Tiếng Anh 7 Unit 9 Project

1. Think of a new festival that you would like to celebrate. Discuss the following points: 2. Draw pictures of the new festival or cut out pictures from magazines. 3. Present your festival to the class. 4. Vote for the best festival.

Quảng cáo

Đề bài

A NEW FESTIVAL (Một lễ hội mới)

Work in groups. 

(Làm việc theo nhóm)

1. Think of a new festival that you would like to celebrate. Discuss the following points:

(Hãy nghĩ về một lễ hội mới mà bạn muốn tổ chức. Thảo luận về những điểm sau:)

- Name of the festival (Tên lễ hội)

- Time and place of the festival (Thời gian và địa điểm của lễ hội)

- Festival activities (Các hoạt động của lễ hội)

2. Draw pictures of the new festival or cut out pictures from magazines.

(Vẽ hình ảnh về lễ hội mới hoặc cắt hình ảnh từ tạp chí.)

3. Present your festival to the class.

(Trình bày về lễ hội của bạn trước lớp.)

4. Vote for the best festival.

(Bình chọn cho lễ hội hay nhất.)

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

1.

Name

(Tên)

Vietnamese food festival 

(Lễ hội ẩm thực Việt)

Time

(Thời gian)

Every year in January

(Hàng năm vào tháng 1)

Place

(Địa điểm)

In Ha Noi, Da Nang, and Ho Chi Minh City 

(Ở Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh)

Activities

(Các hoạt động)

- cook traditional dishes in Vietnam

(nấu món ăn truyền thống ở Việt Nam)

- decorate and give a presentation about a dish

(trang trí và trình bày về món ăn đó)

2. 

3. 

Hello everyone, today I will tell you about a new festival in my country. That is a Vietnamese food festival. It is held in January and once a year in 3 big cities: Ha Noi, Da Nang and Ho Chi Minh City. All attendants will cook a traditional dish in Vietnam with available ingredients. Then, they will decorate and give a presentation about their dish. The winners are those ones who have the most creative dish and good presentation about their dish. It is held to promote the value of Vietnamese food and introduce it to international friends. It will interesting to join the festival. 

Tạm dịch:

Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ kể cho các bạn nghe về một lễ hội mới ở đất nước mình. Đó là lễ hội ẩm thực Việt Nam. Được tổ chức vào tháng 1 và mỗi năm một lần tại 3 thành phố lớn: Hà Nội, Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh. Tất cả những người tham dự sẽ nấu một món ăn truyền thống của Việt Nam với những nguyên liệu sẵn có. Sau đó, họ sẽ trang trí và thuyết trình về món ăn. Người chiến thắng là người có món ăn sáng tạo nhất và trình bày tốt về món ăn của mình. Nó được tổ chức nhằm quảng bá giá trị của món ăn Việt Nam và giới thiệu đến bạn bè quốc tế. Sẽ rất thú vị khi tham gia lễ hội.

 • Tiếng Anh 7 Unit 9 Looking back

  1. Circle the correct words or phrases in brackets. 2. Complete each sentence by filling in the blank with a word or phrase in the box. 3. Choose the correct question A or B. 4. Answer the following questions about yourself.

 • Tiếng Anh 7 Unit 9 Skills 2

  1. Look at the animal below. Discuss the following questions with a partner. 2. Now listen to Mark talking about how his family celebrates a festival. Check your answers. 3. Listen again and decide if the statements are true (T) or false (F). 4. Think about a festival that your family usually celebrates. Fill in the blanks with your answers. 5. Now write an email of about 70 words to tell Mark about the festival. Use the notes in 4.

 • Tiếng Anh 7 Unit 9 Skills 1

  1. Work in pairs. Look at the pictures. Which events do you think happen at the Twins Day Festival? 2. Match each word from the email in 1 with its meaning. 3. Read the email again. Complete each sentence with no more than TWO words. 4. Match the questions and answers about a festival someone joined. 5. Work in pairs. Ask and answer about a festival you and your friend joined, using the questions in 4 as cues. Tell the class about the festival your partner joined.

 • Tiếng Anh 7 Unit 9 Communication

  1. Listen and read the conversation. Pay attention to the highlighted sentences. 2. Work in groups. Make a similar conversation for each situation below. 3. Listen to Mark talking about festival symbols. Fill in each blank with ONE word. 4. Work in pairs. Match each festival with its symbol and meaning. 5. Work in groups. Choose a festival and talk about its symbol(s) and meaning.

 • Tiếng Anh 7 Unit 9 A Closer Look 2

  1. Fill in each blank with a correct auxiliary verb or modal verb. 2. Change the sentences into Yes / No questions. 3. Match the questions in column A with their answers in column B. 4. Mark is talking to Trang about the Mid-Autumn Festival. Fill in the blanks with Trang's answers below. 5. GAME Festival mystery Work in groups. One student thinks of a festival he / she likes. Other students ask Yes / No questions to find out what the festival is.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close