Chính tả - Tuần 10 trang 47

Viết ba chữ bắt đầu bằng c, ba chữ bắt đầu bằng k vào chỗ trống trong bảng sau:

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Viết ba chữ bắt đầu bằng c, ba chữ bắt đầu bằng k vào chỗ trống trong bảng sau:

Chữ bắt đầu bằng c

Chữ bắt đầu bằng k

M : cò, ................

M : kẹo, ................

Phương pháp giải:

Gợi ý: Em viết k khi đứng trước âm i, e, ê.

Lời giải chi tiết:

 

Chữ bắt đầu bằng c

Chữ bắt đầu bằng k

cô, cờ, cá, cây, củ, cỏ, cổng, cao, cáo, con, cứng,...

kiến, kính, kín, kìm, kênh, kèm, kéo,...

Câu 2

a) Điền vào chỗ trống l hoặc n :

Lên ...on mới biết ...on cao

...uôi con mới biết công ...ao mẹ thầy.

b) Đặt trên chữ in đậm dấu hỏi hoặc dấu ngã :

dạy bao - cơn bao                       lặng le - số le

mạnh me - sứt me                      áo vai - vương vai

Lời giải chi tiết:

a) 

Lên non mới biết non cao

Nuôi con mới biết công lao mẹ thầy.

b) 

dạy bảo - cơn bão                         lặng lẽ - số lẻ

mạnh mẽ - sứt mẻ                         áo vải - vương vãi

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close