Trắc nghiệm Bài 5: Hình có trục đối xứng Toán 6 Cánh diều

Đề bài

Câu 1 :

Hình chữ nhật có bao nhiêu trục đối xứng

 • A

  1

 • B

  2

 • C

  3

 • D

  4

Câu 2 :

Cho hình sau, chọn câu đúng nhất:

 • A

  Hình a) và c) có trục đối xứng

 • B

  Hình c) có trục đối xứng

 • C

  Hình b) và c) có trục đối xứng

 • D

  Cả 3 hình có trục đối xứng

Câu 3 :

Trong những hình dưới đây, những hình có trục đối xứng là:

 • A

  1,2,4

 • B

  1,2,4,6

 • C

  1,2,3,4,6,8

 • D

  1,2,4,5

Câu 4 :

Cho các hình sau, có bao nhiêu hình có trục đối xứng

 • A

  1

 • B

  2

 • C

  3

 • D

  4

Câu 5 :

Hình tam giác đều có mấy trục đối xứng:

 • A

  1

 • B

  2

 • C

  3

 • D

  0

Câu 6 :

Trong các hình bên, những hình có trục đối xứng là

 • A

  Tam giác đều, trái tim, cánh diều

 • B

  Cánh quạt, trái tim, cánh diều

 • C

  Trái tim, Cánh diều

 • D

  Cả bốn hình

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Hình chữ nhật có bao nhiêu trục đối xứng

 • A

  1

 • B

  2

 • C

  3

 • D

  4

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Trục đối xứng của hình chữ nhật là đường thẳng đi qua trung điểm hai đáy.

Lời giải chi tiết :

Vậy hình chữ nhật có 2 trục đối xứng.

Câu 2 :

Cho hình sau, chọn câu đúng nhất:

 • A

  Hình a) và c) có trục đối xứng

 • B

  Hình c) có trục đối xứng

 • C

  Hình b) và c) có trục đối xứng

 • D

  Cả 3 hình có trục đối xứng

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Ta có chữ N và Z không có trục đối xứng, chữ O có trục đối xứng.

Vậy hình c) có trục đối xứng.

Câu 3 :

Trong những hình dưới đây, những hình có trục đối xứng là:

 • A

  1,2,4

 • B

  1,2,4,6

 • C

  1,2,3,4,6,8

 • D

  1,2,4,5

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Vậy hình 1,2,3,4,6,8 là các hình có trục đối xứng.

Câu 4 :

Cho các hình sau, có bao nhiêu hình có trục đối xứng

 • A

  1

 • B

  2

 • C

  3

 • D

  4

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

=> Các hình có trục đối xứng là: b, c, d.

Vậy có 3 hình có trục đối xứng.

Câu 5 :

Hình tam giác đều có mấy trục đối xứng:

 • A

  1

 • B

  2

 • C

  3

 • D

  0

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Vậy hình tam giác đều có 3 trục đối xứng.

Câu 6 :

Trong các hình bên, những hình có trục đối xứng là

 • A

  Tam giác đều, trái tim, cánh diều

 • B

  Cánh quạt, trái tim, cánh diều

 • C

  Trái tim, Cánh diều

 • D

  Cả bốn hình

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Những hình có trục đối xứng: tam giác đều, cánh quạt, trái tim, cánh diều.

close