Chính tả - Tuần 1 trang 2

Viết những chữ cái còn thiếu trong bảng sau:

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Điền c hoặc k vào chỗ trống:

...im khâu                      

...ậu bé                 

...iên nhẫn                

bà ...ụ

Gợi ý: 

- Em điền k khi đứng trước âm i, e, ê.

- Em điền c khi đứng trước các âm còn lại.

Trả lời:

kim khâu                      

cậu bé                 

kiên nhẫn                

bà c

Câu 2

Viết những chữ cái còn thiếu trong bảng sau:

Số thứ tự

Chữ cái

Tên chữ cái

1

a

a

2

................. 

á

3

 ................. 

4

 ................. 

5

c

6

................. 

7

.................  

đê

8

.................  

e

9

.................  

ê

Trả lời:

Số thứ tự

Chữ cái

Tên chữ cái

1

a

a

2

ă

á

3

â

4

b

5

c

6

d

7

đ

đê

8

e

e

9

ê

ê

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close