Tiếng Anh 7 Unit 12 A Closer Look 1

1. Write the words or phrases under the correct pictures. 2. Use the words in the box to complete the sentences. 3. Work in pairs. Discuss and write the word or phrase in the box next to its explanation 4. Listen and repeat, paying attention to the intonation of the following questions. 5. Circle the correct intonation. Then listen and repeat.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Vocabulary

1. Write the words or phrases under the correct pictures.

(Viết các từ hoặc cụm từ dưới các hình ảnh đúng.)

island country               Scottish kilt

tattoo                              castle

kangaroo                        coastline

Lời giải chi tiết:

1. kangaroo (chuột túi)

2.island country (quốc đảo)

3. tattoo (hình xăm)

4. Scottish kilt (váy năm Scottish)

5. castle (lâu đài)

6. coastline (đường bờ biển)

Bài 2

2. Use the words in the box to complete the sentences.

(Sử dụng các từ trong hộp để hoàn thành các câu.)

native                 amazing

unique                local                 ancient


1. From the top of the mountain, we had a(n) __________view of the valley below.

2. Scotland is famous for its long history and _______castles.

3. The long fences around the sheep farms in Australia are __________. You can't find them anywhere else in the world.

4. When you visit a new place, talk to the ______people

5. Kangaroos are ________to Australia. It is their home.

Phương pháp giải:

native (adj) thuộc về bản địa

amazing (adj) tuyệt vời

unique (adj) độc đáo, duy nhất

local (adj) thuộc về địa phương

ancient (adj) cổ kính

Lời giải chi tiết:

1. amazing

2. ancient

3. unique

4. local

5. native

1. From the top of the mountain, we had a(n) amazing view of the valley below.

(Từ trên đỉnh núi, chúng tôi đã có một tầm nhìn tuyệt vời xuống thung lũng bên dưới.)

2. Scotland is famous for its long history and ancient castles.

(Scotland nổi tiếng với lịch sử lâu đời và những lâu đài cổ kính.)

3. The long fences around the sheep farms in Australia are unique. You can't find them anywhere else in the world.

(Những hàng rào dài xung quanh các trang trại cừu ở Australia có một không hai. Bạn không thể tìm thấy chúng ở bất kỳ nơi nào khác trên thế giới.)

4. When you visit a new place, talk to the local people.

(Khi bạn đến thăm một địa điểm mới, hãy nói chuyện với người dân địa phương.)

5. Kangaroos are native to Australia. It is their home.

(Chuột túi có nguồn gốc từ Úc. Đó là nhà của họ.)

Bài 3

3. Work in pairs. Discuss and write the word or phrase in the box next to its explanation.

(Làm việc theo cặp. Thảo luận và viết từ hoặc cụm từ vào ô bên cạnh lời giải thích.)

symbol                boat ride

capital                 tower


1. a tall narrow building with a small top

 

2. an object representing a place

 

3. the most important city of a country

 

4. a tour on a river

 

Phương pháp giải:

symbol (n) biểu tượng

capital (n) thủ đô

boat ride (n) du thuyền

tower (n) tòa tháp


Lời giải chi tiết:

1. a tall narrow building with a small top

tower

2. an object representing a place

symbol

3. the most important city of a country

capital

4. a tour on a river

boat ride

 

Tạm dịch:

1. một tòa nhà cao hẹp với đỉnh nhỏ

tòa tháp

2. một đối tượng đại diện cho một địa điểm

biểu tượng

3. thành phố quan trọng nhất của một quốc gia

thủ đô

4. một chuyến tham quan trên sông

du thuyền

Bài 4

4. Listen and repeat, paying attention to the intonation of the following questions.

(Nghe và lặp lại, chú ý ngữ điệu của những câu hỏi sau.)


1. Can you speak English?

2. Is Australia an island?

3. Will you visit Washington next year?

4. What is the capital of Scotland?

5. How big is Canada?

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

1. Bạn có thể nói tiếng Anh không?

2. Úc có phải là một hòn đảo không?

3. Bạn sẽ đến thăm Washington vào năm tới chứ?

4. Thủ đô của Scotland là gì?

5. Canada rộng lớn như thế nào?

Bài 5

5. Circle the correct intonation. Then listen and repeat.

(Khoanh tròn đúng ngữ điệu. Sau đó nghe và lặp lại.)


1. Where is Canada?

2. Could you show me Singapore on this map?

3. How many states are there in the USA?

4. Is English an official language in Malaysia?

5. Do you know much about New Zealand?

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

1. Canada ở đâu?

2. Bạn có thể chỉ cho tôi Singapore trên bản đồ này được không?

3. Có bao nhiêu tiểu bang ở Hoa Kỳ?

4. Tiếng Anh có phải là ngôn ngữ chính thức ở Malaysia không?

5. Bạn có biết nhiều về New Zealand không?

 • Tiếng Anh 7 Unit 12 A Closer Look 2

  1. Complete the sentences with a/an or the. 2. Put in the where necessary. 3. Put in a/ an or the. 4. Complete the sentences with a/an or the. 5. Tick (✓) if the underlined articles are correct. If they aren't, write the correct ones in the space provided.

 • Tiếng Anh 7 Unit 12 Communication

  1. Listen and read the conversations, paying attention to the highlighted parts. 2. Work in pairs. Make similar dialogues with the following situations, using expressions of amazement. 3. Work in groups. Discuss and write the name of the country next to the fact. 4. Work in pairs. Read some facts about English-speaking countries and tick (✓) the column true for you. Then role play by one person saying one statement aloud and the other responding to it. 5. Work in groups. Share with your group

 • Tiếng Anh 7 Unit 12 Skills 1

  1. Work in pairs. Discuss and choose the correct answer A, B, or C. 2. Read the passage and match the words in bold from the passage (1-4) with their meanings (a-d). 3. Read the passage again and choose the correct answer A, B, or C. 4. Work in pairs. Note two things you like about New Zealand. Share it with your partner. 5. Work in groups. Prepare a short introduction of Scotland and present it to the class.

 • Tiếng Anh 7 Unit 12 Skills 2

  1. Work in groups. Match the phrases to the pictures. 2. A tour guide is talking about the schedule for a day trip in London. Listen and fill in the times. 3. Listen again and complete each sentence with ONE word. 4. Work in pairs. Fill in the table with information about the London tour. 5. Imagine that you took the tour of London. Write a diary entry of about 70 words about your tour, based on the table in 4 or use your imagination.

 • Tiếng Anh 7 Unit 12 Looking back

  1. Look at the pictures and write the correct words or phrases to complete the sentences. 2. Choose the best answer A, B, or C to complete each sentence. 3. Complete the sentences with a/an or the. 4. Underline and correct the article mistakes in the sentences below.

Quảng cáo
close