Liên kết sigma và liên kết pi

Liên kết sigma là gì? Liên kết pi là gì?

Quảng cáo

Xen phủ bên và xen phủ trục là gì?

Xen phủ trục là xen phủ giữa hai AO dọc theo trục nối (trục z) hai nguyên tử

Quảng cáo
decumar

Xen phủ bên là sự xen phủ xảy ra giữa hai AO p song song với nhau.

Liên kết sigma là gì?

Liên kết được tạo nên từ xen phủ trục của hai AO gọi là liên kết sigma ( )

Ví dụ: 

Liên kết pi là gì?

Liên kết được tạo nên từ xen phủ bên của hai AO gọi là liên kết pi

Năng lượng của liên kết cộng hóa trị là gì?

Năng lượng liên kết (Eb) là năng lượng cần thiết để phá vỡ một liên kết xác định trong phân tử ở thể khí, tại 250C và 1 bar.

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close