Trắc nghiệm Bài 4: Phép trừ các số nguyên. Quy tắc dấu ngoặc Toán 6 Cánh diều

Đề bài

Câu 1 :

Tính \(125 - 200\)

 • A

  $ - 75$                         

 • B

  $75$

 • C

  $ - 85$

 • D

  $85$

Câu 2 :

Chọn câu đúng

 • A

  $170 - 228 = 58$

 • B

  $228 - 892 < 0$

 • C

  $782 - 783 > 0$   

 • D

  $675 - 908 >  - 3$

Câu 3 :

Kết quả của phép tính \(898 - 1008\)  là

 • A

  Số nguyên âm

 • B

  Số nguyên dương

 • C

  Số lớn hơn \(3\)

 • D

  Số \(0\)

Câu 4 :

Tìm \(x\)  biết \(9 + x = 2.\)

 • A

  $7$    

 • B

  $ - 7$

 • C

  $11$

 • D

  $ - 11$

Câu 5 :

Giá trị của \(x\) thỏa mãn \( - 15 + x =  - 20\)

 • A

  $ - 5$

 • B

  $5$

 • C

  $ - 35$

 • D

  $15$

Câu 6 :

Tính giá trị của \(A = 453 - x\) biết \(x = 899.\)

 • A

  $1352$

 • B

  $ - 1352$

 • C

  $ - 456$    

 • D

  $ - 446$

Câu 7 :

Tính \(M = 90 - \left( { - 113} \right) - 78\) ta được:

 • A

  $M > 100$

 • B

  $M < 50$

 • C

  $M < 0$                          

 • D

  $M > 150$

Câu 8 :

Gọi \({x_1}\)  là giá trị thỏa mãn \( - 76 - x = 89 - 100\) và \({x_2}\) là giá trị thỏa mãn \(x - \left( { - 78} \right) = 145 - 165.\) Tính \({x_1} - {x_2}.\)

 • A

  $33$

 • B

  $ - 100$

 • C

  $163$

 • D

  $ - 163$

Câu 9 :

Kết quả của phép trừ: \(\left( { - 47} \right) - 53\) là:

 • A
  \(6\)
 • B
  \( - 6\)
 • C
  \(100\)
 • D
  \( - 100\)
Câu 10 :

Đơn giản biểu thức: \(x + 1982 + 172 + \left( { - 1982} \right) - 162\) ta được kết quả là:

 • A

  $x - 10$

 • B

  $x + 10$

 • C

  $10$

 • D

  $x$

Câu 11 :

Tổng \(\left( { - 43567 - 123} \right) + 43567\)  bằng:

 • A

  \( - 123\)

 • B

  \( - 124\)

 • C

  \( - 125\)

 • D

  \(87011\)

Câu 12 :

Bỏ ngoặc rồi tính $5-\left( {4-7 + 12} \right) + \left( {4-7 + 12} \right)$ ta được

 • A

  \( - 13\) 

 • B

  \(5\)

 • C

  \( - 23\)

 • D

  \(23\)

Câu 13 :

Chọn câu trả lời đúng nhất. Giá trị của \(P = 2001-\left( {53 + 1579} \right)-\left( { - 53} \right)\) là

 • A

  là số nguyên âm

 • B

  là số nguyên dương

 • C

  là số nhỏ hơn \( - 2\)

 • D

  là số nhỏ hơn \(100\)

Câu 14 :

Biểu thức \(a - \left( {b + c - d} \right) + \left( { - d} \right) - a\) sau khi bỏ ngoặc là

 • A

  \( - b - c\)

 • B

  \( - b - c - d\) 

 • C

  \( - b - c + 2d\)

 • D

  \( - b - c - 2d\)

Câu 15 :

Bỏ ngoặc rồi tính $30 - \left\{ {51 + \left[ { - 9 - \left( {51 - 18} \right) - 18} \right]} \right\}$ ta được

 • A

  \(21\)

 • B

  \(0\)

 • C

  \(39\) 

 • D

  \( - 21\)

Câu 16 :

Thu gọn biểu thức \(z - (x + y - z) - \left( { - x} \right)\) ta được:

 • A
  \(2y - x\)
 • B
  \(y - 2x\)
 • C
  \(2z - y\)
 • D
  \(y\)
Câu 17 :

Giá trị của \(x\)  biết \( - 20 - x = 96\) là:

 • A

  $116$

 • B

  $ - 76$

 • C

  $ - 116$

 • D

  $76$

Câu 18 :

Cho \(A = 1993 - \left( { - 354} \right) - 987\) và \(B = 89 - \left( { - 1030} \right) - 989\). Chọn câu đúng.

 • A

  $A > B$

 • B

  $A < B$

 • C

  $A = B$

 • D

  $A =  - B$

Câu 19 :

Tính \(P =  - 90 - \left( { - 2019} \right) + x - y\)  với $x = 76;y =  - 160.$

 • A

  $1845$

 • B

  $ - 1873$

 • C

  $2025$

 • D

  $2165$

Câu 20 :

Chọn câu sai.

 • A

  $112 - 908 =  - 786$

 • B

  $76 - 98 <  - 5$

 • C

  $98 - 1116 < 103 - 256$

 • D

  $56 - 90 > 347 - 674$

Câu 21 :

Kết quả của phép tính \(23 - 17\)  là

 • A

  $ - 40$

 • B

  $ - 6$

 • C

  $40$

 • D

  $6$

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Tính \(125 - 200\)

 • A

  $ - 75$                         

 • B

  $75$

 • C

  $ - 85$

 • D

  $85$

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Muốn trừ số nguyên $a$  cho số nguyên $b,$  ta cộng $a$  với số đối của $b:$
$a - b = a + \left( { - b} \right)$

Lời giải chi tiết :

\(125 - 200 = 125 + \left( { - 200} \right)\)\( =  - \left( {200 - 125} \right) =  - 75\)

Câu 2 :

Chọn câu đúng

 • A

  $170 - 228 = 58$

 • B

  $228 - 892 < 0$

 • C

  $782 - 783 > 0$   

 • D

  $675 - 908 >  - 3$

Đáp án : B

Phương pháp giải :

- Thực hiện các phép tính và kết luận đáp án đúng, sử dụng quy tắc trừ hai số nguyên:

Muốn trừ số nguyên $a$  cho số nguyên $b,$  ta cộng $a$  với số đối của $b:$
$a - b = a + \left( { - b} \right)$

Lời giải chi tiết :

Đáp án A: $170 - 228 = 170 + \left( { - 228} \right)$\( =  - \left( {228 - 170} \right) =  - 58 \ne 58\) nên A sai.

Đáp án B: $228 - 892 = 228 + \left( { - 892} \right)$\( =  - \left( {892 - 228} \right) =  - 664 < 0\) nên B đúng.

Đáp án C: $782 - 783 = 782 + \left( { - 783} \right)$$ =  - \left( {783 - 782} \right) =  - 1 < 0$ nên C sai.

Đáp án D: $675 - 908 = 675 + \left( { - 908} \right)$$ =  - \left( {908 - 675} \right) =  - 233 <  - 3$ nên D sai.

Câu 3 :

Kết quả của phép tính \(898 - 1008\)  là

 • A

  Số nguyên âm

 • B

  Số nguyên dương

 • C

  Số lớn hơn \(3\)

 • D

  Số \(0\)

Đáp án : A

Phương pháp giải :

- Thực hiện phép tính và nhận xét kết quả tìm được, sử dụng quy tắc trừ hai số nguyên:

Muốn trừ số nguyên $a$  cho số nguyên $b,$  ta cộng $a$  với số đối của $b:$
$a - b = a + \left( { - b} \right)$

Lời giải chi tiết :

Ta có:

\(898 - 1008 = 898 + \left( { - 1008} \right)\)\( =  - \left( {1008 - 898} \right) =  - 110\)

Số \( - 110\) là một số nguyên âm nên đáp án A đúng.

Câu 4 :

Tìm \(x\)  biết \(9 + x = 2.\)

 • A

  $7$    

 • B

  $ - 7$

 • C

  $11$

 • D

  $ - 11$

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Muốn tìm số hạng chưa biết trong một tổng, ta thực hiện:
Số hạng chưa biết $ = $  Tổng $ - $  Số hạng đã biết

Lời giải chi tiết :

\(\begin{array}{l}9 + x = 2\\x = 2 - 9\\x =  - 7\end{array}\)

Câu 5 :

Giá trị của \(x\) thỏa mãn \( - 15 + x =  - 20\)

 • A

  $ - 5$

 • B

  $5$

 • C

  $ - 35$

 • D

  $15$

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Muốn tìm số hạng chưa biết trong một tổng, ta thực hiện:
Số hạng chưa biết $ = $  Tổng $ - $  Số hạng đã biết

Lời giải chi tiết :

\(\begin{array}{l} - 15 + x =  - 20\\x =  - 20 - \left( { - 15} \right)\\x =  - 20 + 15\\x =  - 5\end{array}\)

Câu 6 :

Tính giá trị của \(A = 453 - x\) biết \(x = 899.\)

 • A

  $1352$

 • B

  $ - 1352$

 • C

  $ - 456$    

 • D

  $ - 446$

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Thay \(x = 899\) vào biểu thức \(A\) và thực hiện phép trừ hai số nguyên

Lời giải chi tiết :

Thay \(x = 899\) ta được:

\(A = 453 - 899 = 453 + \left( { - 899} \right)\) \( =  - \left( {899 - 453} \right) =  - 446\)

Câu 7 :

Tính \(M = 90 - \left( { - 113} \right) - 78\) ta được:

 • A

  $M > 100$

 • B

  $M < 50$

 • C

  $M < 0$                          

 • D

  $M > 150$

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Thực hiện phép trừ các số nguyên từ trái qua phải: \(a - b - c = \left( {a - b} \right) - c\)

Lời giải chi tiết :

\(M = 90 - \left( { - 113} \right) - 78\)

\( = \left[ {90 - \left( { - 113} \right)} \right] - 78\)

\( = \left( {90 + 113} \right) - 78\)

\( = 203 - 78 = 125\)

Vậy \(M = 125 > 100\)

Câu 8 :

Gọi \({x_1}\)  là giá trị thỏa mãn \( - 76 - x = 89 - 100\) và \({x_2}\) là giá trị thỏa mãn \(x - \left( { - 78} \right) = 145 - 165.\) Tính \({x_1} - {x_2}.\)

 • A

  $33$

 • B

  $ - 100$

 • C

  $163$

 • D

  $ - 163$

Đáp án : A

Phương pháp giải :

- Tìm hai giá trị \({x_1}\) và \({x_2}\)

- Thực hiện phép trừ \({x_1} - {x_2}\)

Lời giải chi tiết :

+ Tìm \({x_1}\)

\(\begin{array}{l} - 76 - x = 89 - 100\\ - 76 - x =  - 11\\x =  - 76 - \left( { - 11} \right)\\x =  - 65\end{array}\)

Do đó \({x_1} =  - 65\)

+ Tìm \({x_2}\)

\(\begin{array}{l}x - \left( { - 78} \right) = 145 - 165\\x - \left( { - 78} \right) =  - 20\\x =  - 20 + \left( { - 78} \right)\\x =  - 98\end{array}\)

Do đó \({x_2} =  - 98\)

Vậy \({x_1} - {x_2} = \left( { - 65} \right) - \left( { - 98} \right)\) \( = \left( { - 65} \right) + 98 = 33\)

Câu 9 :

Kết quả của phép trừ: \(\left( { - 47} \right) - 53\) là:

 • A
  \(6\)
 • B
  \( - 6\)
 • C
  \(100\)
 • D
  \( - 100\)

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Muốn trừ số nguyên \(a\) cho số nguyên \(b\), ta cộng \(a\) với số đối của b:

\(a - b = a + \left( { - b} \right)\)

Lời giải chi tiết :

\(\left( { - 47} \right) - 53 = - 47 + \left( { - 53} \right) = - \left( {47 + 53} \right) = - 100.\)

Câu 10 :

Đơn giản biểu thức: \(x + 1982 + 172 + \left( { - 1982} \right) - 162\) ta được kết quả là:

 • A

  $x - 10$

 • B

  $x + 10$

 • C

  $10$

 • D

  $x$

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

\(\begin{array}{l}x + 1982 + 172 + \left( { - 1982} \right) - 162\\ = x + \left[ {1982 + \left( { - 1982} \right)} \right] + \left( {172 - 162} \right)\\ = x + 0 + 10\\ = x + 10\end{array}\)

Câu 11 :

Tổng \(\left( { - 43567 - 123} \right) + 43567\)  bằng:

 • A

  \( - 123\)

 • B

  \( - 124\)

 • C

  \( - 125\)

 • D

  \(87011\)

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

\(\begin{array}{l}\left( { - 43567 - 123} \right) + 43567\\ =  - 43567 - 123 + 43567\\ = \left[ {\left( { - 43567} \right) + 43567} \right] + \left( { - 123} \right)\\ = 0 + \left( { - 123} \right)\\ =  - 123\end{array}\)

Câu 12 :

Bỏ ngoặc rồi tính $5-\left( {4-7 + 12} \right) + \left( {4-7 + 12} \right)$ ta được

 • A

  \( - 13\) 

 • B

  \(5\)

 • C

  \( - 23\)

 • D

  \(23\)

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Quy tắc bỏ dấu ngoặc:

Khi bỏ dấu ngoặc có dấu $'' - ''$ đằng trước, ta phải đổi dấu tất cả các số hạng trong dấu ngoặc: dấu \('' + ''\) chuyển thành dấu \('' - ''\) và dấu \('' - ''\) chuyển thành dấu \('' + ''\).

Khi bỏ dấu ngoặc có dấu \('' + ''\) đằng trước thì dấu các số hạng trong ngoặc vẫn được giữ nguyên.

Lời giải chi tiết :

$\begin{array}{l}5-\left( {4-7 + 12} \right) + \left( {4-7 + 12} \right)\\ = 5 - 4 + 7 - 12 + 4 - 7 + 12\\ = 5 - 4 + 4 + 7 - 7 - 12 + 12\\ = 5 - \left( {4 - 4} \right) + \left( {7 - 7} \right) - \left( {12 - 12} \right)\\ = 5 - 0 + 0 - 0\\ = 5\end{array}$

Câu 13 :

Chọn câu trả lời đúng nhất. Giá trị của \(P = 2001-\left( {53 + 1579} \right)-\left( { - 53} \right)\) là

 • A

  là số nguyên âm

 • B

  là số nguyên dương

 • C

  là số nhỏ hơn \( - 2\)

 • D

  là số nhỏ hơn \(100\)

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Tính giá trị của \(P\) và kết luận.

Lời giải chi tiết :

\(\begin{array}{l}P = 2001-\left( {53 + 1579} \right)-\left( { - 53} \right)\\ = 2001 - 53 - 1579 + 53\\ = \left( {2001 - 1579} \right) - \left( {53 - 53} \right)\\ = 422 - 0\\ = 422\end{array}\)

Do đó \(P\) là một số nguyên dương.

Ngoài ra \(P > 100\) nên các đấp án A, C, D đều sai.

Câu 14 :

Biểu thức \(a - \left( {b + c - d} \right) + \left( { - d} \right) - a\) sau khi bỏ ngoặc là

 • A

  \( - b - c\)

 • B

  \( - b - c - d\) 

 • C

  \( - b - c + 2d\)

 • D

  \( - b - c - 2d\)

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Khi bỏ dấu ngoặc có dấu $'' - ''$ đằng trước, ta phải đổi dấu tất cả các số hạng trong dấu ngoặc: dấu \('' + ''\) chuyển thành dấu \('' - ''\) và dấu \('' - ''\) chuyển thành dấu \('' + ''\).

Khi bỏ dấu ngoặc có dấu \('' + ''\) đằng trước thì dấu các số hạng trong ngoặc vẫn được giữ nguyên.

Lời giải chi tiết :

\(\begin{array}{l}a - \left( {b + c - d} \right) + \left( { - d} \right) - a\\ = a - b - c + d - d - a\\ = \left( {a - a} \right) - b - c + \left( {d - d} \right)\\ = 0 - b - c + 0\\ =  - b - c\end{array}\)

Câu 15 :

Bỏ ngoặc rồi tính $30 - \left\{ {51 + \left[ { - 9 - \left( {51 - 18} \right) - 18} \right]} \right\}$ ta được

 • A

  \(21\)

 • B

  \(0\)

 • C

  \(39\) 

 • D

  \( - 21\)

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Khi bỏ dấu ngoặc có dấu $'' - ''$ đằng trước, ta phải đổi dấu tất cả các số hạng trong dấu ngoặc: dấu \('' + ''\) chuyển thành dấu \('' - ''\) và dấu \('' - ''\) chuyển thành dấu \('' + ''\).

Khi bỏ dấu ngoặc có dấu \('' + ''\) đằng trước thì dấu các số hạng trong ngoặc vẫn được giữ nguyên.

Bỏ ngoặc theo thứ tự là: $\left( {} \right)\; \to \;\left[ {} \right]\; \to \;\left\{ {} \right\}$

Lời giải chi tiết :

$\begin{array}{l}30 - \left\{ {51 + \left[ { - 9 - \left( {51 - 18} \right) - 18} \right]} \right\}\\ = 30 - [ {51 + \left( { - 9 - 51 + 18 - 18} \right)}]\\ = 30 - ( {51 - 9 - 51})\\ = 30 + 9\\ = 39\end{array}$

Câu 16 :

Thu gọn biểu thức \(z - (x + y - z) - \left( { - x} \right)\) ta được:

 • A
  \(2y - x\)
 • B
  \(y - 2x\)
 • C
  \(2z - y\)
 • D
  \(y\)

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Khi bỏ dấu ngoặc, nếu đằng trước dấu ngoặc:

Có dấu “-”, thì phải đổi dấu tất cả các số hạng trong ngoặc

\( - \left( {a + b - c} \right) = - a - b + c\)

Lời giải chi tiết :

\(\begin{array}{l}z - (x + y - z) - \left( { - x} \right) = z - x - y + z + x\\ = \left( { - x + x} \right) + \left( {z + z} \right) - y\\ = 0 + 2z - y\\ = 2z - y\end{array}\)

Câu 17 :

Giá trị của \(x\)  biết \( - 20 - x = 96\) là:

 • A

  $116$

 • B

  $ - 76$

 • C

  $ - 116$

 • D

  $76$

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Tìm thành phần chưa biết trong phép tính: muốn tìm số trừ, ta lấy số bị trừ trừ đi hiệu.

Lời giải chi tiết :

\(\begin{array}{l} - 20 - x = 96\\x =  - 20 - 96\\x = \left( { - 20} \right) + \left( { - 96} \right)\\x =  - 116\end{array}\)

Câu 18 :

Cho \(A = 1993 - \left( { - 354} \right) - 987\) và \(B = 89 - \left( { - 1030} \right) - 989\). Chọn câu đúng.

 • A

  $A > B$

 • B

  $A < B$

 • C

  $A = B$

 • D

  $A =  - B$

Đáp án : A

Phương pháp giải :

- Tính giá trị hai biểu thức \(A,B\)

- So sánh các giá trị tìm được và kết luận đáp án đúng.

Lời giải chi tiết :

\(\begin{array}{l}A = 1993 - \left( { - 354} \right) - 987\\ = 1993 + 354 + \left( { - 987} \right)\\ = 2347 + \left( { - 987} \right)\\ = 1360\end{array}\)

\(\begin{array}{l}B = 89 - \left( { - 1030} \right) - 989\\ = 89 + 1030 + \left( { - 989} \right)\\ = \left[ {89 + \left( { - 989} \right)} \right] + 1030\\ = \left( { - 900} \right) + 1030\\ = 130\end{array}\)

Vậy \(A > B\)

Câu 19 :

Tính \(P =  - 90 - \left( { - 2019} \right) + x - y\)  với $x = 76;y =  - 160.$

 • A

  $1845$

 • B

  $ - 1873$

 • C

  $2025$

 • D

  $2165$

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Bước 1: Thay giá trị của \(x,y\) vào biểu thức
Bước 2: Tính giá trị biểu thức và kết luận.
Lưu ý: Biểu thức chỉ chứa phép tính cộng và phép tính trừ nên ta thực hiện tính lần lượt từ trái qua phải.

Lời giải chi tiết :

Thay $x = 76;y =  - 160$ vào \(P\) ta được:

\(\begin{array}{l}P =  - 90 - \left( { - 2019} \right) + 76 - \left( { - 160} \right)\\ = \left( { - 90} \right) + 2019 + 76 + 160\\ = \left[ {\left( { - 90} \right) + 160} \right] + \left( {2019 + 76} \right)\\ = 70 + 2095\\ = 2165\end{array}\)

Câu 20 :

Chọn câu sai.

 • A

  $112 - 908 =  - 786$

 • B

  $76 - 98 <  - 5$

 • C

  $98 - 1116 < 103 - 256$

 • D

  $56 - 90 > 347 - 674$

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Thực hiện các phép tính ở mỗi đáp án, so sánh và kết luận đáp án đúng.

Chú ý:

+ Muốn trừ số nguyên $a$ cho số nguyên $b,$  ta cộng $a$ với số đối của $b.$

$a-b = a + \left( { - b} \right)$.

Lời giải chi tiết :

Đáp án A: $112 - 908 = 112 + \left( { - 908} \right) =  - \left( {908 - 112} \right) =  - 796$ nên A sai.

Đáp án B: $76 - 98 = 76 + \left( { - 98} \right) =  - \left( {98 - 76} \right) =  - 22 <  - 5$ nên B đúng.

Đáp án C: $98 - 1116 = 98 + \left( { - 1116} \right) =  - \left( {1116 - 98} \right) =  - 1018$

$103 - 256 = 103 + \left( { - 256} \right) =  - \left( {256 - 103} \right) =  - 153$

Vì \( - 1018 <  - 153\) nên C đúng.

Đáp án D: $56 - 90 = 56 + \left( { - 90} \right) =  - \left( {90 - 56} \right) =  - 34$

$347 - 674 = 347 + \left( { - 674} \right) =  - \left( {674 - 347} \right) =  - 327$

Vì \( - 34 >  - 327\) nên D đúng.

Câu 21 :

Kết quả của phép tính \(23 - 17\)  là

 • A

  $ - 40$

 • B

  $ - 6$

 • C

  $40$

 • D

  $6$

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Muốn trừ số nguyên $a$  cho số nguyên $b,$  ta cộng $a$  với số đối của $b:$
$a - b = a + \left( { - b} \right)$

Lời giải chi tiết :

\(23 - 17 = 23 + \left( { - 17} \right) = 6\)

close