Tiếng Anh 7 Unit 10 Communication

1. Listen and read the conversation. Pay attention to the highlighted questions. Work in pairs. Make similar conversations to ask for explanations of the phrases: hydro energy, energy from coal... 3. Work in pairs. Ask your partner the following questions and tick (✓) his or her answers in the boxes. 4. Work in groups. Tell the group how well your partner saves energy. 5. Answer the questions in 3 on your own. Then tell the class how well you save energy.

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 7 tất cả các môn - Kết nối tri thức

Toán - Văn - Anh - Khoa học tự nhiên...

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Everyday English

Asking for explanation (Yêu cầu sự giải thích)

1. Listen and read the conversation. Pay attention to the highlighted questions.

(Nghe và đọc đoạn hội thoại. Hãy chú ý đến những câu hỏi được làm nổi bật.)


Lan: What does “solar energy" mean?

(“Năng lượng mặt trời” nghĩa là gì?)

Mr Tan: Well, it's energy that comes from the sun.

(À, đó là năng lượng đến từ mặt trời.)

Lan: And what does "wind energy” mean?

(Và “năng lượng gió” có nghĩa là gì?)

Mr Tan: It's another type of energy and it comes from wind.

(Đó là một dạng năng lượng khác và nó đến từ gió.)

Bài 2

Video hướng dẫn giải

2. Work in pairs. Make similar conversations to ask for explanations of the phrases: hydro energy, energy from coal...

(Làm việc theo cặp. Thực hiện các cuộc trò chuyện tương tự để yêu cầu giải thích các cụm từ: năng lượng thủy điện, năng lượng từ than đá ...)


Lời giải chi tiết:

Nam: What does “hydro energy" mean?

(“Năng lượng thủy điện” nghĩa là gì?)

Minh: Well, it's energy that comes from the water.

(À, đó là năng lượng đến từ nước.)

Nam: And what does "energy from coal” mean?

(Và "năng lượng từ than đá" nghĩa là gì?)

Minh: It's another type of energy and it comes from coal.

(Đó là một dạng năng lượng khác và nó đến từ than đá.)

Bài 3

Video hướng dẫn giải

3. Work in pairs. Ask your partner the following questions and tick (✓) his or her answers in the boxes.

(Làm việc theo cặp. Hỏi đối tác của bạn những câu hỏi sau và đánh dấu (✓) câu trả lời của họ vào ô trống.)

 

Yes

No

1. Do you go to school on foot?

 

 

2. Do you use public transport?

 

 

3. Do you use low energy light bulbs at home?

 

 

4. Do you use solar energy to warm water?

 

 

5. Do you turn off the lights when going to bed?

 

 

6. Do you turn off the TV when not watching it?

 

 

Lời giải chi tiết:

 

Yes

(Có)

No

(Không)

1. Do you go to school on foot?

(Bạn có đi bộ đến trường không?)

 

 

2. Do you use public transport?

(Bạn có sử dụng phương tiện công cộng không?)

 

 

3. Do you use low energy light bulbs at home?

(Bạn có sử dụng bóng đèn năng lượng thấp ở nhà không?)

 

 

4. Do you use solar energy to warm water?

(Bạn có sử dụng năng lượng mặt trời để làm ấm nước không?)

 

 

5. Do you turn off the lights when going to bed?

(Bạn có tắt đèn khi đi ngủ không?)

 

 

6. Do you turn off the TV when not watching it?

(Bạn có tắt TV khi không xem không?)

 

 

Bài 4

Video hướng dẫn giải

4. Work in groups. Tell the group how well your partner saves energy.

(Làm việc nhóm. Cho nhóm biết đối tác của bạn tiết kiệm năng lượng như thế nào.)

Example:

Mai saves a lot of energy. She often goes to school on foot and uses public transport. She always turns off the lights when going to bed.

(Mai tiết kiệm được nhiều năng lượng. Cô thường đi bộ đến trường và sử dụng các phương tiện công cộng. Cô ấy luôn tắt đèn khi đi ngủ.)

Lời giải chi tiết:

Nam saves lots of energy. He walks to school every day. He always turns off the TV when not watching it and his family are using low energy light bulbs at home.

(Nam tiết kiệm nhiều năng lượng. Anh ấy đi bộ đến trường mỗi ngày. Anh ấy luôn tắt TV khi không xem và gia đình anh ấy đang sử dụng bóng đèn năng lượng thấp ở nhà.)

Bài 5

Video hướng dẫn giải

5. Answer the questions in 3 on your own. Then tell the class how well you save energy.

(Trả lời các câu hỏi trong 3 câu hỏi của riêng bạn. Sau đó cho cả lớp biết bạn tiết kiệm năng lượng như thế nào.)

Example:

I don't save much energy. I go to school on foot, but I never recycle plastic bottles. I don't turn off the TV when not watching it.

(Tôi không tiết kiệm nhiều năng lượng. Tôi đi bộ đến trường, nhưng tôi không bao giờ tái chế chai nhựa. Tôi không tắt TV khi không xem.)

Lời giải chi tiết:

I save much energy. I don’t walk to school but sometimes I use public transport. I always remember to turn off the lights and TV when not using them.

(Tôi tiết kiệm nhiều năng lượng. Tôi không đi bộ đến trường nhưng đôi khi tôi sử dụng phương tiện công cộng. Tôi luôn nhớ tắt đèn và TV khi không sử dụng chúng.)

Từ vựng

1.

2.

3.

4.

5.

 • Tiếng Anh 7 Unit 10 Skills 1

  1. Work in pair. Discuss the following questions. 2. Mr Lam is giving a lecture on energy sources. Read the text and choose the best option (A, B, or C) to complete the sentences. 3. Read the text again and answer the questions. 4. Work in groups. Discuss and put the following words or phrases in the appropriate columns. 5. Work in pairs. Ask and answer questions about the advantages and disadvantages of different energy sources.

 • Tiếng Anh 7 Unit 10 Skills 2

  1. Work in pairs. Answer the questions. 2. Mr Lam is discussing with his students about how to save energy at home. Listen and circle the phrases you hear. 3. Listen again and tick (✓) T (True) or F (False) for each sentence. 4. Work in pairs. Read some ways to save energy at home. Decide on the three most important ones. Write them in your notebook. 5. Write a paragraph of about 70 words about how you save energy at home.

 • Tiếng Anh 7 Unit 10 Looking back

  1. Match the adjectives in A with the nouns in B to make phrases. 2. Complete the sentences, using the phrases in 1. 3. Complete the sentences by using the correct form of the present continuous or present simple of the verbs in brackets. 4. Find ONE mistake in each sentence and correct it.

 • Tiếng Anh 7 Unit 10 Project

  1. Below are some tips about how students can save energy at school. In groups, discuss which ones can be applied in your school. 2. Work in groups. Discuss some tips about how to save energy in your school. Then make a poster and present it to your class.

 • Tiếng Anh 7 Unit 10 A Closer Look 2

  1. Work in pairs. Tell your partner what the people in the pictures are doing. 2. Complete the sentences, using the present continuous form of the verbs in brackets. 3. Circle the correct form of the verb in each sentence. 4. Write sentences about what the people are doing or not doing, using the suggestions. 5. Work in pairs. Ask and answer the following questions.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close