vừa có trục đối xứng

Câu 6 :

Hình nào sau đây có trục đối xứng?

 • A

  hình a

 • B

  hình b

 • C

  hình b và hình c

 • D

  hình a và hình b

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Hình a và hình b có trục đối xứng, ví dụ ta có thể vẽ trục đối xứng của chúng như sau:

Câu 7 :

Hình sau có mấy trục đối xứng:

 • A

  1

 • B

  2

 • C

  3

 • D

  4

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Ta vẽ các trục đối xứng của hình như sau:

Vậy hình đã cho có 4 trục đối xứng.

Câu 8 :

Hình nào dưới đây có tâm đối xứng?

 • A

  hình a

 • B

  hình b

 • C

  hình c

 • D

  hình b và hình c

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Hình có tâm đối xứng là hình b.

Câu 9 :

Toán vui. Hai bạn Na và Toàn đứng đối diện nhau trên nền đất, ở giữa họ có một dãy các số và dấu cộng như hình dưới đây. Do vị trí nhìn khác nhau nên hai bạn thấy hai dãy các phép tính khác nhau.

Phép tính Toàn quan sát được để phép tính hai bạn quan sát thấy bằng nhau là:

 • A

  \({\bf{11}} + {\bf{8}}1 + 1{\bf{9}} + {\bf{91}} + {\bf{68}}{\rm{ }} = {\bf{270}} \)

 • B

  \({\bf{11}} + {\bf{86}} + {\bf{19}} + {\bf{91}} + {\bf{68}}{\rm{ }} = {\bf{275}} \)

 • C

  \({\bf{89}} + {\bf{16}} + {\bf{69}} + {\bf{61}} + {\bf{98}} + {\bf{11}}{\rm{ }} = {\bf{344}} \)

 • D

  \({\bf{89}} + {\bf{16}} + {\bf{69}} + {\bf{6}}8 + {\bf{9}}1 + 11{\rm{ }} = {\bf{344}} \)

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Điền các số: 1; 6; 8; 9 vào ô trống để được phép tính đúng.

Lời giải chi tiết :

Phép tính Toàn quan sát được là:

\({\bf{89}} + {\bf{16}} + {\bf{69}} + {\bf{61}} + {\bf{98}} + {\bf{11}}{\rm{ }} = {\bf{344}} \)

Phép tính Na quan sát được là:

\({\bf{11}} + {\bf{86}} + {\bf{19}} + {\bf{69}} + {\bf{91}} + {\bf{68}}{\rm{ }} = {\bf{344}} \)

Câu 10 :

Cho các hình sau đây:

(1) Đoạn thẳng AB

(2) Tam giác đều ABC

(3) Hình tròn tâm O

Trong các hình nói trên, các hình có trục đối xứng là

 • A

  (1)

 • B

  (1), (2)

 • C

  (1), (3)

 • D

  (1), (2), (3)

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

- Trục đối xứng của đoạn thẳng AB là đường thẳng đi qua trung điểm của đoạn thẳng AB và vuông góc với nó.

- Trục đối xứng của tam giác đều ABC là đường thẳng đi qua một đỉnh và trung điểm của cạnh đối diện đỉnh đó.

- Trục đối xứng của đường tròn tâm O là đường thẳng đi qua điểm O.

Vậy (1), (2), (3) là hình có trục đối xứng.

Câu 11 :

Cho các hình và các trục đối xứng của nó như hình dưới đây, hình vẽ có trục đối xứng đúng là:

 • A

  hình a

 • B

  hình d

 • C

  hình a và hình d

 • D

  hình b và hình c

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Đường nét đứt ở hình a và d là trục đối xứng. Hai đường ở hình b và c còn lại không phải là trục đối xứng của hình

Câu 12 :

Hình nào sau đây có trục đối xứng?

 • A

  hình a và hình b

 • B

  hình a và hình d

 • C

  hình b, hình c và hình d

 • D

  hình a, hình c và hình d

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Các hình a, c, d có trục đối xứng:

Câu 13 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất


Trong các hình sau, hình nào là hình bình hành?

A.

         

B.

          

C.

          

D.

          

Đáp án

C.

          

Phương pháp giải :

Quan sát các hình vẽ và áp dụng tính chất: hình bình hành có hai cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau.

Lời giải chi tiết :

Quan sát các hình đã cho ta thấy hình A là hình tròn; hình B là hình thang, hình D là tứ giác ; hình C có hai cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau nên hình C là hình bình hành.

Vậy trong các hình đã cho, hình C là hình bình hành.

Câu 14 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Trong các hình sau, hình nào là hình thoi?

A.

          

B.

          

C.

           

D.

          

Đáp án

B.

          

Phương pháp giải :

Quan sát các hình vẽ và áp dụng tính chất: hình thoi có hai cặp cạnh đối diện song song và bốn cạnh bằng nhau.

Lời giải chi tiết :

Quan sát các hình đã cho ta thấy hình A là hình thang, hình B là hình thoi, hình C là hình tròn, hình D là hình bình hành.

Vậy trong các hình đã cho, hình B là hình thoi.

Câu 15 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Cho hình vẽ như sau:

Cạnh AB song song với cạnh nào dưới đây?

A. BC 

B. DC 

C. AD

Đáp án

B. DC 

Phương pháp giải :

Quan sát hình vẽ để tìm cặp cạnh song song với nhau.

Lời giải chi tiết :

Quan sát hình vẽ ta thấy cạnh AB song song với cạnh DC.

Câu 16 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

Hình chữ nhật MNPQ có 

cặp cạnh vuông góc với nhau.

Đáp án

Hình chữ nhật MNPQ có 

cặp cạnh vuông góc với nhau.

Phương pháp giải :

Quan sát hình vẽ để xác định các cặp cạnh vuông góc với nhau.

Lời giải chi tiết :

Trong hình chữ nhật MNPQ có: 

MN vuông góc với MQ;         MN vuông góc với NP;

PQ vuông góc với PN;            PQ vuông góc với QM.

Vậy hình chữ nhật MNPQ có \(4\) cặp cạnh vuông góc với nhau.

Đáp án đúng điền vào ô trống là \(4\).

close