Trắc nghiệm Bài 8: Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5 Toán 6 Cánh diều

Đề bài

Câu 1 :

Hãy chọn câu sai:

 • A

  Số chia hết cho 2 và 5 có tận cùng là số 0

 • B

  Một số chia hết cho 10 thì số đó chia hết cho 2

 • C

  Số chia hết cho 2 thì có tận cùng là số lẻ

 • D

  Số dư trong phép chia một số cho 2  bằng số dư trong phép chia chữ số tận cùng của nó cho 2

Câu 2 :

Cho \(\overline {17*} \)chia hết cho 2. Số thay thế cho * có thể là

 • A
  1
 • B
  2
 • C
  3
 • D
  5
Câu 3 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Lớp 6A có 45 học sinh, có thể chia lớp thành hai nhóm, mỗi nhóm có số lượng học sinh bằng nhau.

Đúng
Sai
Câu 4 :

Cho \(\overline {17*} \)chia hết cho 5. Số thay thế cho * có thể là

 • A
  1
 • B
  2
 • C
  3
 • D
  5
Câu 5 :

Trong những số sau, có bao nhiêu số chia hết cho 5?

10005459, 12345, 1254360, 1234544, 155498

 • A
  2
 • B
  3
 • C
  4
 • D
  5
Câu 6 :

Số lớn nhất có 4 chữ số khác nhau và chia hết cho 2 là:

 • A

  9998

 • B

  9876

 • C

  1234

 • D

  1023

Câu 7 :

Trong những số sau, có bao nhiêu số chia hết cho 2?

100000984, 12345, 12543456, 1234567, 155498

 • A
  2
 • B

  3

 • C

  4

 • D

  5

Câu 8 :

Các số có chữ số tận cùng là … thì chia hết cho 5 và chỉ những số đó mới chia hết cho 5.

 • A

  0, 1, 2, 3

 • B

  0, 2, 4, 6, 8

 • C

  1, 3, 5, 7, 9

 • D

  0 hoặc 5

Câu 9 :

Điền vào chỗ trống

Các số có chữ số tận cùng là … thì chia hết cho 2 và chỉ những số đó mới chia hết cho 2.

 • A

  0, 1, 2, 3

 • B

  0, 2, 4, 6, 8

 • C

  0 hoặc 5

 • D

  1, 3, 5, 7, 9

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Hãy chọn câu sai:

 • A

  Số chia hết cho 2 và 5 có tận cùng là số 0

 • B

  Một số chia hết cho 10 thì số đó chia hết cho 2

 • C

  Số chia hết cho 2 thì có tận cùng là số lẻ

 • D

  Số dư trong phép chia một số cho 2  bằng số dư trong phép chia chữ số tận cùng của nó cho 2

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Số chia hết cho $2$ có tận cùng là số chẵn nên câu sai là: Số chia hết cho 2 có tận cùng là số lẻ.

Câu 2 :

Cho \(\overline {17*} \)chia hết cho 2. Số thay thế cho * có thể là

 • A
  1
 • B
  2
 • C
  3
 • D
  5

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Vị trí của * là chữ số tận cùng.

Các số có chữ số tận cùng là số chẵn \(\left( {0,{\rm{ }}2,{\rm{ }}4,{\rm{ }}6,{\rm{ }}8} \right)\) thì chia hết cho 2 và chỉ những số đó mới chia hết cho 2.

Lời giải chi tiết :

Vì * là chữ số tận cùng của \(\overline {17*} \) nên * chỉ có thể là 0;2;4;6;8.

Vậy số 2 là số cần tìm.

Câu 3 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Lớp 6A có 45 học sinh, có thể chia lớp thành hai nhóm, mỗi nhóm có số lượng học sinh bằng nhau.

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Phương pháp giải :

Mỗi nhóm có số lượng học sinh bằng nhau có nghĩa là tổng số học sinh của lớp phải chia hết cho 2.

Lời giải chi tiết :

Để mỗi nhóm có số lượng học sinh bằng nhau thì 45 phải chia hết cho 2.

Điều này không xảy ra vì chữ số tận cùng của 45 là 5 nên 45 không chia hết cho 2.

Câu 4 :

Cho \(\overline {17*} \)chia hết cho 5. Số thay thế cho * có thể là

 • A
  1
 • B
  2
 • C
  3
 • D
  5

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Vị trí của * là chữ số tận cùng.

Các số có chữ số tận cùng là \(0\) hoặc \(5\) thì chia hết cho \(5\) và chỉ những số đó mới chia hết cho \(5\).

Lời giải chi tiết :

Vì * là chữ số tận cùng của \(\overline {17*} \) nên * chỉ có thể là 0 hoặc 5

Vậy số 5 là số cần tìm.

Câu 5 :

Trong những số sau, có bao nhiêu số chia hết cho 5?

10005459, 12345, 1254360, 1234544, 155498

 • A
  2
 • B
  3
 • C
  4
 • D
  5

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Các số có chữ số tận cùng là \(0\) hoặc \(5\) thì chia hết cho \(5\) và chỉ những số đó mới chia hết cho \(5\).

Lời giải chi tiết :

Số 12345 có chữ số tận cùng là 5 nên chia hết cho 5

Số 1254360 có chữ số tận cùng là 0 nên chia hết cho 5

Các số còn lại không có chữ số tận cùng là 0 cùng không có chữ số tận cùng là 5 nên không chia hết cho 5.

Vậy có 2 số chia hết cho 5.

Câu 6 :

Số lớn nhất có 4 chữ số khác nhau và chia hết cho 2 là:

 • A

  9998

 • B

  9876

 • C

  1234

 • D

  1023

Đáp án : B

Phương pháp giải :

- Số lớn nhất có luôn có chữ số hàng nghìn là 9.

- Chữ số sau giảm dần.

- Các số có chữ số tận cùng là số chẵn \(\left( {0,{\rm{ }}2,{\rm{ }}4,{\rm{ }}6,{\rm{ }}8} \right)\) thì chia hết cho 2 và chỉ những số đó mới chia hết cho 2.

Lời giải chi tiết :

Số lớn nhất có 4 chữ số khác nhau bắt đầu bằng chữ số 9. Hai chữ số tiếp theo là 8 và 7.

Chữ số cuối cùng chia hết cho 2 và khác 8 nên là số 6.

Vậy số lớn nhất có 4 chữ số khác nhau và chia hết cho 2 là: 9876

Câu 7 :

Trong những số sau, có bao nhiêu số chia hết cho 2?

100000984, 12345, 12543456, 1234567, 155498

 • A
  2
 • B

  3

 • C

  4

 • D

  5

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Các số có chữ số tận cùng là số chẵn \(\left( {0,{\rm{ }}2,{\rm{ }}4,{\rm{ }}6,{\rm{ }}8} \right)\) thì chia hết cho 2 và chỉ những số đó mới chia hết cho 2.

Lời giải chi tiết :

Các số 100000984, 12543456, 155498 có chữ số tận cùng là số chẵn nên chia hết cho 2.

Các số còn lại có chữ số tận cùng là số lẻ (5, 7) nên không chia hết cho 2.

Vậy có 3 số chia hết cho 2.

Câu 8 :

Các số có chữ số tận cùng là … thì chia hết cho 5 và chỉ những số đó mới chia hết cho 5.

 • A

  0, 1, 2, 3

 • B

  0, 2, 4, 6, 8

 • C

  1, 3, 5, 7, 9

 • D

  0 hoặc 5

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Các số có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5 thì chia hết cho 5 và chỉ những số đó mới chia hết cho 5.

Câu 9 :

Điền vào chỗ trống

Các số có chữ số tận cùng là … thì chia hết cho 2 và chỉ những số đó mới chia hết cho 2.

 • A

  0, 1, 2, 3

 • B

  0, 2, 4, 6, 8

 • C

  0 hoặc 5

 • D

  1, 3, 5, 7, 9

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Các số có chữ số tận cùng là 0, 2, 4, 6, 8 thì chia hết cho 2 và chỉ những số đó mới chia hết cho 2.

close