Trắc nghiệm Bài 1: Số nguyên âm Toán 6 Cánh diều

Đề bài

Câu 1 :

Nếu $ - 30m$ biểu diễn độ sâu là $30m$  dưới mực nước biển thì $ + 20m$ biểu diễn độ cao là:

 • A

  $ - 20m$ dưới mực nước biển

 • B

  $20m$ dưới mực nước biển

 • C

  $ - 20m$ trên mực nước biển

 • D

  $20m$ trên mực nước biển

Câu 2 :

Hãy đọc số nguyên âm chỉ nhiệt độ dưới \({0^o}C\) sau đây: \( - {4^o}C\).

 • A

  Bốn độ C

 • B
  Âm bốn
 • C
  Trừ bốn
 • D

  Âm bốn độ C

Câu 3 :

Tập hợp nào dưới đây gồm các số nguyên âm

 • A

  \(\left\{ { - 3;\,\, - 2;\,\,1} \right\}\)

 • B

  \(\left\{ { - 9;\, - 2;\, - 1} \right\}\)

 • C
  \(\left\{ { - 6;\,1;\,4} \right\}\)
 • D
  \(\left\{ {1;\,\,4;\,\,8} \right\}\)
Câu 4 :

Cho \(C = \left\{ { - 3; - 2;0;1;6;10} \right\}\). Viết tập hợp \(D\) gồm các phần tử thuộc \(C\) và là số nguyên âm.

 • A

  \(D = \left\{ { - 3; - 2;0} \right\}.\)

 • B

  \(D = \left\{ { - 3; - 2} \right\}.\)  

 • C

  \(D = \left\{ {0;1;6;10} \right\}.\)                          

 • D

  \(D = \left\{ { - 3; - 2;6;10;1} \right\}.\)

Câu 5 :

Một tàu ngầm đang ở vị trí dưới mực nước biển 120 m. Số nguyên âm biểu thị độ cao của tàu so với mực nước biển là:

 • A
  \(120\,\,m\)
 • B
  \( - 120\,\,m\)
 • C
  \( + \,120\,m\)
 • D
  \(120\, - \,m\)
Câu 6 :

Số nguyên âm biểu thị ông Hai nợ ngân hàng \(5\,000\,\,000\) đồng là:

 • A
  \(5\,000\,000\) đồng
 • B
  \(5\,\,000\,\,000\,\, - \) đồng
 • C
  \( - \,5\,\,000\,\,000\) đồng
 • D
  \( + \,5\,000\,\,000\) đồng
Câu 7 :

Số nguyên âm biểu thị năm sự kiện: Thế vận hội đầu tiên diễn ra năm \(776\) trước công nguyên là:

 • A
  \(776\)
 • B
  \( - 776\)
 • C
  \( + 776\)
 • D
  \( - 767\)
Câu 8 : Nhiệt kế chỉ bao nhiêu độ trong hình dưới đây?

 

 • A
  \({8^o}C\)
 • B
  \( - {3^o}C\)
 • C
  \({3^o}C\)
 • D
  \({6^o}C\)
Câu 9 :

Chọn câu sai:

 • A

  Số nguyên âm dùng để chỉ thời gian trước công nguyên

 • B

  Số nguyên âm chỉ nhiệt độ dưới \({0^o}C\)

 • C

  Số nguyên âm chỉ số tiền lãi trong kinh doanh

 • D

  Số nguyên âm chỉ độ cao dưới mực nước biển

Câu 10 :

Các số âm hai, âm mười ba, âm bốn mươi hai, trừ năm mươi được viết lần lượt là:

 • A

  \( - 2;\, - 13;42; - 50\)

 • B

  \( - 2;13;\, - 42; - 50\)

 • C

  \( - 2;\, - 13; - 42;50\)

 • D

  \( - 2;\, - 13; - 42; - 50\)

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Nếu $ - 30m$ biểu diễn độ sâu là $30m$  dưới mực nước biển thì $ + 20m$ biểu diễn độ cao là:

 • A

  $ - 20m$ dưới mực nước biển

 • B

  $20m$ dưới mực nước biển

 • C

  $ - 20m$ trên mực nước biển

 • D

  $20m$ trên mực nước biển

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Mực nước biển được xem là gốc 0 của trục số. Người ta dùng số nguyên âm để biểu diễn độ sâu dưới mực nước biển, số nguyên dương biển diễn độ cao trên mực nước biển.

Lời giải chi tiết :

Nếu $ - 30m$ biểu diễn độ sâu là $30m$  dưới mực nước biển thì $ + 20m$ biểu diễn độ cao là: $20m$  trên mực nước biển.

Câu 2 :

Hãy đọc số nguyên âm chỉ nhiệt độ dưới \({0^o}C\) sau đây: \( - {4^o}C\).

 • A

  Bốn độ C

 • B
  Âm bốn
 • C
  Trừ bốn
 • D

  Âm bốn độ C

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Dấu “\( - \)” đọc là “âm”, đọc “âm” rồi đọc số tự nhiên.

\(^\circ C\): độ C

Lời giải chi tiết :

\( - 4^\circ C\): đọc là “âm bốn độ C” hoặc “trừ bốn độ C.

Câu 3 :

Tập hợp nào dưới đây gồm các số nguyên âm

 • A

  \(\left\{ { - 3;\,\, - 2;\,\,1} \right\}\)

 • B

  \(\left\{ { - 9;\, - 2;\, - 1} \right\}\)

 • C
  \(\left\{ { - 6;\,1;\,4} \right\}\)
 • D
  \(\left\{ {1;\,\,4;\,\,8} \right\}\)

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Các số \( - 1,\,\, - 2,\,\, - 3,\,...\) gọi là các số nguyên âm.

Lời giải chi tiết :

Đáp án A: Số \(1\) không là số nguyên âm

Đáp án B: Tất cả các số đều là số nguyên âm

Đáp án C: Số \(1;\,\,4\) không là số nguyên âm

Đáp án D: Cả ba số đều không là số nguyên âm.

Câu 4 :

Cho \(C = \left\{ { - 3; - 2;0;1;6;10} \right\}\). Viết tập hợp \(D\) gồm các phần tử thuộc \(C\) và là số nguyên âm.

 • A

  \(D = \left\{ { - 3; - 2;0} \right\}.\)

 • B

  \(D = \left\{ { - 3; - 2} \right\}.\)  

 • C

  \(D = \left\{ {0;1;6;10} \right\}.\)                          

 • D

  \(D = \left\{ { - 3; - 2;6;10;1} \right\}.\)

Đáp án : B

Phương pháp giải :

- Chọn ra các số nguyên âm trong các phần tử thuộc tập hợp \(C.\)

- Viết tập hợp \(D\) gồm các phần tử là các số vừa tìm được.

Lời giải chi tiết :

Ta có \(C = \left\{ { - 3; - 2;0;1;6;10} \right\}\) có các số nguyên âm là \( - 3; - 2\). Nên tập hợp \(D = \left\{ { - 3; - 2} \right\}.\)

Câu 5 :

Một tàu ngầm đang ở vị trí dưới mực nước biển 120 m. Số nguyên âm biểu thị độ cao của tàu so với mực nước biển là:

 • A
  \(120\,\,m\)
 • B
  \( - 120\,\,m\)
 • C
  \( + \,120\,m\)
 • D
  \(120\, - \,m\)

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Số nguyên âm biểu thị vị trí dưới mực nước biển \(a\,\,\left( m \right)\) là: \( - a\,\,\left( m \right)\).

Lời giải chi tiết :

Số nguyên âm biểu thị độ cao của tàu so với mực nước biển là: \( - 120\,\,m\).

Câu 6 :

Số nguyên âm biểu thị ông Hai nợ ngân hàng \(5\,000\,\,000\) đồng là:

 • A
  \(5\,000\,000\) đồng
 • B
  \(5\,\,000\,\,000\,\, - \) đồng
 • C
  \( - \,5\,\,000\,\,000\) đồng
 • D
  \( + \,5\,000\,\,000\) đồng

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Số nguyên âm biểu thị số tiền nợ (lỗ) \(a\,\,\)đồng là: \( - a\,\,\) đồng.

Lời giải chi tiết :

Do ông Hai nợ ngân hàng \(5\,000\,\,000\) đồng nên ta có thể nói ông Hai có \( - \,5\,\,000\,\,000\) đồng.

Câu 7 :

Số nguyên âm biểu thị năm sự kiện: Thế vận hội đầu tiên diễn ra năm \(776\) trước công nguyên là:

 • A
  \(776\)
 • B
  \( - 776\)
 • C
  \( + 776\)
 • D
  \( - 767\)

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Số nguyên âm biểu thị năm \(a\) trước công nguyên là: \( - a\).

Lời giải chi tiết :

Thế vận hội đầu tiên diễn ra năm \(776\) trước công nguyên tức là nó diễn ra vào năm \( - 776\)

Câu 8 : Nhiệt kế chỉ bao nhiêu độ trong hình dưới đây?

 

 • A
  \({8^o}C\)
 • B
  \( - {3^o}C\)
 • C
  \({3^o}C\)
 • D
  \({6^o}C\)

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Hai vạch liên tiếp của nhiệt kế cách nhau 1 đơn vị.

Coi nhiệt kế như trục số thẳng đứng, chiều dương từ dưới lên trên.

Lời giải chi tiết :
Quan sát hình ta thấy vạch đỏ ở điểm \( - 3\), vậy nhiệt kế chỉ \( - {3^o}C\).
Câu 9 :

Chọn câu sai:

 • A

  Số nguyên âm dùng để chỉ thời gian trước công nguyên

 • B

  Số nguyên âm chỉ nhiệt độ dưới \({0^o}C\)

 • C

  Số nguyên âm chỉ số tiền lãi trong kinh doanh

 • D

  Số nguyên âm chỉ độ cao dưới mực nước biển

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Đáp án A, B, D đúng

Số nguyên âm chỉ số tiền lỗ trong kinh doanh => C sai.

Câu 10 :

Các số âm hai, âm mười ba, âm bốn mươi hai, trừ năm mươi được viết lần lượt là:

 • A

  \( - 2;\, - 13;42; - 50\)

 • B

  \( - 2;13;\, - 42; - 50\)

 • C

  \( - 2;\, - 13; - 42;50\)

 • D

  \( - 2;\, - 13; - 42; - 50\)

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Các số âm hai, âm mười ba, âm bốn mươi hai, trừ năm mươi được viết lần lượt là: \( - 2;\, - 13; - 42; - 50\)

close