Luyện từ và câu - Tuần 20 trang 7

1. Chọn từ ngữ chỉ thời tiết của từng mùa (nóng bức, ấm áp, giá lạnh, mưa phùn gió bấc, se se lạnh, oi nồng) điền vào chỗ trống :

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Chọn từ ngữ chỉ thời tiết của từng mùa (nóng bức, ấm áp, giá lạnh, mưa phùn gió bấc, se se lạnh, oi nồng) đin vào chỗ trống :

Mùa xuân

Mùa hạ

Mùa thu

Mùa đông

............................

............................

............................

............................

............................

............................

............................

............................

............................

............................

............................

............................

Lời giải chi tiết:

Mùa xuân

Mùa hạ

Mùa thu

Mùa đông

ấm áp

nóng bức

oi nồng

se se lạnh

giá lạnh

mưa phùn gió bấc

Câu 2

Hãy thay cụm từ khi nào trong các câu hỏi dưới đây bằng các cụm từ khác (bao giờ, lúc nào, tháng mấy, mấy giờ...) :

a) Khi nào lớp bạn đi thăm viện bảo tàng ?

M : Bao gi lớp bạn đi thăm viện bảo tàng ?

-  ..........................................................

b) Khi nào trường bạn nghỉ hè ?

-  ..........................................................

c) Bạn làm bài tập này khi nào ?

-  ..........................................................

d) Bạn gặp cô giáo khi nào ?

-  ..........................................................

Lời giải chi tiết:

a) 

- Lúc nào lớp bạn đi thăm viện bảo tàng ?

- Tháng mấy lớp bạn đi thăm viện bảo tàng ?

- Mấy giờ lớp bạn đi thăm viện bảo tàng ?

b)

- Lúc nào trường bạn nghỉ hè ?

- Bao giờ trường bạn nghỉ hè ?

- Tháng mấy trường bạn nghỉ hè ?

c) 

- Bạn làm bài tập này lúc nào ?

- Bạn làm bài tập này bao giờ ?

- Bạn làm bài tập này lúc mấy giờ ?

d) 

- Bạn gặp cô giáo lúc nào ?

- Bạn gặp cô giáo bao giờ ?

- Bạn gặp cô giáo lúc mấy giờ ?

Câu 3

Chọn dấu chấm hoặc dấu chm than điền vào □ :

a) Ông Mạnh nổi giận, quát:

- Thật độc ác □

b) Đêm ấy, Thần Gió lại đến đập cửa, thét:

- Mở cửa ra □

- Không □ Sáng mai ta sẽ mở cửa mời ông vào □

Phương pháp giải:

Gợi ý: Phân biệt dấu chấm và dấu chấm than:

+ Dấu chấm: kết thúc câu kể.

+ Dấu chấm than : bộc lộ cảm xúc, dùng để gọi-đáp, yêu cầu, đề nghị.

Lời giải chi tiết:

a) Ông Mạnh nổi giận, quát:

Thật độc ác !

b) Đêm ấy, Thần Gió lại đến đập cửa, thét:

Mở cửa ra !

Không ! Sáng mai ta sẽ mở cửa mời ông vào.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close