Trắc nghiệm Bài 6: Hình có tâm đối xứng Toán 6 Cánh diều

Đề bài

Câu 1 :

Hình nào sau đây không có tâm đối xứng

 • A

  Hình vuông

 • B

  Hình chữ nhật

 • C

  Hình bình hành

 • D

  Hình tam giác đều

Câu 2 :

Cho hình sau, hình có tâm đối xứng là:

 • A

  Hình a

 • B

  Hình b

 • C

  Hình c

 • D

  Hình a và Hình c

Câu 3 :

Cho các chữ sau đây, những chữ cái có tâm đối xứng là:

 • A

  H, N

 • B

  H ,M ,X

 • C

  H ,N ,X

 • D

  N, X

Câu 4 :

Hình nào sau đây có tâm đối xứng?

 • A

  96

 • B

  EF

 • C

  PQ

 • D

  Không có hình nào

Câu 5 :

Trong các hình sau, có bao nhiêu hình có tâm đối xứng:

 • A

  1

 • B

  2

 • C

  3

 • D

  4

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Hình nào sau đây không có tâm đối xứng

 • A

  Hình vuông

 • B

  Hình chữ nhật

 • C

  Hình bình hành

 • D

  Hình tam giác đều

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

- Tâm đối xứng của hình vuông là giao điểm của hai đường chéo.

- Tâm đối xứng của hình chữ nhật là giao điểm của hai đường chéo.

- Tâm đối xứng của hình bình hành là giao điểm của hai đường chéo.

- Hình tam giác đều không có tâm đối xứng.

Câu 2 :

Cho hình sau, hình có tâm đối xứng là:

 • A

  Hình a

 • B

  Hình b

 • C

  Hình c

 • D

  Hình a và Hình c

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Hình a có tâm đối xứng:

Câu 3 :

Cho các chữ sau đây, những chữ cái có tâm đối xứng là:

 • A

  H, N

 • B

  H ,M ,X

 • C

  H ,N ,X

 • D

  N, X

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Những chữ cái có tâm đối xứng: H, N, X

Câu 4 :

Hình nào sau đây có tâm đối xứng?

 • A

  96

 • B

  EF

 • C

  PQ

 • D

  Không có hình nào

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Hình có tâm đối xứng là:

Câu 5 :

Trong các hình sau, có bao nhiêu hình có tâm đối xứng:

 • A

  1

 • B

  2

 • C

  3

 • D

  4

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

=> Hình a và hình b là hình có tâm đối xứng.

Vậy có 2 hình có tâm đối xứng.

close