Phản ứng oxi hóa - khử

Phản ứng oxi hóa khử là gì? Chất khử là gì? Chất oxi hóa là gì?

Quảng cáo

Phản ứng oxi hóa khử là gì?

Phản ứng có sự thay đổi số oxi hóa của ít nhất một nguyên tố hóa học.

Quảng cáo
decumar

Chất khử là gì?

Chất khử (chất bị oxi hóa) là chất nhường electron. Các kim loại luôn chỉ thể hiện tính khử (chất khử) trong các phản ứng oxi hóa khử

Chất oxi hóa là gì?

Chất oxi hóa (chất bị khử) là chất nhận electron. Các phi kim thường thể hiện tính oxi hóa (chất oxi hóa) trong các phản ứng oxi hóa khử.

Qúa trình oxi hóa là gì?

Quá trình oxi hóa (sự oxi hóa) là quá trình nhường electron xảy ra đối với chất khử

Quá trình khử (sự khử) là quá trình nhận electron xảy ra đối với chất oxi hóa

Ví dụ: Cho phản ứng oxi hóa khử sau:

\(2Ag + C{l_2} \to 2AgCl\)

Chất thay đổi số oxi hóa là Ag và Cl2

Trong đó: \(\begin{array}{l}A{g^0} \to A{g^ + }\\C{l^0} \to C{l^ - }\end{array}\)

Ag là chất khử vì nhường 1 electron để trở thành ion Ag+; Cl2 là chất oxi hóa vì nhận 1 electron để trở thành ion Cl-.

Quá trình Ag nhường electron gọi là quá trình oxi hóa.

Quá trình Cl2 nhận electron gọi là quá trình khử.

  • Cân bằng phản ứng oxi hóa - khử

    Các bước cân bằng phản ứng oxi hóa khử là gì? Ý nghĩa của phản ứng oxi hóa khử là gì?

  • Số oxi hóa

    Số oxi hóa là gì? Quy tắc xác định số oxi hóa của nguyên tử các nguyên tố trong hợp chất là gì?

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close