Luyện bài tập với chủ đề "Phép cộng, phép trừ các số tự nhiên" - Lớp 6

NHẬN BIẾT (64%)

THÔNG HIỂU (18%)

VẬN DỤNG (14%)

VẬN DỤNG CAO (5%)


  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện