Chính tả - Tuần 13 trang 59

Đặt trên chữ in đậm dấu hỏi hoặc dấu ngã:

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Điền  hoặc  vào chỗ trống :

câu chu...n, ...n lặng, v...n gạch, lu...n tập

Lời giải chi tiết:

câu chuyện, n lặng, vn gạch, luyện tập

Câu 2

a) Điền vào chỗ trống d hoặc gi :

        Dung ...ăng ...ung ...

...ắt trẻ đi chơi

   Đến ngõ nhà ...ời

Lạy cậu, lạy mợ

 Cho cháu về quê

Cho ...ê đi học.

b) Đặt trên chữ in đậm dấu hỏi hoặc dấu ngã:

Làng tôi có luy tre xanh

Có sông Tô Lịch chay quanh xóm làng

Trên bờ, vai, nhan hai hàng

Dưới sông cá lội từng đàn tung tăng.

Lời giải chi tiết:

a)

       Dung dăng dung d

Dắt trẻ đi chơi

    Đến ngõ nhà giời

   Lạy cậu, lạy mợ

    Cho cháu về quê

 Cho dê đi học.

b) 

Làng tôi có lũy tre xanh

Có sông Tô Lịch chảy quanh xóm làng

Trên bờ, vải, nhãn hai hàng

Dưới sông cá lội từng đàn tung tăng.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close