Chính tả - Tuần 28 trang 44

1. Điền ua hoặc uơ vào chỗ trống :

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Điền ua hoặc uơ vào chỗ trống :

- voi h... vòi                - m...ˋ màng

- th... ̉ nhỏ                  - chanh ch...

Lời giải chi tiết:

- voi h vòi               - mùa màng

- thuở nhỏ                  - chanh chua

Câu 2

Điền vào chỗ trống :

a) l hoặc n

Ơn trời mưa ...ắng phải thì

...ơi thì bừa cạn, ...ơi thì cày sâu.

Công lênh chẳng quản bao ...âu,

Ngày ...ay ...ước bạc, ngày sau cơm vàng.

Ai ơi, đừng bỏ ruộng hoang,

Bao nhiêu tấc đất, tấc vàng bấy nhiêu.

b) ên hoặc ênh

- Cái gì cao lớn l... khênh

Đứng mà không tựa, ngã k...` ngay ra ?

- Tò vò mà nuôi con nhện

Đến khi nó lớn, nó qu.ˌ.. nhau đi

Tò vò ngồi khóc tỉ ti

Nhện ơi, nh.ˌ.. hỡi, nh.ˌ.. đi đằng nào ?

Lời giải chi tiết:

a) l hoặc n

Ơn trời mưa nắng phải thì

Nơi thì bừa cạn, nơi thì cày sâu.

Công lênh chẳng quản bao lâu,

Ngày nay nước bạc, ngày sau cơm vàng.

Ai ơi, đừng bỏ ruộng hoang,

Bao nhiêu tấc đất, tấc vàng bấy nhiêu.

b) ên hoặc ênh

- Cái gì cao lớn lênh khênh

Đứng mà không tựa, ngã kềnh ngay ra ?

- Tò vò mà nuôi con nhện

Đến khi nó lớn, nó quện nhau đi

Tò vò ngồi khóc tỉ ti

Nhện ơi, nhện hỡi, nhện đi đằng nào ?

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close