Tiếng Anh 7 Unit 12 A Closer Look 1

1. Write the words or phrases under the correct pictures. 2. Use the words in the box to complete the sentences. 3. Work in pairs. Discuss and write the word or phrase in the box next to its explanation 4. Listen and repeat, paying attention to the intonation of the following questions. 5. Circle the correct intonation. Then listen and repeat.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Vocabulary

1. Write the words or phrases under the correct pictures.

(Viết các từ hoặc cụm từ dưới các hình ảnh đúng.)

island country               Scottish kilt               tattoo                              castle               kangaroo                        coastline

Lời giải chi tiết:

1. kangaroo (chuột túi)

2. island country (quốc đảo)

3. tattoo (hình xăm)

4. Scottish kilt (váy năm Scottish)

5. castle (lâu đài)

6. coastline (đường bờ biển)

Bài 2

Video hướng dẫn giải

2. Use the words in the box to complete the sentences.

(Sử dụng các từ trong hộp để hoàn thành các câu.)

native                 amazing                unique                local                 ancient

1. From the top of the mountain, we had a(n) __________view of the valley below.

2. Scotland is famous for its long history and _______castles.

3. The long fences around the sheep farms in Australia are __________. You can't find them anywhere else in the world.

4. When you visit a new place, talk to the ______people

5. Kangaroos are ________to Australia. It is their home.

Phương pháp giải:

native (adj): thuộc về bản địa

amazing (adj): tuyệt vời

unique (adj): độc đáo, duy nhất

local (adj): thuộc về địa phương

ancient (adj): cổ kính

Lời giải chi tiết:

1. amazing

2. ancient

3. unique

4. local

5. native

1. From the top of the mountain, we had a(n) amazing view of the valley below.

(Từ trên đỉnh núi, chúng tôi đã có một tầm nhìn tuyệt vời xuống thung lũng bên dưới.)

2. Scotland is famous for its long history and ancient castles.

(Scotland nổi tiếng với lịch sử lâu đời và những lâu đài cổ kính.)

3. The long fences around the sheep farms in Australia are unique. You can't find them anywhere else in the world.

(Những hàng rào dài xung quanh các trang trại cừu ở Australia có một không hai. Bạn không thể tìm thấy chúng ở bất kỳ nơi nào khác trên thế giới.)

4. When you visit a new place, talk to the local people.

(Khi bạn đến thăm một địa điểm mới, hãy nói chuyện với người dân địa phương.)

5. Kangaroos are native to Australia. It is their home.

(Chuột túi có nguồn gốc từ Úc. Đó là nhà của họ.)

Bài 3

Video hướng dẫn giải

3. Work in pairs. Discuss and write the word or phrase in the box next to its explanation.

(Làm việc theo cặp. Thảo luận và viết từ hoặc cụm từ vào ô bên cạnh lời giải thích.)

           symbol                boat ride                   capital                 tower

1. a tall narrow building with a small top

 

2. an object representing a place

 

3. the most important city of a country

 

4. a tour on a river

 

Phương pháp giải:

symbol (n): biểu tượng

capital (n): thủ đô

boat ride (n): du thuyền

tower (n): tòa tháp

Lời giải chi tiết:

1. a tall narrow building with a small top - tower

(một tòa nhà cao hẹp với đỉnh nhỏ - tháp)

2. an object representing a place - symbol

(một đối tượng đại diện cho một địa điểm - biểu tượng)

3. the most important city of a country - capital

(thành phố quan trọng nhất của một quốc gia - thủ đô)

4. a tour on a river - boat ride

(một chuyến tham quan trên sông - du thuyền)

Bài 4

Video hướng dẫn giải

4. Listen and repeat, paying attention to the intonation of the following questions.

(Nghe và lặp lại, chú ý ngữ điệu của những câu hỏi sau.)


1. Can you speak English? 

(Bạn có thể nói tiếng Anh không?)

2. Is Australia an island?

(Úc có phải là một hòn đảo không?)

3. Will you visit Washington next year? 

(Bạn sẽ đến thăm Washington vào năm tới chứ?)

4. What is the capital of Scotland? 

(Thủ đô của Scotland là gì?)

5. How big is Canada? 

(Canada rộng lớn như thế nào?)

Bài 5

Video hướng dẫn giải

5. Circle the correct intonation. Then listen and repeat.

(Khoanh tròn đúng ngữ điệu. Sau đó nghe và lặp lại.)


1. Where is Canada? 

(Canada ở đâu?)

2. Could you show me Singapore on this map? 

(Bạn có thể chỉ cho tôi Singapore trên bản đồ này được không?)

3. How many states are there in the USA? 

(Có bao nhiêu tiểu bang ở Hoa Kỳ?)

4. Is English an official language in Malaysia? 

(Tiếng Anh có phải là ngôn ngữ chính thức ở Malaysia không?)

5. Do you know much about New Zealand? 

(Bạn có biết nhiều về New Zealand không?)

 • Tiếng Anh 7 Unit 12 A Closer Look 2

  1. Complete the sentences with a/an or the. 2. Put in the where necessary. 3. Put in a/ an or the. 4. Complete the sentences with a/an or the. 5. Tick (✓) if the underlined articles are correct. If they aren't, write the correct ones in the space provided.

 • Tiếng Anh 7 Unit 12 Communication

  1. Listen and read the conversations, paying attention to the highlighted parts. 2. Work in pairs. Make similar dialogues with the following situations, using expressions of amazement. 3. Work in groups. Discuss and write the name of the country next to the fact. 4. Work in pairs. Read some facts about English-speaking countries and tick (✓) the column true for you. Then role play by one person saying one statement aloud and the other responding to it. 5. Work in groups. Share with your group

 • Tiếng Anh 7 Unit 12 Skills 1

  1. Work in pairs. Discuss and choose the correct answer A, B, or C. 2. Read the passage and match the words in bold from the passage (1-4) with their meanings (a-d). 3. Read the passage again and choose the correct answer A, B, or C. 4. Work in pairs. Note two things you like about New Zealand. Share it with your partner. 5. Work in groups. Prepare a short introduction of Scotland and present it to the class.

 • Tiếng Anh 7 Unit 12 Skills 2

  1. Work in groups. Match the phrases to the pictures. 2. A tour guide is talking about the schedule for a day trip in London. Listen and fill in the times. 3. Listen again and complete each sentence with ONE word. 4. Work in pairs. Fill in the table with information about the London tour. 5. Imagine that you took the tour of London. Write a diary entry of about 70 words about your tour, based on the table in 4 or use your imagination.

 • Tiếng Anh 7 Unit 12 Looking back

  1. Look at the pictures and write the correct words or phrases to complete the sentences. 2. Choose the best answer A, B, or C to complete each sentence. 3. Complete the sentences with a/an or the. 4. Underline and correct the article mistakes in the sentences below.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close