Tiếng Anh 7 Unit 6 Skills 1

1. Look at the pictures and answer the questions. 2. Read the passage and answer the questions. 3. Read the passage again and complete the table. Then report it to the class. 4. Work in pairs. Answer the questions with the information in the table. 5. Work in groups. Tell about your school. You can use the suggestions in 4 (full name, location, students and school facilities)

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Reading

1. Look at the pictures and answer the questions. 

(Nhìn vào các bức tranh và trả lời các câu hỏi.)

1. What can you see in the pictures?

(Bạn có thể nhìn thấy gì trong những bức tranh?)

2. What do you know about them? 

(Bạn biết gì về họ?)

Lời giải chi tiết:

1. I can see a school.

(Tôi có thể nhìn thấy một trường học.)

2. This is Quoc Hoc - Hue, an old school of Viet Nam in Hue.

(Đây là trường Quốc Học - Huế, một ngôi trường lâu đời của Việt Nam ở Huế.)

Bài 2

Video hướng dẫn giải

2. Read the passage and answer the questions.

(Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi.)


Quoc Hoc - Hue is one of the oldest schools in Viet Nam. It is on the bank of the Huong River, in Hue. It was founded in 1896. It used to be a school for children from rich and royal families. Well-known people such as Ho Chi Minh, Vo Nguyen Giap, Xuan Dieu studied there. Nowadays, the school is for gifted students. They are intelligent and study hard. They have to pass an entrance exam to enter the school. The school has over 50 classrooms with TVs, projectors, and computers. It also has a swimming pool, a library, two English labs, four computer rooms, and many other modern facilities. The school is one of the largest and most beautiful schools in Viet Nam. 

1. Where is Quoc Hoc - Hue?

(Trường Quốc Học – Huế ở đâu?)

2. Who were some of the well-known students of the school?

(Một số học sinh nổi tiếng của trường là ai?)

3. What are the students like?

(Học sinh như thế nào?)

4. How many English labs does it have?

(Trường có bao nhiêu phòng thí nghiệm tiếng Anh?)

Phương pháp giải:

Dịch bài đọc: 

Trường Quốc Học - Huế là một trong những ngôi trường lâu đời nhất Việt Nam. Nó nằm bên bờ sông Hương, ở Huế. Trường được thành lập vào năm 1896. Đây từng là trường học dành cho trẻ em từ các gia đình giàu có và hoàng gia. Những người nổi tiếng như Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp, Xuân Diệu đã từng học ở đó. Ngày nay, trường dành cho học sinh năng khiếu. Họ thông minh và học tập chăm chỉ. Họ phải vượt qua một kỳ thi đầu vào để vào trường. Trường có hơn 50 phòng học với TV, máy chiếu và máy vi tính. Trường cũng có một bể bơi, một thư viện, hai phòng thí nghiệm tiếng Anh, bốn phòng máy tính và nhiều trang thiết bị hiện đại khác. Trường là một trong những ngôi trường lớn và đẹp nhất Việt Nam.

Lời giải chi tiết:

1. It is on the bank of the Huong River, in Hue.

(Nó ở bên bờ sông Hương, ở Huế.)

2. The well-known students were studied there are Ho Chi Minh, Vo Nguyen Giap, Xuan Dieu.

(Những học trò nổi tiếng được học ở đó là Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp, Xuân Diệu.)

3. They are intelligent and study hard. 

(Họ thông minh và học tập chăm chỉ.)

4. It has two English labs.

(Nó có hai phòng thí nghiệm tiếng Anh.)

Bài 3

Video hướng dẫn giải

3. Read the passage again and complete the table. Then report it to the class.

(Đọc lại đoạn văn và hoàn thành bảng. Sau đó báo cáo trước lớp.)

Name

 

Location

 

Students

 

School facilities

 

ExampleThe name of the school is Quoc Hoc - Hue. 

(Ví dụ: Tên trường là Quốc học Huế.)

Lời giải chi tiết:

The name of the school is Quoc Hoc - Hue. It is located on the bank of the Huong River, in Hue. Many well-known people studied there like Ho Chi Minh, Vo Nguyen Giap, Xuan Dieu. The school also has modern facilities such as a swimming pool, a library, two English labs, four computer rooms, and many other modern facilities.

(Tên trường là Quốc Học - Huế. Trường nằm trên bờ sông Hương, ở Huế. Nhiều người nổi tiếng đã học ở đó như Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp, Xuân Diệu. Trường còn có cơ sở vật chất hiện đại như hồ bơi, thư viện, hai phòng thí nghiệm tiếng Anh, bốn phòng máy tính, và nhiều trang thiết bị hiện đại khác.)

Bài 4

Video hướng dẫn giải

Speaking

4. Work in pairs. Answer the questions with the information in the table.

 (Làm việc theo cặp. Trả lời các câu hỏi với thông tin trong bảng.)

1. What's the full name of the school?

(Tên đầy đủ của trường là gì?)

2. Where is it?

(Nó ở đâu?)

3. What are the students like?

(Học sinh như thế nào?)

4. What facilities does the school have? 

(Trường có cơ sở vật chất gì?)

Lời giải chi tiết:

1. The full name of the school is Hung Vuong Lower Secondary School.

(Tên đầy đủ của trường là Trường THCS Hùng Vương.)

2. It is at 120, Hung Vuong Street.

(Trường ở 120 đường Hùng Vương.)

3. The students are hard-working and intelligent.

(Học sinh chăm chỉ và thông minh.)

4. It has 20 classrooms, one library, 2 computer rooms, one gym and one garden.

(Trường có 20 phòng học, một thư viện, 2 phòng máy tính, một phòng tập thể dục và một khu vườn.)

Bài 5

Video hướng dẫn giải

5. Work in groups. Tell about your school. You can use the suggestions in 4 (full name, location, students and school facilities) 

(Làm việc nhóm. Kể về trường học của bạn. Bạn có thể sử dụng các gợi ý trong 4 (họ tên, vị trí, học sinh và cơ sở vật chất của trường.)


Lời giải chi tiết:

The full name of the school is Dong Da Secondary School. It is at Luong Dinh Cua Street. The students are intelligent and lovely. It has 24 classrooms, one library, 2 computer rooms, an English lab, and a big garden.

(Trường có tên đầy đủ là Trường THCS Đống Đa. Nó ở đường Lương Định Của. Các học sinh thông minh và đáng yêu. Nó có 24 phòng học, một thư viện, 2 phòng máy tính, một phòng thí nghiệm tiếng Anh và một khu vườn lớn.)

Từ vựng

1.

2.

3.

4.

 • Tiếng Anh 7 Unit 6 Skills 2

  1. Work in pairs. Look at the pictures and discuss the following questions.2. Listen to an interview between a reporter and two students. Circle the appropriate option (A, B, or C) to complete each sentence. 3. Listen to the interview again and answer the questions. 4. Work in pairs. Ask and answer questions about your school's outdoor activities. 5. Write a paragraph of about 70 words about an outdoor activity at your school. You can use the information in 4.

 • Tiếng Anh 7 Unit 6 Looking back

  1. Find the words and phrases from this unit that match these definitions. 2. Complete the sentences with the words and phrases in 1. 3. Complete the sentences with appropriate prepositions of place or time. 4. Read the passage and fill in the gaps with prepositions of time or place.

 • Tiếng Anh 7 Unit 6 Project

  1. Search for a school you would like to study at. Then find information about that school to complete the table. 2. Look at the tables and tell the class about that school.

 • Tiếng Anh 7 Unit 6 Communication

  1. Listen and read the conversation. Pay attention to the highlighted sentence 2. Work in pairs. Ask and answer questions about your visit to a famous school. Use "Can you tell me more?' or "Can you tell me why?, "Can you tell me how?". 3. Imagine that some overseas friends are planning to visit your school. Make a list of what you want to show them, then fill in the note. 4. Work in groups. Read the passage and complete the table about a high school in the UK. Then discuss and fill in the inf

 • Tiếng Anh 7 Unit 6 A Closer Look 2

  1. Complete the sentences, using suitable prepositions of time. 2. Work in pairs. Ask and answer the questions about your school. 3. Complete the sentences with at, in, or on. 4. Work in pairs. Look at the pictures and answer the questions. 5. Complete the passage with at, on, or in. Then discuss in groups which prepositions express time and which ones express place

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close