Trắc nghiệm Bài 2: Biểu đồ cột kép Toán 6 Cánh diều

Đề bài

Câu 1 :

Điểm thi của Nam và Khải được biểu diễn trong biểu đồ cột kép ở hình sau:

Khẳng định nào sau đây đúng?

 • A

  Điểm Toán của Nam cao hơn Khải

 • B

  Điểm cả 3 môn của Khải cao hơn Nam

 • C

  Điểm Ngữ văn của Nam cao hơn Khải

 • D

  Điểm Ngữ văn của Khải cao hơn Nam

Câu 2 :

Điểm thi của Nam và Khải được biểu diễn trong biểu đồ cột kép ở hình sau:

Điểm cao nhất thuộc về bạn nào, môn nào?

 • A

  Bạn Nam môn Tiếng Anh

 • B

  Bạn Nam môn Toán

 • C

  Bạn Khải môn Toán

 • D

  Bạn Khải môn Ngữ văn

Câu 3 :

Quan sát biểu đồ trong Hình 6, em hãy cho biết nó được ghép bởi

 • A

  Biểu đồ số cây hoa trồng được của lớp 6A2 và 6A3

 • B

  Biểu đồ số cây hoa trồng được của lớp 6A2

 • C

  Biểu đồ số cây hoa trồng được của lớp 6A3

 • D

  Biểu đồ số cây hoa trồng được của lớp 6A1 và 6A2.

Câu 4 :

Cho hai biểu đồ về điểm kiểm tra 3 môn Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh của Hải và Lan như sau:

Biểu đồ cột kép được ghép bởi hai biểu đồ trên là

 • A

 • B

 • C

 • D

Câu 5 :

Cho biểu đồ cột ghép điểm học kì 1 của bạn Hải và bạn Lan như sau:

Câu 5.1

Môn Ngữ văn của bạn Lan bằng bao nhiêu?

 • A.

  8

 • B.

  7

 • C.

  6

 • D.

  9

Câu 5.2

Điểm Toán của Lan cao hơn Hải là bao nhiêu điểm?

 • A.

  8 điểm

 • B.

  0 điểm

 • C.

  1 điểm

 • D.

  2 điểm

Câu 6 :

Biểu đồ cột kép biểu diễn sĩ số học sinh đầu năm học và cuối năm học của bốn lớp

khối 6:

Câu 6.1

Sĩ số của lớp nào tăng?

 • A.

  6A1

 • B.

  6A2

 • C.

  6A3

 • D.

  6A4

Câu 6.2

Sĩ số đầu năm của lớp nào cao nhất?

 • A.

  6A2

 • B.

  6A1

 • C.

  6A3

 • D.

  6A4

Câu 7 :

Cho biểu đồ cột kép sau:

Số con cá của tổ 3 và tổ 4 nuôi trong biểu đồ ở hình trên là

 • A

  Tổ 3 là 10, tổ 4 là 14

 • B

  Tổ 3 là 12, tổ 4 là 16

 • C

  Tổ 3 là 12, tổ 4 là 15

 • D

  Tổ 3 là 15, tổ 4 là 12

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Điểm thi của Nam và Khải được biểu diễn trong biểu đồ cột kép ở hình sau:

Khẳng định nào sau đây đúng?

 • A

  Điểm Toán của Nam cao hơn Khải

 • B

  Điểm cả 3 môn của Khải cao hơn Nam

 • C

  Điểm Ngữ văn của Nam cao hơn Khải

 • D

  Điểm Ngữ văn của Khải cao hơn Nam

Đáp án : C

Phương pháp giải :

- Lý thuyết về đọc biểu đồ tranh

- Cột màu vàng là điểm của Nam, màu xanh là điểm của Khải.

- Kiểm tra từng đáp án:

Lời giải chi tiết :

Điểm toán của Nam thấp hơn Khải => A sai.

Điểm Ngữ văn của Nam cao hơn Khải. Tức là điểm Ngữ văn của Khải thấp hơn Nam nên điểm 3 môn của Khải cao hơn Nam là sai

=> B sai, C đúng và D sai.

Câu 2 :

Điểm thi của Nam và Khải được biểu diễn trong biểu đồ cột kép ở hình sau:

Điểm cao nhất thuộc về bạn nào, môn nào?

 • A

  Bạn Nam môn Tiếng Anh

 • B

  Bạn Nam môn Toán

 • C

  Bạn Khải môn Toán

 • D

  Bạn Khải môn Ngữ văn

Đáp án : C

Phương pháp giải :

+ Tìm cột cao nhất trong 6 cột trên.

+ Xác định tên môn dưới cột đó.

+ Xác định màu: cột màu vàng là điểm của Nam, cột màu xanh là điểm của Khải.

Lời giải chi tiết :

Cột cao nhất là cột màu xanh, môn Toán.

Vậy điểm cao nhất thuộc về bạn Khải môn Toán.

Câu 3 :

Quan sát biểu đồ trong Hình 6, em hãy cho biết nó được ghép bởi

 • A

  Biểu đồ số cây hoa trồng được của lớp 6A2 và 6A3

 • B

  Biểu đồ số cây hoa trồng được của lớp 6A2

 • C

  Biểu đồ số cây hoa trồng được của lớp 6A3

 • D

  Biểu đồ số cây hoa trồng được của lớp 6A1 và 6A2.

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Quan sát biểu đồ để trả lời câu hỏi và rút nhận nhận xét về sự ưu điểm của biểu đồ trên.

Lời giải chi tiết :

Biểu đồ hình 6 được ghép bởi 2 biểu đồ:

- Biểu đồ số cây hoa trồng được của lớp 6A1

- Biểu đồ số cây hoa trồng được của lớp 6A2

Câu 4 :

Cho hai biểu đồ về điểm kiểm tra 3 môn Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh của Hải và Lan như sau:

Biểu đồ cột kép được ghép bởi hai biểu đồ trên là

 • A

 • B

 • C

 • D

Đáp án : C

Phương pháp giải :

- Trục ngang là các môn, trục đứng là điểm của từng môn.

- Cột màu xanh là điểm của Hải và cột màu đỏ là điểm của Lan.

- Mỗi một môn ở hàng ngang, kẻ hai hình chữ nhật có chiều rộng bằng nhau và chiều cao tương ứng với điểm của Hải và Lan.

- Thêm ghi chú cho màu của từng bạn.

Lời giải chi tiết :

Trục ngang là các môn, trục đứng là điểm của từng môn.

Chiều cao môn Toán: Cột xanh là 7 và cột đỏ là 8

Chiều cao môn Ngữ văn: Cột xanh là 8 và cột đỏ là 7.

Chiều cao môn Tiếng Anh: Cột xanh là 9 và cột đỏ là 9.

Biểu đồ cột ghép điểm của hai bạn là:

Câu 5 :

Cho biểu đồ cột ghép điểm học kì 1 của bạn Hải và bạn Lan như sau:

Câu 5.1

Môn Ngữ văn của bạn Lan bằng bao nhiêu?

 • A.

  8

 • B.

  7

 • C.

  6

 • D.

  9

Đáp án : B

Phương pháp giải :

- Xác định màu của bạn Lan.

- Tìm cột tương ứng với môn cân tìm.

Lời giải chi tiết :

Điểm của bạn Lan là màu đỏ và hàng Ngữ văn nên số điểm Ngữ văn của Lan là 7.

Câu 5.2

Điểm Toán của Lan cao hơn Hải là bao nhiêu điểm?

 • A.

  8 điểm

 • B.

  0 điểm

 • C.

  1 điểm

 • D.

  2 điểm

Đáp án : C

Phương pháp giải :

- Tìm điểm toán của Lan và Hải.

- Lấy điểm Lan trừ đi điểm của Hải.

Lời giải chi tiết :

Điểm toán của Lan là 8 và của Hải là 7.

Điểm toán của Lan cao hơn của Hải là 8-7=1 điểm.

Câu 6 :

Biểu đồ cột kép biểu diễn sĩ số học sinh đầu năm học và cuối năm học của bốn lớp

khối 6:

Câu 6.1

Sĩ số của lớp nào tăng?

 • A.

  6A1

 • B.

  6A2

 • C.

  6A3

 • D.

  6A4

Đáp án : B

Phương pháp giải :

- Cột dọc thể hiện sĩ số, cột nằm ngang thể hiện tên các lớp.

- Sĩ số tăng: Sĩ số cuối năm cao hơn sĩ số đầu năm

Lời giải chi tiết :

Sĩ số của lớp 6A2 tăng vì sĩ số đầu năm là 35 và cuối năm là 38.

Câu 6.2

Sĩ số đầu năm của lớp nào cao nhất?

 • A.

  6A2

 • B.

  6A1

 • C.

  6A3

 • D.

  6A4

Đáp án : D

Phương pháp giải :

- Sĩ số đầu năm: Màu xanh

- Sĩ số cao nhất là cột cao nhất.

Lời giải chi tiết :

Sĩ số đầu năm của lớp 6A4 là cao nhất trong 4 lớp.

Câu 7 :

Cho biểu đồ cột kép sau:

Số con cá của tổ 3 và tổ 4 nuôi trong biểu đồ ở hình trên là

 • A

  Tổ 3 là 10, tổ 4 là 14

 • B

  Tổ 3 là 12, tổ 4 là 16

 • C

  Tổ 3 là 12, tổ 4 là 15

 • D

  Tổ 3 là 15, tổ 4 là 12

Đáp án : C

Phương pháp giải :

- Tổ 3: Màu xanh

- Tổ 4: Màu đỏ

Lời giải chi tiết :

Số cá tổ 3: 12

Số cá tổ 4: 15

close