Trắc nghiệm Bài 2: Tập hợp các số nguyên Toán 6 Cánh diều

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :

Tập hợp các số nguyên kí hiệu là

 • A

  $N$

 • B

  ${N^*}$

 • C

  $Z$

 • D

  ${Z^*}$

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Lời giải chi tiết :

Tập hợp các số nguyên kí hiệu là $Z.$

Câu hỏi 2 :

Số đối của số \( - 3\) là

 • A

  $3$                         

 • B

  $ - 3$                            

 • C

  $2$

 • D

  $4$

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

- Sử dụng: Số đối của \(a\) là \( - a.\)

Lời giải chi tiết :

Ta có  số đối của số \( - 3\) là \(3.\)  

Câu hỏi 3 :

Chọn câu đúng

 • A

  $ - 6 \in N$

 • B

  $9 \notin Z$

 • C

  $ - 9 \in N$                          

 • D

  $ - 10 \in Z$

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Tập hợp số nguyên bao gồm số nguyên âm, số $0$ và số nguyên dương.
Tập hợp số nguyên kí hiệu là: $Z$
Tập hợp số tự nhiên kí hiệu là: $N$

Lời giải chi tiết :

Ta có \( - 10 \in Z\) vì \( - 10\) là số nguyên âm nên D đúng.

Câu hỏi 4 :

Điểm \(6\) cách điểm \(2\) bao nhiêu đơn vị?

 • A

  $3$

 • B

  $5$

 • C

  $2$

 • D

  $4$

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

- Sử dụng kiến thức về trục số để xác định khoảng cách từ điểm \(6\) đến điểm \(2\).

Lời giải chi tiết :

Điểm \(6\) cách điểm \(2\) là bốn đơn vị

Câu hỏi 5 :

Cho tập hợp \(A = \left\{ { - 3;2;0; - 1;5;7} \right\}\). Viết tập hợp \(B\) gồm các phần tử là số đối của các phần tử trong tập hợp \(A.\)

 • A

  $B = \left\{ {3; - 2;0;1; - 5; - 7} \right\}$

 • B

  $B = \left\{ {3; - 2;0; - 5; - 7} \right\}$

 • C

  $B = \left\{ {3; - 2;0;1; - 5;7} \right\}$  

 • D

  $B = \left\{ { - 3;2;0;1; - 5; - 7} \right\}$

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

+ Tìm số đối của mỗi phần tử thuộc tập hợp \(A\) bằng cách sử dụng: Số đối của \(a\) là \( - a.\)

+ Từ đó viết tập hợp \(B.\)

Lời giải chi tiết :

Số đối của \( - 3\) là \(3\); số đối của \(2\) là \( - 2;\) số đối của \(0\) là \(0;\)số đối của \( - 1\) là 1; số đối của \(5\) là \( - 5;\) số đối của \(7\) là \( - 7.\)

Nên tập hợp $B = \left\{ {3; - 2;0;1; - 5; - 7} \right\}$

Câu hỏi 6 :

Số cách số \( - 2\) sáu đơn vị theo chiều dương là?

 • A

  $6$

 • B

  $ - 8$                            

 • C

  $4$                          

 • D

  $5$

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Điểm nằm cách điểm A theo chiều dương tức là điểm đó nằm bên tay phải điểm A
Điểm nằm cách điểm A theo chiều âm tức là điểm đó nằm bên trái điểm A

Lời giải chi tiết :

Ta đếm về bên phải số $ - 2$  sáu đơn vị được số $4$ ( hay $ + 4$ )
Vậy số cách số $ - 2$ sáu đơn vị theo chiều dương là: $4$ ( hay $ + 4$)

Câu hỏi 7 :

Trong các số: \( - 2;\, - \dfrac{4}{3};\,4;\,0,5;\, - 100;\,1\dfrac{2}{7}\) có bao nhiêu số là số nguyên.

 • A
  \(1\)
 • B
  \(2\)
 • C
  \(3\)
 • D
  \(4\)

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Tập hợp số gồm các số nguyên âm, số \(0\) và các số nguyên dương được gọi là tập hợp số nguyên.

Lời giải chi tiết :

Các số là số nguyên là: \( - 2;\,\,4;\, - 100\).

Vậy có \(3\) số là số nguyên.

Câu hỏi 8 :

Khẳng định nào sau đây đúng?

 • A
  Số \(0\) vừa là số nguyên dương vừa là số nguyên âm.
 • B
  Số \(0\) là số nguyên dương.
 • C
  Số \(0\) là số nguyên âm.
 • D
  Tập hợp số nguyên bao gồm số nguyên âm, số nguyên dương và số 0.

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Tập hợp số gồm các số nguyên âm, số \(0\) và các số nguyên dương được gọi là tập hợp số nguyên.

Lời giải chi tiết :

Tập hợp số nguyên bao gồm số nguyên âm, số nguyên dương và số 0.

\( \Rightarrow A,\,B,\,C\) sai.

Tập hợp số nguyên bao gồm số nguyên âm, số nguyên dương và số 0.

Câu hỏi 9 :
Điểm \(x\) trong hình sau đây biểu diễn số nguyên nào?

 

 • A
  \( - 2\)
 • B
  \(4\)
 • C
  \(3\)
 • D
  \( - 3\)

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :
Đếm khoảng cách từ điểm \(x\) đến điểm \(0\), thêm dấu “-” vào số vừa tìm được.
Lời giải chi tiết :
Điểm \(x\) trong hình biểu diễn số \( - 3\).
Câu hỏi 10 :

Điểm $ - 2$  cách điểm $3$ bao nhiêu đơn vị?

 • A

  $5$

 • B

  $2$   

 • C

  $1$

 • D

  $8$

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Dựa vào trục số để xác định
Nếu điểm này cách điểm kia theo chiều từ trái sang phải gọi là chiều dương, chiều từ phải sang trái gọi là chiều âm của trục số.

Lời giải chi tiết :

Quan sát trục số ta thấy: Điểm $ - 2$  cách điểm $3$ là $5$ đơn vị.

Câu hỏi 11 :
Nhiệt kế chỉ bao nhiêu độ trong hình dưới đây?

 

 • A
  \({8^o}C\)
 • B
  \( - {3^o}C\)
 • C
  \({3^o}C\)
 • D
  \({6^o}C\)

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Hai vạch liên tiếp của nhiệt kế cách nhau 1 đơn vị.

Coi nhiệt kế như trục số thẳng đứng, chiều dương từ dưới lên trên.

Lời giải chi tiết :
Quan sát hình ta thấy vạch đỏ ở điểm \( - 3\), vậy nhiệt kế chỉ \( - {3^o}C\).
Câu hỏi 12 :
Số đối của -78 là:
 • A
  \(87\)
 • B
  \( - 87\)
 • C
  \( - 78\)
 • D
  \(78\)

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :
Số đối của số \( - a\) là \(a\).
Lời giải chi tiết :
Số đối của \( - 78\) là \(78\).
Câu hỏi 13 :
Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng?
 • A
  Số đối của một số nguyên dương là một số nguyên âm.
 • B
  Số \(0\) không có số đối.
 • C
  Số đối của mọi số nguyên dương đều là số nguyên dương.
 • D
  Số đối của mọi số nguyên âm đều là số nguyên âm.

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :
Số đối của số \(a\) là \( - a\).
Lời giải chi tiết :

- Số đối của một số nguyên dương là một số nguyên âm => C sai, A đúng

- Số đối của một số nguyên âm là một số nguyên dương => D sai.

- Số đối của \(0\) là \(0\) => B sai.

close