Trắc nghiệm Bài 1: Số nguyên âm Toán 6 Cánh diều

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :

Nếu $ - 30m$ biểu diễn độ sâu là $30m$  dưới mực nước biển thì $ + 20m$ biểu diễn độ cao là:

 • A

  $ - 20m$ dưới mực nước biển

 • B

  $20m$ dưới mực nước biển

 • C

  $ - 20m$ trên mực nước biển

 • D

  $20m$ trên mực nước biển

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Mực nước biển được xem là gốc 0 của trục số. Người ta dùng số nguyên âm để biểu diễn độ sâu dưới mực nước biển, số nguyên dương biển diễn độ cao trên mực nước biển.

Lời giải chi tiết :

Nếu $ - 30m$ biểu diễn độ sâu là $30m$  dưới mực nước biển thì $ + 20m$ biểu diễn độ cao là: $20m$  trên mực nước biển.

Câu hỏi 2 :

Hãy đọc số nguyên âm chỉ nhiệt độ dưới \({0^o}C\) sau đây: \( - {4^o}C\).

 • A

  Bốn độ C

 • B
  Âm bốn
 • C
  Trừ bốn
 • D

  Âm bốn độ C

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Dấu “\( - \)” đọc là “âm”, đọc “âm” rồi đọc số tự nhiên.

\(^\circ C\): độ C

Lời giải chi tiết :

\( - 4^\circ C\): đọc là “âm bốn độ C” hoặc “trừ bốn độ C.

Câu hỏi 3 :

Tập hợp nào dưới đây gồm các số nguyên âm

 • A

  \(\left\{ { - 3;\,\, - 2;\,\,1} \right\}\)

 • B

  \(\left\{ { - 9;\, - 2;\, - 1} \right\}\)

 • C
  \(\left\{ { - 6;\,1;\,4} \right\}\)
 • D
  \(\left\{ {1;\,\,4;\,\,8} \right\}\)

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Các số \( - 1,\,\, - 2,\,\, - 3,\,...\) gọi là các số nguyên âm.

Lời giải chi tiết :

Đáp án A: Số \(1\) không là số nguyên âm

Đáp án B: Tất cả các số đều là số nguyên âm

Đáp án C: Số \(1;\,\,4\) không là số nguyên âm

Đáp án D: Cả ba số đều không là số nguyên âm.

Câu hỏi 4 :

Cho \(C = \left\{ { - 3; - 2;0;1;6;10} \right\}\). Viết tập hợp \(D\) gồm các phần tử thuộc \(C\) và là số nguyên âm.

 • A

  \(D = \left\{ { - 3; - 2;0} \right\}.\)

 • B

  \(D = \left\{ { - 3; - 2} \right\}.\)  

 • C

  \(D = \left\{ {0;1;6;10} \right\}.\)                          

 • D

  \(D = \left\{ { - 3; - 2;6;10;1} \right\}.\)

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

- Chọn ra các số nguyên âm trong các phần tử thuộc tập hợp \(C.\)

- Viết tập hợp \(D\) gồm các phần tử là các số vừa tìm được.

Lời giải chi tiết :

Ta có \(C = \left\{ { - 3; - 2;0;1;6;10} \right\}\) có các số nguyên âm là \( - 3; - 2\). Nên tập hợp \(D = \left\{ { - 3; - 2} \right\}.\)

Câu hỏi 5 :

Một tàu ngầm đang ở vị trí dưới mực nước biển 120 m. Số nguyên âm biểu thị độ cao của tàu so với mực nước biển là:

 • A
  \(120\,\,m\)
 • B
  \( - 120\,\,m\)
 • C
  \( + \,120\,m\)
 • D
  \(120\, - \,m\)

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Số nguyên âm biểu thị vị trí dưới mực nước biển \(a\,\,\left( m \right)\) là: \( - a\,\,\left( m \right)\).

Lời giải chi tiết :

Số nguyên âm biểu thị độ cao của tàu so với mực nước biển là: \( - 120\,\,m\).

Câu hỏi 6 :

Số nguyên âm biểu thị ông Hai nợ ngân hàng \(5\,000\,\,000\) đồng là:

 • A
  \(5\,000\,000\) đồng
 • B
  \(5\,\,000\,\,000\,\, - \) đồng
 • C
  \( - \,5\,\,000\,\,000\) đồng
 • D
  \( + \,5\,000\,\,000\) đồng

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Số nguyên âm biểu thị số tiền nợ (lỗ) \(a\,\,\)đồng là: \( - a\,\,\) đồng.

Lời giải chi tiết :

Do ông Hai nợ ngân hàng \(5\,000\,\,000\) đồng nên ta có thể nói ông Hai có \( - \,5\,\,000\,\,000\) đồng.

Câu hỏi 7 :

Số nguyên âm biểu thị năm sự kiện: Thế vận hội đầu tiên diễn ra năm \(776\) trước công nguyên là:

 • A
  \(776\)
 • B
  \( - 776\)
 • C
  \( + 776\)
 • D
  \( - 767\)

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Số nguyên âm biểu thị năm \(a\) trước công nguyên là: \( - a\).

Lời giải chi tiết :

Thế vận hội đầu tiên diễn ra năm \(776\) trước công nguyên tức là nó diễn ra vào năm \( - 776\)

Câu hỏi 8 :
Nhiệt kế chỉ bao nhiêu độ trong hình dưới đây?

 

 • A
  \({8^o}C\)
 • B
  \( - {3^o}C\)
 • C
  \({3^o}C\)
 • D
  \({6^o}C\)

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Hai vạch liên tiếp của nhiệt kế cách nhau 1 đơn vị.

Coi nhiệt kế như trục số thẳng đứng, chiều dương từ dưới lên trên.

Lời giải chi tiết :
Quan sát hình ta thấy vạch đỏ ở điểm \( - 3\), vậy nhiệt kế chỉ \( - {3^o}C\).
Câu hỏi 9 :

Chọn câu sai:

 • A

  Số nguyên âm dùng để chỉ thời gian trước công nguyên

 • B

  Số nguyên âm chỉ nhiệt độ dưới \({0^o}C\)

 • C

  Số nguyên âm chỉ số tiền lãi trong kinh doanh

 • D

  Số nguyên âm chỉ độ cao dưới mực nước biển

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Lời giải chi tiết :

Đáp án A, B, D đúng

Số nguyên âm chỉ số tiền lỗ trong kinh doanh => C sai.

Câu hỏi 10 :

Các số âm hai, âm mười ba, âm bốn mươi hai, trừ năm mươi được viết lần lượt là:

 • A

  \( - 2;\, - 13;42; - 50\)

 • B

  \( - 2;13;\, - 42; - 50\)

 • C

  \( - 2;\, - 13; - 42;50\)

 • D

  \( - 2;\, - 13; - 42; - 50\)

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Lời giải chi tiết :

Các số âm hai, âm mười ba, âm bốn mươi hai, trừ năm mươi được viết lần lượt là: \( - 2;\, - 13; - 42; - 50\)

close