Trắc nghiệm Bài 1: Tam giác đều. Hình lục giác đều Toán 6 Cánh diều

Đề bài

Câu 1 :

Phát biểu nào sau đây sai?

 • A

  Hình lục giác đều có 6 đỉnh

 • B

  Hình lục giác đều có 6 cạnh

 • C

  Hình lục giác đều có 6 đường chéo chính

 • D

  Hình lục giác đều có 6 góc

Câu 2 :

Cho hình lục giác đều MNPQRH, phát biểu nào sai?

 • A
  \(MQ = NR\)
 • B
  \(MH = RQ\)
 • C
  \(MN = HR\)
 • D
  \(MH = MQ\)
Câu 3 :

Cho hình lục giác đều MNPQRH, có bao nhiêu tam giác đều được tạo thành từ các đường chéo chính có cạnh bằng cạnh của lục giác đều

 • A
  8
 • B
  2
 • C
  4
 • D
  6
Câu 4 :

Cho hình lục giác đều MNPQRH, phát biểu nào sai?

 • A
  6 đỉnh là M, N, P, Q, R, H
 • B
  6 cạnh là MN, NP, PQ, MQ, QR, HM
 • C
  3 đường chéo chính là MQ, HP, RN.
 • D
  3 đường chéo chính cắt nhau tại 1 điểm.
Câu 5 :

Cho tam giác đều \(MNP\) có \(MN = 5\,cm\), khẳng định nào sau đây đúng?

 • A
  \(NP = 3\,cm\)
 • B
  \(MP = 4\,cm\)
 • C
  \(NP = 6\,cm\)
 • D
  \(MP = 5\,cm\)
Câu 6 :

Chọn phát biểu sai:

 • A

  Tam giác đều có ba cạnh

 • B
  Ba cạnh của tam giác đều bằng nhau
 • C
  Bốn góc của tam giác đều bằng nhau
 • D
  Tam giác đều có ba đỉnh
Câu 7 :

Hình dưới đây có mấy hình tam giác?

 • A
  1
 • B
  2
 • C
  3
 • D
  4
Câu 8 :

 Hình lục giác đều có mấy cạnh

 • A

  3

 • B

  5

 • C

  6

 • D

  8

Câu 9 :

Cho lục giác đều \(ABCDEF\) có \(AB = 3cm\), chọn câu đúng

 • A

  FC=3cm

 • B

  AD= 3cm

 • C

  BE= 3cm

 • D

  EF=3cm

Câu 10 :

Hình lục giác đều có bao nhiêu đường chéo chính

 • A

  1

 • B

  2

 • C

  3

 • D

  4

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Phát biểu nào sau đây sai?

 • A

  Hình lục giác đều có 6 đỉnh

 • B

  Hình lục giác đều có 6 cạnh

 • C

  Hình lục giác đều có 6 đường chéo chính

 • D

  Hình lục giác đều có 6 góc

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Sử dụng dấu hiệu nhận biết lục giác đều.

Lời giải chi tiết :

Các đáp án A, B, D đúng.

Hình lục giác đều có 3 đường chéo chính => Đáp án C sai.

Câu 2 :

Cho hình lục giác đều MNPQRH, phát biểu nào sai?

 • A
  \(MQ = NR\)
 • B
  \(MH = RQ\)
 • C
  \(MN = HR\)
 • D
  \(MH = MQ\)

Đáp án : D

Phương pháp giải :

- Trong hình lục giác đều:

+ 6 cạnh bằng nhau

+ 3 đường chéo chính bằng nhau.

Lời giải chi tiết :

Hình lục giác đều MNPQRH có 3 đường chéo chính bằng nhau nên: \(MQ = NR\)

=> A đúng

Hình lục giác đều MNPQRH có 6 cạnh bằng nhau nên \(MH = RQ\) và \(MN = HR\)

=> B, C đúng.

Do MH là cạnh, MQ là đường chéo chính nên hai đoạn này không bằng nhau

=> D sai

Câu 3 :

Cho hình lục giác đều MNPQRH, có bao nhiêu tam giác đều được tạo thành từ các đường chéo chính có cạnh bằng cạnh của lục giác đều

 • A
  8
 • B
  2
 • C
  4
 • D
  6

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Đếm số tam giác đều đều được tạo thành từ các đường chéo chính có cạnh bằng cạnh của lục giác đều

Lời giải chi tiết :

Ta đánh số như hình trên

Nhận thấy có các hình tam giác đều là: 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Vậy có 6 tam giác đều.

 

Câu 4 :

Cho hình lục giác đều MNPQRH, phát biểu nào sai?

 • A
  6 đỉnh là M, N, P, Q, R, H
 • B
  6 cạnh là MN, NP, PQ, MQ, QR, HM
 • C
  3 đường chéo chính là MQ, HP, RN.
 • D
  3 đường chéo chính cắt nhau tại 1 điểm.

Đáp án : B

Phương pháp giải :

- Trong hình lục giác đều:

+ 6 cạnh bằng nhau

+ 3 đường chéo chính bằng nhau.

Lời giải chi tiết :

Đáp án B sai do MQ là đường chéo chính, sửa lại:

6 cạnh là MN, NP, PQ, HR, QR, HM

Câu 5 :

Cho tam giác đều \(MNP\) có \(MN = 5\,cm\), khẳng định nào sau đây đúng?

 • A
  \(NP = 3\,cm\)
 • B
  \(MP = 4\,cm\)
 • C
  \(NP = 6\,cm\)
 • D
  \(MP = 5\,cm\)

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Trong tam giác đều ba cạnh bằng nhau mà \(MN = 5\,cm\) nên ta có: \(MN = NP = MP = 5\,cm\)

=> Chọn D

Câu 6 :

Chọn phát biểu sai:

 • A

  Tam giác đều có ba cạnh

 • B
  Ba cạnh của tam giác đều bằng nhau
 • C
  Bốn góc của tam giác đều bằng nhau
 • D
  Tam giác đều có ba đỉnh

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Trong tam giác đều ba góc bằng nhau  =>  Đáp án C sai.

Câu 7 :

Hình dưới đây có mấy hình tam giác?

 • A
  1
 • B
  2
 • C
  3
 • D
  4

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Đếm số hình tam giác nhỏ + số hình tam giác tạo từ các hình tam giác nhỏ

Lời giải chi tiết :

Hình trên có 2 hình tam giác nhỏ là: 1, 2 và 1 hình tam giác lớn ghép từ hai hình trên

=> Có tất cả 3 hình tam giác

Câu 8 :

 Hình lục giác đều có mấy cạnh

 • A

  3

 • B

  5

 • C

  6

 • D

  8

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Hình lục giác đều có 6 cạnh

Câu 9 :

Cho lục giác đều \(ABCDEF\) có \(AB = 3cm\), chọn câu đúng

 • A

  FC=3cm

 • B

  AD= 3cm

 • C

  BE= 3cm

 • D

  EF=3cm

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Lục giác đều có các cạnh bằng nhau nên AB=EF=3cm

Các đoạn thẳng AD, BE, FC là các đường chéo chính nên không bằng cạnh bên.

Câu 10 :

Hình lục giác đều có bao nhiêu đường chéo chính

 • A

  1

 • B

  2

 • C

  3

 • D

  4

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Hình lục giác đều có 3 đường chéo chính

Ví dụ: Lục giác đều ABCD có các đường chéo chính là: AD, BE, FC

close