Chính tả - Tuần 10 trang 46

Điền c hoặc k vào chỗ trống:

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Điền c hoặc k vào chỗ trống:

con ...á, con ..iến, cây ...ầu, dòng ...ênh

Lời giải chi tiết:

con cá, con kiến, cây cầu, dòng kênh

Câu 2

Điền vào chỗ trống:

a) l hoặc n

...o sợ, ăn ...o, hoa ...an, thuyền ...an

b) nghỉ hoặc nghĩ

... học, lo ..., ... ngơi, ngẫm ...

Lời giải chi tiết:

a) l hoặc n

lo sợ, ăn no, hoa lan, thuyền nan

b) nghỉ hoặc nghĩ

nghỉ học, lo nghĩnghỉ ngơi, ngẫm nghĩ

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close