Xu hướng biến đổi trong bảng tuần hoàn

Trong một chu kì, các nguyên tố biến đổi như thế nào? Trong một nhóm A, các nguyên tố biến đổi như thế nào?

Quảng cáo

Trong một chu kì, các nguyên tố biến đổi như thế nào?

Đối với nguyên tố nhóm A: theo chiều tăng đần điện tích hạt nhân, bán kính các nguyên tử có xu hướng giảm dầm.

Quảng cáo
decumar

Trong một nhóm A, các nguyên tố biến đổi như thế nào?

Trong một nhóm, theo chiều từ trên xuống dưới, bán kính nguyên tử tăng dần.

Ví dụ: 

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close