Trắc nghiệm Bài 4: Hình thang cân Toán 6 Cánh diều

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :

Trong các hình dưới đây, hình nào là hình thang cân:

 • A
  Hình a
 • B
  Hình b
 • C
  Hình c
 • D
  Hình d

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Sử dụng dấu hiệu nhận biết hình thang cân.

Lời giải chi tiết :

Quan sát hình ta thấy Hình b là hình thang cân.

Câu hỏi 2 :

Quan sát hình thang cân EFGH, góc H của hình thang đó bằng góc nào?

 • A
  Góc E
 • B
  Góc F
 • C
  Góc G
 • D

  Góc O

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Sử dụng: Hai góc kề một cạnh bên của hình thang cân bằng nhau.

Lời giải chi tiết :

Do góc H và góc G cùng kề đáy HG của hình thang EFGH nên:

Góc H bằng góc G.

Câu hỏi 3 :

Quan sát hình thang cân EFGH, đoạn EG bằng đoạn:

 • A
  EH
 • B
  HF
 • C
  EF
 • D
  HG

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Sử dụng: Trong hình thang cân hai đường chéo bằng nhau.

Lời giải chi tiết :

Do góc EG và HF là hai đường chéo của hình thang EFGH nên:

\(EG=HF\).

Câu hỏi 4 :

Hình thang cân có:

 • A

  1 cạnh bên

 • B
  2 cạnh bên
 • C
  3 cạnh bên
 • D
  4 cạnh bên

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Sử dụng dấu hiệu nhận biết hình thang cân.

Lời giải chi tiết :

Hình thang cân có 2 cạnh bên.

Câu hỏi 5 :

Tên các đỉnh của hình thang cân EFGH dưới đây là

 • A
  E, G, O, H
 • B
  E, F, O, G
 • C
  E, F, G, H
 • D
  E, F, G, H, O

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Sử dụng dấu hiệu nhận biết hình thang cân.

Lời giải chi tiết :

Hình thang cân EFGH có bốn đỉnh là: E, F, G, H.

Câu hỏi 6 :

Quan sát hình thang cân EFGH, cạnh EH bằng?

 • A
  EF
 • B
  HG
 • C
  HF
 • D
  FG

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Sử dụng: Trong hình thang cân hai cạnh bên bằng nhau.

Lời giải chi tiết :

Do góc EH và FG là cạnh bên của hình thang EFGH nên:

\(EH=FG\)

Câu hỏi 7 :

Cho hình thang cân ABCD, có BC=3 cm. Chọn khẳng định đúng

 • A
  AB = 3cm
 • B
  AD = 3cm
 • C
  DC = 3cm
 • D
  AC= 3cm

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Hình thang cân có hai cạnh bên bằng nhau.

Lời giải chi tiết :

Hình thang cân ABCD có AD và BC là hai cạnh bên nên: AD = BC = 3 cm.

Câu hỏi 8 :

Hình thang cân EFGH có:

 • A
  EF  là đường chéo
 • B
  EF và GH là đường chéo
 • C
  EH và FG là đường chéo
 • D
  EG và HF là đường chéo

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Sử dụng dấu hiệu nhận biết hình thang cân.

Lời giải chi tiết :

Hình thang cân EFGH có: EG và HF là đường chéo.

Câu hỏi 9 :

Diện tích hình thang sau bằng:

 • A
  \(49\,cm\)
 • B
  \(49\,\,c{m^2}\)
 • C
  \(98\,\,c{m^2}\)
 • D
  \(98\,\,cm\)

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

- Diện tích của hình thang bằng tổng độ dài hai đáy nhân với chiều cao rồi chia đôi.

\(S = \dfrac{{(a + b).h}}{2}\)

Lời giải chi tiết :

Diện tích hình thang đã cho là: \(\frac{{\left( {5 + 9} \right).7}}{2} = 49\,\,\left( {c{m^2}} \right)\)

Câu hỏi 10 :

Một hình thang có diện tích 20 m2, đáy lớn 55dm và đáy bé 45dm. Tính chiều cao của hình thang?

 • A
  2 dm
 • B
  4 dm
 • C
  40 dm
 • D
  20 dm

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

- Đổi các dữ kiện ra cùng đơn vị đo.

- Gọi đáy lớn, đáy nhỏ, chiều cao, diện tích của hình thang lần lượt là:\( a; b; h; S.\)

\(S = \dfrac{{(a + b).h}}{2} \Rightarrow h = 2.S:\left( {a + b} \right)\)

Lời giải chi tiết :

Đổi \(20\,{m^2} = 2000\,\,d{m^2}\)

Chiều cao của hình thang là:

\(2.2000:(55 + 45) = 40\,(dm)\)

Câu hỏi 11 :

Tính trung bình cộng hai đáy của một hình thang, biết rằng diện tích hình thang bằng 7m2 và chiều cao bằng 2m.

 • A
  3,5 m
 • B
  7 m
 • C
  14 m
 • D
  9 m

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

- Gọi đáy lớn, đáy nhỏ, chiều cao, diện tích của hình thang lần lượt là:\( a; b; h; S.\)

\(S = \dfrac{{(a + b).h}}{2} \Rightarrow \dfrac{{a + b}}{2} = S:h\)

Lời giải chi tiết :

Trung bình cộng hai đáy của hình thang là: \(7:2 = 3,5\) (m)

Câu hỏi 12 :

Một thửa ruộng hình thang có đáy bé 26m, đáy lớn hơn đáy bé 8m, đáy bé hơn chiều cao 6m. Trung bình cứ 100m2 thu hoạch được 70,5kg thóc. Hỏi thu hoạch được bao nhiêu ki-lô-gam thóc trên thửa ruộng đó?

 • A
  423 kg
 • B
  600 kg
 • C
  432 kg
 • D
  141 kg

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

- Tính: độ dài đáy lớn = độ dài đáy bé + 8

- Tính chiều cao ta lấy độ dài đáy bé trừ đi 5m.

- Tính diện tích thửa ruộng ta lấy tổng độ dài hai đáy nhân với chiều cao rồi chia cho 2.

- Tìm tỉ số giữa diện tích và 100m2.

- Tính số thóc thu được: diện tích gấp 100m2 bao nhiêu lần thì số thóc thu được gấp 70,5kg bấy nhiêu lần.

Lời giải chi tiết :

Đáy lớn của thửa ruộng hình thang là:

26 + 8 = 34 (m)

Chiều cao của thửa ruộng hình thang là:

26 – 6 = 20 (m)

Diện tích thửa ruộng hình thang là:

\(\dfrac{{\left( {34 + 26} \right).20}}{2} = 600\,\left( {{m^2}} \right)\)

600m2 gấp 6 lần 100m2

Số ki-lô-gam thóc thu hoạch được trên thửa ruộng đó:

6 . 70,5 = 423 (kg)

Câu hỏi 13 :

Cho hình thang có độ dài hai cạnh bên là 5 cm và 7 cm, đáy lớn gấp đôi đáy nhỏ, biết độ dài đáy nhỏ là 6 cm. Chu vi hình thang là:

 • A
  36 cm
 • B
  18 cm
 • C
  30 cm
 • D
  24 cm

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

- Tính độ dài đáy lớn.

- Chu vi của hình thang bằng tổng độ dài các cạnh của hình thang đó.

Lời giải chi tiết :

Độ dài đáy lớn là: \(6.2 = 12\) (cm)

Chu vi hình thang là: \(5 + 7 + 6 + 12 = 30\) (cm)

close