Grammar Unit 2 Tiếng Anh 7 Global Success

Tải về

Ngữ pháp: Câu đơn Unit 2 Tiếng Anh 7 Global Success

Quảng cáo

I. Định nghĩa câu đơn:

- Câu đơn là câu chỉ có một mệnh đề độc lập và thể hiện 1 ý chính.

Ví dụ:

She rides a bike. (Cô ấy đi xe đạp.)

They are playing tennis. (Họ đang chơi quần vợt.)

- Một câu đơn có thể có nhiều hơn một chủ ngữ hoặc nhiều hơn một động từ.

Ví dụ:

Nam and Ba are good friends. (Nam và Ba là những người bạn tốt.)

John turned off the light and went to bed. (John đã tắt đèn và đi ngủ.)

II. Các cấu trúc của câu đơn:

- Một số câu đơn có một chủ ngữ và một động từ: S + V

Ví dụ: I read. (Tôi đọc.)

          S   V

- Một số câu đơn cũng có một tân ngữ: S + V + O

Ví dụ: I read science books. (Tôi đọc sách khoa học.)

         S    V           O

- Một số câu đơn cũng có một trạng từ: S + V + O + adv

Ví dụ: I read science books every weekend. (Tôi đọc sách khoa học mỗi cuối tuần.)

           S  V           O                  adv

Chú thích:

S = subject: chủ ngữ

V = verb: động từ

O = object: tân ngữ

adv = adverb: trạng từ

Tải về

 • Tiếng Anh 7 Unit 2 Getting Started

  1. Listen and read. 2. What are Mark and Mi talking about? 3. Write a word or a phrase from the box under its picture. 4. Complete each sentence with a word from the conversation. 5. (Game) Good/ bad for health?

 • Tiếng Anh 7 Unit 2 A Closer Look 1

  1. Match the phrases on the left with the correct pictures on the right. 2. Complete the sentences with the correct words and phrases below. 3. Work in pairs. Discuss and tick () each activity in the tables as H (Healthy) or U (Unhealthy). 4. Listen and repeat. Pay attention to the sounds /f/ and /v/. 5. Listen and repeat, paying attention to the underlined words.

 • Tiếng Anh 7 Unit 2 A Closer Look 2

  1. Tick (✓) the simple sentences. 2. Write S if the subject is missing from the sentence and V if the verb is. 3. Rearrange the words and phrases to make simple sentences. 4. Write complete sentences from the prompts. You may have to change the words or add some. 5. Work in pairs. Discuss and write a simple sentence from the two given sentences.

 • Tiếng Anh 7 Unit 2 Communication

  1. Listen and read the conversation. Pay attention to the highlighted parts. 2. Make similar conversations for the health problems below. 3. Read the passage and choose the correct title for it. 4. Work in pairs. Discuss and make a list of the tips which help the Japanese live long lives. Present it to the class. 5. Work in groups. Discuss and make a list of the tips that the Vietnamese can do to live longer. Present it to the class. Does the class agree with you?

 • Tiếng Anh 7 Unit 2 Skills 1

  1. Work in pairs. Discuss and write each word or phrase under the correct picture. Which skin condition is the most common among teenagers? 2. Read the passage and match the beginnings in A with the endings in B. 3. Read the passage again and choose the correct answer A,B, or C. 4. Work in pairs. Read the passage again. Pick the tips which you can easily follow. Share your ideas with your partner. 5. Work in groups. Read about the health problems below. Discuss and make notes of some tips you ca

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close