Tốc độ phản ứng hóa học

Tốc độ phản ứng hóa học là gì? Tốc độ trung bình của phản ứng là gì?

Quảng cáo

Tốc độ phản ứng hóa học là gì?

Tốc độ phản ứng của một phản ứng hóa học là đại lượng đặc trưng cho sự thay đổi lượng chất của chất phản ứng hoặc sản phẩm phản ứng trong một đơn vị thời gian.

Quảng cáo
decumar

Tốc độ trung bình của phản ứng là gì?

Tốc độ trung bình của phản ứng (\(\mathop v\limits^ -  \)) là tốc độ tính trung bình một khoảng thời gian phản ứng.

Công thức trình tốc độ phản ứng trung bình là gì?

\(\mathop v\limits^ -   =  - \frac{1}{a}.\frac{{\Delta {C_A}}}{{\Delta t}} =  - \frac{1}{b}.\frac{{\Delta {C_B}}}{{\Delta t}} = \frac{1}{m}.\frac{{\Delta {C_M}}}{{\Delta t}} = \frac{1}{n}.\frac{{\Delta {C_N}}}{{\Delta t}}\)

Với \(\Delta {C_A},\Delta {C_B},\Delta {C_M},\Delta {C_N}\): biến thiên nồng độ của chất A, B, M, N

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close