Chính tả - Tuần 2 trang 8

Một nhóm học tập có 5 bạn là Huệ, An, Lan, Bắc và Dũng. Em hãy viết tên các bạn ấy theo thứ tự bảng chữ cái:

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Viết các tiếng:

Bắt đầu bằng g

Bắt đầu bằng gh

M : gà, .............

M : ghi, .............

Phương pháp giải:

Chú ý: Em viết gh khi đứng trước âm i, e, ê.

Lời giải chi tiết:

Bắt đầu bằng g

Bắt đầu bằng gh 

 gương, gạch, gỗ, gầy, gầm, gù, gan, gần, gắng, gạo, gấc, gội, gãy, gói...

ghế, ghé, ghê, ghét, ghen, ghi, ghềnh, ghim,...

 

Câu 2

Một nhóm học tập có 5 bạn là Huệ, An, Lan, Bắc và Dũng. Em hãy viết tên các bạn ấy theo thứ tự bảng chữ cái:

1) .........   2) ..........  3) .......... 4) .........   5) ..........

Phương pháp giải:

Gợi ý: Em chú ý âm đầu tiên trong mỗi tên và sắp xếp theo thứ tự xuất hiện trong bải chữ cái.

Lời giải chi tiết:

Thứ tự đúng là:

1) An       2) Bắc       3) Dũng       4) Huệ       5) Lan

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close