Tính chất hóa học của đơn chất halogen

Xu hướng tạo liên kết trong các phản ứng hóa học của đơn chất halogen là gì?

Quảng cáo

Xu hướng tạo liên kết trong các phản ứng hóa học của đơn chất halogen là gì?

Quảng cáo
decumar

Đơn chất halogen có xu hướng:

+ Nhận thêm 1 electron từ nguyên tử khác

+ Góp chung electron hóa trị với nguyên tử nguyên tố khác

Đơn chất halogen thể hiện tính chất hóa học gì khi tham gia phản ứng?

Đơn chất halogen thể hiện tính oxi hóa. Ngoài ra, ngoại trừ fluorine, các halogen còn lại có thể thể hiện tính khử khi tham gia phản ứng

Một số phản ứng đặc trưng của nhóm halogen là gì?

+ Phản ứng với hydrogen tạo hydrogen halide

+ Phản ứng thế halogen

Ví dụ: \(C{l_2}(aq) + 2NaBr \to 2NaCl(aq) + B{r_2}(aq)\)

+ Phản ứng với nước, với dung dịch sodium hydroxide

 

\(C{l_2}(aq) + 2NaOH \to NaCl(aq) + NaClO(aq) + {H_2}O\)

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close