Khối lượng của các hạt trong nguyên tử

Khối lượng của hạt electron bằng bao nhiêu? Điện tích hạt neutron bằng bao nhiêu?

Quảng cáo

Khối lượng của hạt electron bằng bao nhiêu?

me = 0,00055amu

Quảng cáo
decumar

Điện tích của hạt electron bằng bao nhiêu?

Hạt electron mang điện tích (-)

Khối lượng hạt proton bằng bao nhiêu?

mp = 1 amu

Điện tích hạt proton bằng bao nhiêu?

Hạt proton mang điện tích (+)

Khối lượng hạt neutron bằng bao nhiêu?

mn = 1 amu

Điện tích hạt neutron bằng bao nhiêu?

Hạt neutron không mang điện tích.

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close