Yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng

Các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng là gì?

Quảng cáo

Các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng là gì?

Có 5 yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng: nồng độ, nhiệt độ, áp suất, diện tích bề mặt tiếp xúc, chất xúc tác.

Quảng cáo
decumar

Yếu tố nồng độ ảnh hưởng như thế nào đến tốc độ phản ứng?

Nồng độ các chất phản ứng càng lớn tốc độ phản ứng càng nhanh

Yếu tố nhiệt độ ảnh hưởng như thế nào đến tốc độ phản ứng?

Nhiệt độ càng cao, tốc độ phản ứng càng lớn.

Hệ số Van’t Hoff ảnh hưởng như thế nào đến tốc độ phản ứng?

Mối liên hệ của hệ số Van’t Hoff với tốc độ và nhiệt độ như sau:

\(\frac{{{v_2}}}{{{v_1}}} = {\gamma ^{(\frac{{{T_2} - {T_1}}}{{10}})}}\)

Khi nhiệt độ tăng 100C thì tốc độ phản ứng tăng từ 2 đến 4 lần.

Yếu tố áp suất ảnh hưởng như thế nào đến tốc độ phản ứng?

Áp suất ảnh hưởng khi có sự tham gia của chất khí, áp suất của các chất phản ứng ở thể khí càng lớn, tốc độ phản ứng càng lớn.

Yếu tố diện tích bề mặt ảnh hưởng như thế nào đến tốc độ phản ứng?

Diện tích bề mặt càng lớn tốc độ phản ứng càng nhanh

Yếu tố xúc tác ảnh hưởng như thế nào đến tốc độ phản ứng?

Xúc tác làm tăng tốc độ phản ứng nhưng không thay đổi về lượng và chất sau phản ứng.

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close