Trắc nghiệm Thứ tự trong tập hợp số nguyên Toán 6 Cánh diều

Đề bài

Câu 1 :

Chọn câu sai

 • A

  $ - 5 <  - 2$

 • B

  $0 < 4$                            

 • C

  $0 >  - 1$                          

 • D

  $ - 5 <  - 6$

Câu 2 :

Số liền trước của số $ - 19$  là số

 • A

  $20$                         

 • B

  $ - 17$                            

 • C

  $ - 18$                          

 • D

  $ - 20$

Câu 3 :

Biết \( - 9 < x < 0\). Tập hợp các số nguyên $x$ thỏa mãn:

 • A

  \(A = \left\{ { - 8; - 7; - 6; - 5; - 4; - 3; - 2; - 1} \right\}\)                        

 • B

  \(A = \left\{ { - 9; - 8; - 7; - 6; - 5; - 4; - 3; - 2; - 1} \right\}\)

 • C

  \(A = \left\{ { - 9; - 8; - 7; - 6; - 5; - 4; - 3; - 2; - 1;0} \right\}\)               

 • D

  \(A = \left\{ { - 8; - 7; - 6; - 5; - 4; - 3; - 2; - 1;0} \right\}\)

Câu 4 :

Viết tập hợp $M = $ $\left\{ {x \in Z| - 5 < x \le 3} \right\}$ dưới dạng liệt kê ta được

 • A

  \(M = \left\{ { - 5; - 4; - 3; - 2; - 1;0;1;3} \right\}.\)                        

 • B

  \(M = \left\{ { - 4; - 3; - 2; - 1;1;2;3} \right\}.\)

 • C

  \(M = \left\{ { - 4; - 3; - 2; - 1;0;1;2;3} \right\}.\)               

 • D

  \(M = \left\{ { - 4; - 3; - 2; - 1;0;1;2} \right\}.\)

Câu 5 :

Tìm các giá trị thích hợp của chữ số $a$ sao cho: \( - \overline {a99}  >  - 649 >  - \overline {6a0} \)

 • A

  $6$    

 • B

  $5$  

 • C

  $4$ 

 • D

  $7$

Câu 6 : Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?
 • A
  \( - 46718 < - 46812\)
 • B
  \( - 67523 < - 66712\)
 • C
  \( - 12 > 7\)
 • D
  \( - 123 < - 126\)
Câu 7 : Khẳng định nào sau đây đúng?
 • A
  Nếu \(x < 3\) thì \(x < 1\)
 • B
  Nếu \(x > 3\) thì \(x > 5\)
 • C
  Nếu \(x > 2\) thì \(x > - 1\)
 • D
  Nếu \(x < 8\) thì \(x < 5\)
Câu 8 :

Kim tự tháp Kê-ốp (Ai cập) được hoàn thành vào năm \(2560\) TCN.

Tòa nhà Landmark 81 (TP Hồ Chí Minh) được hoàn thành vào năm 2018 CN

Đền Ăng-co-vát (Cam-pu-chia) được hoàn thành vào năm 1150 CN.

Em hãy cho biết công trình xây dựng nào được hoàn thành trước.

 • A
  Không xác định được
 • B
  Kim tự tháp Kê-ốp
 • C
  Đền Ăng-co-vát
 • D
  Tòa nhà Landmark 81
Câu 9 : Sắp xếp các số sau theo thứ tự tăng dần: \( - 2021;\,\,4;\,0;\, - 10;\, - 1\)
 • A
  \( - 2021;\,\, - 10;\,\,4;\,0;\, - 1\)
 • B
  \( - 2021;\,\, - 10;\,\, - 1;\,\,0;\,\,4\)
 • C
  \( - 2021;\,\, - 10;\,\,0;\,\, - 1;\,\,4\)
 • D
  \(4;\,0;\, - 1;\, - 10;\, - 2021\)
Câu 10 :

Một sinh vật biển sống gần mặt nước, trong khi đó một số khác lại sống rất sâu dưới đáy đại dương. Hãy sắp xếp các sinh vật biển sau theo thứ tự giảm dần độ cao của môi trường sống.

 • A
  Cá cờ xanh, Sao biển, Cá hố, Cá đèn
 • B
  Sao biển, Cá đèn, Cá hố, Cá cờ xanh
 • C
  Cá cờ xanh, Cá hố, Sao biển, Cá đèn.
 • D
  Cá cờ xanh, Cá hố, Cá đèn, Sao biển.
Câu 11 :

Liệt kê các phần tử của tập hợp sau theo thứ tự giảm dần:

\(A = \left\{ {x \in \mathbb{Z}| - 1 < x \le 3} \right\}\)

 • A
  \(\left\{ { - 1;\,0;\,1;\,2;3} \right\}\)
 • B
  \(\left\{ { - 1;0;\,1;\,2} \right\}\)
 • C
  \(\left\{ {0;\,1;\,2;3} \right\}\)
 • D
  \(\left\{ {3;2;1;0} \right\}\)
Câu 12 :

Hãy sắp xếp các số sau theo thứ tự tăng dần

-3; +4; 7; -7; 0; -1; +15; -8; 25.

 • A
  \( - 8; - 7; - 3; - 1;{\rm{ }}0; + 4;{\rm{ }}7; + 15;{\rm{ }}25.\)
 • B
  \(0; + 4;{\rm{ }}7; + 15;{\rm{ }}25, - 8; - 7; - 3; - 1;\)
 • C
  \(0; - 1; - 3; + 4; - 7;7; - 8; + 15;{\rm{ }}25\)
 • D
  \(25;\, + 15;\,7;\, + 4;\,0;\, - 1;\, - 3;\, - 7;\, - 8\)

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Chọn câu sai

 • A

  $ - 5 <  - 2$

 • B

  $0 < 4$                            

 • C

  $0 >  - 1$                          

 • D

  $ - 5 <  - 6$

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Khi biểu diễn trên trục số ( nằm ngang ):

+ Điểm $a$ nằm bên trái điểm $b$ thì số nguyên $a$ nhỏ hơn số nguyên $b.$

+ Điểm $a$  nằm bên phải điểm $b$ thì số nguyên $a$ lớn hơn số nguyên $b.$

Lời giải chi tiết :

Điểm $ - 5$ nằm bên trái điểm $ - 2$ nên $ - 5 <  - 2.$ Do đó A đúng.

Điểm $0$ nằm bên trái điểm $4$ nên $0 < 4.$ Do đó B đúng.   

Điểm $0$ nằm bên phải điểm $ - 1$ nên $0 >  - 1.$ Do đó C đúng.

Điểm $ - 5$ nằm bên phải điểm $ - 6$ nên $ - 5 >  - 6$ Do đó D sai. 

Câu 2 :

Số liền trước của số $ - 19$  là số

 • A

  $20$                         

 • B

  $ - 17$                            

 • C

  $ - 18$                          

 • D

  $ - 20$

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Số nguyên $a$ gọi là số liền trước của số nguyên $b$  nếu $a < b$ và không có số nguyên nào nằm giữa $a$  và $b$ ( lớn hơn $a$ và nhỏ hơn $b$).

Lời giải chi tiết :

Ta thấy: $ - 20 <  - 19$ và không có số nguyên nào nằm giữa $ - 20$ và $ - 19.$
Nên số liền trước của số $ - 19$ là số $ - 20.$

Câu 3 :

Biết \( - 9 < x < 0\). Tập hợp các số nguyên $x$ thỏa mãn:

 • A

  \(A = \left\{ { - 8; - 7; - 6; - 5; - 4; - 3; - 2; - 1} \right\}\)                        

 • B

  \(A = \left\{ { - 9; - 8; - 7; - 6; - 5; - 4; - 3; - 2; - 1} \right\}\)

 • C

  \(A = \left\{ { - 9; - 8; - 7; - 6; - 5; - 4; - 3; - 2; - 1;0} \right\}\)               

 • D

  \(A = \left\{ { - 8; - 7; - 6; - 5; - 4; - 3; - 2; - 1;0} \right\}\)

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Vì $x$ là số nguyên nên dựa vào điều kiện đề bài ta tìm được giá trị của $x$ và viết chúng dưới dạng tập hợp.

Lời giải chi tiết :

Vì \( - 9 < x < 0;x \in Z \Rightarrow x \in \left\{ { - 8; - 7; - 6; - 5; - 4; - 3; - 2; - 1} \right\}\)

Do đó \(A = \left\{ { - 8; - 7; - 6; - 5; - 4; - 3; - 2; - 1} \right\}\).

Câu 4 :

Viết tập hợp $M = $ $\left\{ {x \in Z| - 5 < x \le 3} \right\}$ dưới dạng liệt kê ta được

 • A

  \(M = \left\{ { - 5; - 4; - 3; - 2; - 1;0;1;3} \right\}.\)                        

 • B

  \(M = \left\{ { - 4; - 3; - 2; - 1;1;2;3} \right\}.\)

 • C

  \(M = \left\{ { - 4; - 3; - 2; - 1;0;1;2;3} \right\}.\)               

 • D

  \(M = \left\{ { - 4; - 3; - 2; - 1;0;1;2} \right\}.\)

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Vì $M = $ $\left\{ {x \in Z| - 5 < x \le 3} \right\}$ tức là: $x$ là số nguyên, $x$ lớn hơn $ - 5$  và nhỏ hơn hoặc bằng $3.$
Với $x$  lớn hơn $ - 5$  và nhỏ hơn hoặc bằng $3$ gồm: $3$  và các số nguyên nằm giữa $ - 5$ và $3.$

Lời giải chi tiết :

Các số nguyên lớn hơn $ - 5$  và nhỏ hơn hoặc bằng $3$ là \( - 4; - 3; - 2; - 1;0;1;2;3.\)

Nên \(M = \left\{ { - 4; - 3; - 2; - 1;0;1;2;3} \right\}.\)

Câu 5 :

Tìm các giá trị thích hợp của chữ số $a$ sao cho: \( - \overline {a99}  >  - 649 >  - \overline {6a0} \)

 • A

  $6$    

 • B

  $5$  

 • C

  $4$ 

 • D

  $7$

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Dựa vào việc so sánh hai số nguyên:

+ Với \(a,b \in Z\), nếu điểm $a$ nằm bên trái điểm $b$ trên trục số nằm ngang thì \(a < b\)

+ Số nguyên $b$ là số liền sau của số nguyên $a$ nếu \(a < b\) và giữa $a$ và $b$ không có số nguyên nào nữa.

Lời giải chi tiết :

\( - \overline {a99}  >  - 649 >  - \overline {6a0}  \Rightarrow \overline {a99}  < 649 < \overline {6a0}  \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}a < 6\\4 < a\end{array} \right. \Rightarrow 4 < a < 6\).

Mà \(a \in {N^*}\) nên \(a = 5\).

Câu 6 : Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?
 • A
  \( - 46718 < - 46812\)
 • B
  \( - 67523 < - 66712\)
 • C
  \( - 12 > 7\)
 • D
  \( - 123 < - 126\)

Đáp án : B

Phương pháp giải :

- Số nguyên âm luôn nhỏ hơn số nguyên dương.

- Để so sánh hai số nguyên âm, ta làm như sau:

Bước 1: Bỏ dấu “-” trước cả hai số âm.

Bước 2: Trong hai số nguyên dương nhận được, số nào nhỏ hơn thì số nguyên âm ban đầu (tương ứng) sẽ lớn hơn.

Lời giải chi tiết :

Do \(67523 > 66712\) nên \( - 67523 <  - 66712\).

Khẳng định đúng là: B

Câu 7 : Khẳng định nào sau đây đúng?
 • A
  Nếu \(x < 3\) thì \(x < 1\)
 • B
  Nếu \(x > 3\) thì \(x > 5\)
 • C
  Nếu \(x > 2\) thì \(x > - 1\)
 • D
  Nếu \(x < 8\) thì \(x < 5\)

Đáp án : C

Phương pháp giải :
Nếu \(a < b\) và \(b < c\) thì \(a < c\).
Lời giải chi tiết :
Do \(x > 2\) và \(2 >  - 1\) nên \(x >  - 1\).
Câu 8 :

Kim tự tháp Kê-ốp (Ai cập) được hoàn thành vào năm \(2560\) TCN.

Tòa nhà Landmark 81 (TP Hồ Chí Minh) được hoàn thành vào năm 2018 CN

Đền Ăng-co-vát (Cam-pu-chia) được hoàn thành vào năm 1150 CN.

Em hãy cho biết công trình xây dựng nào được hoàn thành trước.

 • A
  Không xác định được
 • B
  Kim tự tháp Kê-ốp
 • C
  Đền Ăng-co-vát
 • D
  Tòa nhà Landmark 81

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Viết các năm hoàn thành dưới dạng số nguyên.

So sánh các số nguyên trên và chọn số nhỏ nhất.

Lời giải chi tiết :

Năm \(2560\) TCN viết dưới dạng số nguyên là: \( - 2560\)

Năm 2018 CN viết dưới dạng số nguyên là: \(2018\).

Năm 1150 CN viết dưới dạng số nguyên là: \(1150\).

Ta có: \( - 2560 < 1150 < 2018\) nên số nhỏ nhất là \( - 2560\).

Vậy Kim tự tháp Kê-ốp được hoàn thành trước.

Câu 9 : Sắp xếp các số sau theo thứ tự tăng dần: \( - 2021;\,\,4;\,0;\, - 10;\, - 1\)
 • A
  \( - 2021;\,\, - 10;\,\,4;\,0;\, - 1\)
 • B
  \( - 2021;\,\, - 10;\,\, - 1;\,\,0;\,\,4\)
 • C
  \( - 2021;\,\, - 10;\,\,0;\,\, - 1;\,\,4\)
 • D
  \(4;\,0;\, - 1;\, - 10;\, - 2021\)

Đáp án : B

Phương pháp giải :

- So sánh các số

- Sắp xếp các số nguyên theo thứ tự tăng dần tức là số nào nhỏ hơn ta viết trước, số lớn hơn ta viết sau.

Lời giải chi tiết :

Ta có: \( - 2021 < \, - 10 < \, - 1 < \,\,0 < \,\,4\).

Sắp xếp theo thứ tự tăng dần: \( - 2021;\,\, - 10;\,\, - 1;\,\,0;\,\,4\)

Câu 10 :

Một sinh vật biển sống gần mặt nước, trong khi đó một số khác lại sống rất sâu dưới đáy đại dương. Hãy sắp xếp các sinh vật biển sau theo thứ tự giảm dần độ cao của môi trường sống.

 • A
  Cá cờ xanh, Sao biển, Cá hố, Cá đèn
 • B
  Sao biển, Cá đèn, Cá hố, Cá cờ xanh
 • C
  Cá cờ xanh, Cá hố, Sao biển, Cá đèn.
 • D
  Cá cờ xanh, Cá hố, Cá đèn, Sao biển.

Đáp án : D

Phương pháp giải :

- Độ cao của môi trường sống đều là các số nguyên âm.

- Sắp xếp các số đối theo thứ tự tăng dần.

- Sắp xếp các số tương ứng theo thứ tự giảm dần.

- Điền tên các sinh vật biển tương ứng.

Lời giải chi tiết :

\(180 < 1000 < 4000 < 6000\)

\( \Rightarrow  - 180 >  - 1000 >  - 4000 >  - 6000\)

Sắp xếp theo thứ tự giảm dần độ cao của môi trường sống:

Cá cờ xanh, Cá hố, Cá đèn, Sao biển.

Câu 11 :

Liệt kê các phần tử của tập hợp sau theo thứ tự giảm dần:

\(A = \left\{ {x \in \mathbb{Z}| - 1 < x \le 3} \right\}\)

 • A
  \(\left\{ { - 1;\,0;\,1;\,2;3} \right\}\)
 • B
  \(\left\{ { - 1;0;\,1;\,2} \right\}\)
 • C
  \(\left\{ {0;\,1;\,2;3} \right\}\)
 • D
  \(\left\{ {3;2;1;0} \right\}\)

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Viết các phần tử của tập hợp.

So sánh các số.

Sắp xếp theo thứ tự giảm dần

Lời giải chi tiết :

Ta có: \(A = \left\{ {0;\,1;\,2;3} \right\}\).

Do \(3 > 2 > 1 > 0\) nên thứ tự giảm dần các phần tử là: \(\left\{ {3;2;1;0} \right\}\).

Câu 12 :

Hãy sắp xếp các số sau theo thứ tự tăng dần

-3; +4; 7; -7; 0; -1; +15; -8; 25.

 • A
  \( - 8; - 7; - 3; - 1;{\rm{ }}0; + 4;{\rm{ }}7; + 15;{\rm{ }}25.\)
 • B
  \(0; + 4;{\rm{ }}7; + 15;{\rm{ }}25, - 8; - 7; - 3; - 1;\)
 • C
  \(0; - 1; - 3; + 4; - 7;7; - 8; + 15;{\rm{ }}25\)
 • D
  \(25;\, + 15;\,7;\, + 4;\,0;\, - 1;\, - 3;\, - 7;\, - 8\)

Đáp án : A

Phương pháp giải :

So sánh các số âm với nhau, các số dương với nhau.

Sắp xếp theo thứ tự tăng dần.

Lời giải chi tiết :

\(\begin{array}{l} - 8 <  - 7 <  - 3 <  - 1\\0 <  + 4 < 7 <  + 15 < {\rm{ }}25.\end{array}\)

Các số được sắp xếp theo thứ tự tăng dần là:  \( - 8; - 7; - 3; - 1;{\rm{ }}0; + 4;{\rm{ }}7; + 15;{\rm{ }}25.\)

close