Trắc nghiệm Bài 7: Đối xứng trong thực tiễn Toán 6 Cánh diều

Đề bài

Câu 1 :

Trong các hình sau, hình nào có trục đối xứng?

 • A

  hình a

 • B

  hình b

 • C

  hình a và hình b

 • D

  không có hình nào

Câu 2 :

Chọn khẳng định đúng nhất về chiếc đĩa dưới đây:

 • A

  Chiếc bàn có tâm đối xứng

 • B

  Chiếc bàn có trục đối xứng

 • C

  Chiếc bàn vừa có tâm đối xứng và trục đối xứng

 • D

  Chiếc bàn không có tâm đối xứng và trục đối xứng

Câu 3 :

Trong các hình dưới đây, hình nào có tâm đối xứng?

 • A

  Hình a, b, c

 • B

  Hình a, c, d

 • C

  Hình a,d

 • D

  Cả bốn hình

Câu 4 :

Trong các hình bên, những hình có tâm đối xứng là

 • A

  Tam giác đều

 • B

  Cánh quạt

 • C

  Trái tim

 • D

  Cánh diều

Câu 5 :

Trong các hình bên, những hình có trục đối xứng là

 • A

  Tam giác đều, trái tim, cánh diều

 • B

  Cánh quạt, trái tim, cánh diều

 • C

  Trái tim, Cánh diều

 • D

  Cả bốn hình

Câu 6 :

Cho hai hình sau, chọn câu đúng:

 • A

  Hình con sao biển có trục đối xứng

 • B

  Hình chiếc lá có trục đối xứng

 • C

  Hai hình đều có trục đối xứng.

 • D

  Không có hình nào có trục đối xứng

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Trong các hình sau, hình nào có trục đối xứng?

 • A

  hình a

 • B

  hình b

 • C

  hình a và hình b

 • D

  không có hình nào

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Hình a có trục đối xứng.

Câu 2 :

Chọn khẳng định đúng nhất về chiếc đĩa dưới đây:

 • A

  Chiếc bàn có tâm đối xứng

 • B

  Chiếc bàn có trục đối xứng

 • C

  Chiếc bàn vừa có tâm đối xứng và trục đối xứng

 • D

  Chiếc bàn không có tâm đối xứng và trục đối xứng

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Quan sát hình vẽ ta thấy: Chiếc đĩa vừa có tâm đối xứng và trục đối xứng

Câu 3 :

Trong các hình dưới đây, hình nào có tâm đối xứng?

 • A

  Hình a, b, c

 • B

  Hình a, c, d

 • C

  Hình a,d

 • D

  Cả bốn hình

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Mỗi hình có một điểm O, mà khi quay hình đó xung quanh điểm O đúng một nửa vòng thì hình thu được chồng khít" với chính nó ở vị trí ban đầu (trước khi quay).

Lời giải chi tiết :

- Hình b) là hình không có tâm đối xứng.

- Hình a), hình c) và hình d) là các hình có tâm đối xứng.

Câu 4 :

Trong các hình bên, những hình có tâm đối xứng là

 • A

  Tam giác đều

 • B

  Cánh quạt

 • C

  Trái tim

 • D

  Cánh diều

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Hình có tâm đối xứng là hình cánh quạt (Tâm đối xứng là tâm của đường tròn nhỏ phía trong)

Câu 5 :

Trong các hình bên, những hình có trục đối xứng là

 • A

  Tam giác đều, trái tim, cánh diều

 • B

  Cánh quạt, trái tim, cánh diều

 • C

  Trái tim, Cánh diều

 • D

  Cả bốn hình

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Những hình có trục đối xứng: tam giác đều, cánh quạt, trái tim, cánh diều.

Câu 6 :

Cho hai hình sau, chọn câu đúng:

 • A

  Hình con sao biển có trục đối xứng

 • B

  Hình chiếc lá có trục đối xứng

 • C

  Hai hình đều có trục đối xứng.

 • D

  Không có hình nào có trục đối xứng

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Vậy hình con sao biển có trục đối xứng.

close