Chính tả - Tuần 32 trang 59

(1) Điền vào chỗ trống :

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Điền vào chỗ trống :

a) l hoặc n

Bác lái đò

    Bác làm nghề chở đò đã năm năm ...ay. Với chiếc thuyền ...an ...ênh đênh mặt nước, ngày ...ày qua tháng khác, bác chăm ...o đưa khách qua ...ại trên sông.

b) v hoặc d

Đi đâu mà ...ội mà ...àng

Mà ...ấp phải đá, mà quàng phải ...ây

      Thong thả như chúng em đây

       Chẳng đá nào ...ấp, chẳng ...ây nào quàng.

Lời giải chi tiết:

a)

       Bác làm nghề chở đò đã năm năm nay. Với chiếc thuyền nan lênh đênh mặt nước, ngày này qua tháng khác, bác chăm lo đưa khách qua lại trên sông.

b) 

Đi đâu mà vội mà vàng

Mà vấp phải đá, mà quàng phải dây

         Thong thả như chúng em đây

         Chẳng đá nào vấp, chẳng dây nào quàng.

Câu 2

Tìm các từ :

a) Chứa tiếng bắt đầu bằng n hoặc l, có nghĩa như sau :

- Vật dùng để nấu cơm : ........

- Đi qua chỗ có nước : ........

- Sai sót, khuyết điểm : ........

b) Chứa tiếng bắt đầu bằng v hoặc d, có nghĩa như sau :

- Ngược với buồn : ........

- Mềm nhưng bền, khó làm đứt : ........

- Bộ phận cơ thể nối tay với thân mình : ........

Lời giải chi tiết:

a) 

- Vật dùng để nấu cơm : nồi

- Đi qua chỗ có nước : lội

- Sai sót, khuyết điểm : lỗi

b)

- Ngược với buồn : vui

- Mềm nhưng bền, khó làm đứt: dai

- Bộ phận cơ thể nối tay với thân mình : vai

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close