Chính tả - Tuần 4 trang 16

Điền tiếp vào chỗ trống một vài từ ngữ để phân biệt nghĩa của các tiếng in đậm:

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Viết vào chỗ trống trong bảng:

Ba tiếng có 

Ba tiếng có 

M : con kiến,...

M : yên tĩnh,...

Lời giải chi tiết:

Ba tiếng có 

Ba tiếng có 

 hiền lành, biểu diễn, chiều tối, tiêu tiền, tiếng nói, cô tiên,...

khuyên nhủ, chim yến, kể chuyện, chuyển đổi, trăng khuyết,...

Câu 2

Điền vào chỗ trống một vài từ ngữ để phân biệt nghĩa của các tiếng in đậm:

a) - Hoà dỗ em đội mũ để đi ăn giỗ ông ngoại.

+ Viết là dỗ trong các từ ngữ : ..........................

+ Viết là giỗ trong các từ ngữ : .........................

- Chúng tôi lênh đênh trên dòng sông ròng rã ba ngày.

+ Viết là dòng trong các từ ngữ : .......................

+ Viết là ròng trong các từ ngữ : ........................

b) - Tôi viết những vần thơ về vầng trăng quê hương.

+ Viết là vần trong các từ ngữ : .........................

+ Viết là vầng trong các từ ngữ : .......................

Dân làng dâng lên nhà vua nhiều của ngon vật lạ.

+ Viết là dân trong các từ ngữ : ..........................

+ Viết là dâng trong các từ ngữ : ........................

Lời giải chi tiết:

a) - Hòa dỗ em đội mũ để đi ăn giỗ ông ngoại.

+ Viết là dỗ trong các từ ngữ sau : dạy dỗ, dỗ dành,...

+ Viết là giỗ trong các từ ngữ sau : ăn giỗ, đám giỗ, giỗ tổ Hùng vương, ngày giỗ,...

- Chúng tôi lênh đênh trên dòng sông ròng rã ba ngày.

+ Viết là dòng trong các từ ngữ sau : dòng sông, dòng suối, dòng nước, dài dòng, dòng kẻ,...

+ Viết là ròng trong các từ ngữ sau : ròng rọc, nước ròng,...

b) - Tôi viết những vần thơ về vầng trăng quê hương.

+ Viết là vần trong các từ ngữ sau: vần vũ, học vần, đánh vần,...

+ Viết là vầng trong các từ ngữ sau : vầng trán, vầng trăng,...

Dân làng dâng lên nhà vua nhiều của ngon vật lạ.

+ Viết là dân trong các từ ngữ sau : dân chúng, dân số, dân tộc, dân sinh, dân dã, nhân dân,...

+ Viết là dâng trong các từ ngữ sau : dâng hiến, dâng lễ, dâng cao,...

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close