Tiếng Anh 7 Unit 1 A Closer Look 2

1. Match the sentences (1-5) to the correct uses (a-c). 2. Complete the sentences. Use the present simple form of the verbs. 3. Fill in each blank with the correct form of the verb in brackets. 4. Write complete sentences, using the given words and phrases. You may have to change the words or add some. 5. (Game) Sentence race. Work in groups.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Grammar: The present simple

(Ngữ pháp: Thì hiện tại đơn)

1. Match the sentences (1-5) to the correct uses (a-c)

(Nối câu (1-5) với cách sử dụng đúng (a-c).)

1. My sister usually cooks dinner.

a. a timetable / programme

2. The train leaves at 10 a.m.

3. The Red River flows through Ha Noi.

b. a regular action

4. My yoga class starts at 6 a.m. every Tuesday.

5. We sometimes watch TV on Sundays.

c. a general truth

Phương pháp giải:

- a timetable/ programme: thời gian biểu/ chương trình

- a regular action: một hành động thường xuyên

- a general truth: một sự thật chung

Lời giải chi tiết:

1 - b

2 - a

3 - c

4 - a

5 - b

1. b

My sister usually cooks dinner.

(Chị tôi thường xuyên nấu bữa tối.) => hành động thường xuyên

2. a

The train leaves at 10 p.m.

(Đoàn tàu rời đi lúc 10 giờ tối.) => thời gian biểu

3. c

The Red River flows through Ha Noi.

(Sông Hồng chảy qua Hà Nội.) => sự thật chung

4. a

My yoga class starts at 6 a.m every Tuesday.

(Lớp học yoga của tôi bắt đầu lúc 6 giờ sáng thứ Ba hàng tuần.) => thời gian biểu

5. b

We sometimes watch TV on Sundays.

(Chúng tôi thỉnh thoảng xem TV vào Chủ nhật.) => hành động thường xuyên

Bài 2

Video hướng dẫn giải

2. Complete the sentences. Use the present simple form of the verbs.

(Hoàn thành câu. Sử dụng động từ ở thì hiện tại đơn.)

1. My brother and I (make) ________ a new model every month.

2. What _______ Lan (do)______ in her free time?

3. I (have) ________ a drawing lesson every Tuesday.

4. Mark (not like)_______ doing judo.

5. ______ your English lesson (start)______ at 6 p.m.

Phương pháp giải:

Cấu trúc thì hiện tại đơn:

- Khẳng định: S + V(s/ es) +…

- Phủ định: S + do/ does + not + V(nguyên mẫu) +…

- Nghi vấn: Do/ Does + S + V(nguyên mẫu) +…?

- Câu hỏi Wh-question: Wh-word + do/ does + S + V (nguyên mẫu) +…?

Lời giải chi tiết:

1. make 2. does - do 3. have 4. doesn't like 5. Does - start

1. My brother and I make a new model every month.

(Tôi và anh trai làm một mô hình mới mỗi tháng.)

Giải thích: Thì hiện tại đơn câu khẳng định, chủ ngữ “ my brother and I” là số nhiều nên động từ giữ nguyên.

2. What does Lan do in her free time?

(Lan làm gì vào thời gian rảnh?)

Giải thích:Thì hiện tại đơn câu hỏi Wh-question, chủ ngữ “Lan” số ít nên thêm trợ từ “does”, động từ giữ nguyên.

3. I have a drawing lesson every Tuesday.

(Tôi có một buổi học vẽ vào Thứ Ba hàng tuần.)

Giải thích:Thì hiện tại đơn câu khẳng định, chủ ngữ “I” nên động từ giữ nguyên.

4. Mark doesn’t like doing judo.

(Mark không thích tập judo.)

Giải thích:Thì hiện tại đơn câu phủ định, chủ ngữ “Mark” số ít nên thêm “does not”, động từ giữ nguyên.

5. Does your English lesson start at 6 p.m?

(Buổi học tiếng Anh của bạn có bắt đầu lúc 6 giờ tối không?)

Giải thích:Thì hiện tại đơn câu nghi vấn, chủ ngữ “your English class” số ít nên thêm “Does” vào đầu câu, động từ giữ nguyên.

Bài 3

Video hướng dẫn giải

3. Fill in each blank with the correct form of the verb in brackets.

(Điền vào chỗ trống dạng đúng của động từ trong ngoặc.)

My family members have different hobbies. My dad (1.enjoy) _______ gardening. He (2. spend)________ two hours in our garden every day. My mum and sister (3. not like)_______ gardening, but they love cooking. They (4. go) _______ to a cooking class every Sunday. Their lesson (5. begin) _________ at 9 a.m. I (6. not enjoy)_______ cooking, and I cannot cook very well.

Lời giải chi tiết:

1. enjoys

2. spends

3. don’t like

4. go

5. begins

6. don’t enjoy

My family members have different hobbies. My dad (1) enjoys gardening. He (2) spends two hours in our garden every day. My mum and sister (3) don’t like gardening, but they love cooking. They (4) go to a cooking class every Sunday. Their lesson (5) begins at 9 a.m. I (6) don’t enjoy cooking, and I cannot cook very well.

Giải thích:

(1) Thì hiện tại đơn câu khẳng định, chủ ngữ “my dad” số ít nên động từ “enjoy” thêm “-s” => enjoys

(2) Thì hiện tại đơn câu khẳng định, chủ ngữ “he” số ít nên động từ “spend” thêm “-s” ⇒ spends

(3) Thì hiện tại đơn câu phủ định, chủ ngữ “my mum and sister” số nhiều nên thêm “don’t”, động từ giữ nguyên ⇒ don’t like

(4) Thì hiện tại đơn câu khẳng định, chủ ngữ “they” số nhiều nên động từ giữ nguyên ⇒ go

(5) Thì hiện tại đơn câu khẳng định, chủ ngữ “their lesson” số ít nên động từ “begin” thêm “-s” => begins

(6) Thì hiện tại đơn câu phủ định, chủ ngữ “I” số nhiều nên thêm “don’t”, động từ giữ nguyên ⇒ don’t enjoy

Tạm dịch:

Các thành viên trong gia đình tôi có những sở thích khác nhau. Bố tôi thích làm vườn. Ông ấy dành hai giờ trong khu vườn của chúng tôi mỗi ngày. Mẹ và em gái tôi không thích làm vườn nhưng họ thích nấu ăn. Họ đến một lớp học nấu ăn vào Chủ nhật hàng tuần. Buổi học của họ bắt đầu lúc 9 giờ sáng. Tôi không thích nấu ăn và tôi cũng không thể nấu ăn ngon.

Bài 4

Video hướng dẫn giải

4. Write complete sentences, using the given words and phrases. You may have to change the words or add some.

(Hoàn thành câu, sử dụng từ và cụm từ đã cho. Bạn có thể thay đổi hoặc thêm từ.)

1. sun / set / in / west / every evening.

2. Trang and Minh / play / basketball / every day / after school?

3. flight / from / Ho Chi Minh City / not / arrive / at 10:30.

4. our science teacher / start / our lessons / 1 p.m / on Friday.

5. you / make / model / at / weekend?

Lời giải chi tiết:

1. The sun sets in the west every evening.

(Mặt trời lặn ở hướng Tây mỗi buổi tối.)

Giải thích:

- Thì hiện tại đơn câu khẳng định chủ ngữ “sun” số ít nên động từ “set” thêm “-s” => sets

- Trước danh từ chỉ sự vật duy nhất ta dùng mạo từ “the” => the sun: mặt trời

- Trước danh từ chỉ phương hướng ta dùng mạo từ “the” => the west: hướng tây

2. Do Trang and Minh play basketball every day after school?

(Trang và Minh có chơi bóng rổ sau giờ học không?)

Giải thích: Thì hiện tại đơn câu nghi vấn, chủ ngữ “Trang and Minh” số nhiều nên thêm “Do” vào đầu câu, động từ giữ nguyên. => play

3. The flight from Ho Chi Minh city doesn’t arrive at 10:30.

(Chuyến bay từ thành phố Hồ Chí Minh không đến lúc 10:30.)

Giải thích:

- Thì hiện tại đơn câu phủ định, chủ ngữ “Ho Chi Minh city” số ít nên thêm “doesn’t”, động từ giữ nguyên. => doesn’t arrive

- Trước danh từ đã xác định ta dùng mạo từ “the” => the flight from HCM city: chuyến bay từ thành phố HCM.

4. Our science teacher starts our lessons at 1 p.m on Friday.

(Giáo viên khoa học của chúng tôi bắt đầu bài học lúc 1 giờ chiều thứ Sáu.)

Giải thích:

- Thì hiện tại đơn câu khẳng định, chủ ngữ “Our science teacher” số ít nên động từ thêm “-s” => starts

- Trước mốc thời gian cụ thể ta dùng giới từ “at” => at 1 p.m: vào lúc 1 giờ chiều

5. Do you make a model at the weekend? 

(Bạn có làm mô hình vào cuối tuần không?)

Giải thích: 

- Thì hiện tại đơn câu nghi vấn, chủ ngữ “you” số nhiều nên thêm “Do” vào đầu câu, động từ giữ nguyên => make

- “model” số ít nên ta dùng “a” => a model: một chiếc mô hình

Bài 5

Video hướng dẫn giải

5. (Game) Sentence race. Work in groups.

(Trò chơi: Cuộc đua câu. Làm việc theo nhóm.)

1. Read the verb the teacher writes on the board.

(Đọc động từ giáo viên viết trên bảng.)

2. Take turns to make a sentence with the verb, using the present simple.

(Lần lượt đặt một câu với động từ, sử dụng thì hiện tại đơn.)

3. Get one point for each correct sentence. The student with the most points wins.

(Mỗi câu đúng được 1 điểm. Học sinh có nhiều điểm nhất sẽ chiến thắng.)

Lời giải chi tiết:

1. go

I go to school at 7 a.m every day. 

(Tôi đến trường lúc 7 giờ sáng mỗi ngày.)

2. watch.

My brother watches TV at the weekend. 

(Em trai tôi xem TV vào cuối tuần.)

3. listen

My father usually listens to music. 

(Bố tôi thường xuyên nghe nhạc)

4. play

We play football every Sunday morning. 

(Chúng tôi chơi bóng đá vào sáng Chủ nhật hàng tuần.)

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

 • Tiếng Anh 7 Unit 1 Communication

  1. Listen and read the dialogue below. Pay attention to the questions and answers. 2. Work in pairs. Ask and answer questions about what you like and don't like doing. 3. Answer the questions. Fill in column A with your answers. 4. Now interview your friends, using the question in 3. Write his/ her answers in column B. 5. Compare your answer with your friend's. Then present them to the class.

 • Tiếng Anh 7 Unit 1 Skills 1

  1. Work in pairs. Look at the picture and discuss the questions below. 2. Read the text about gardening. Match each word in column A with its definition in column B. 3. Read the text again. Complete each sentence with no more than THREE words. 4. Work in pairs. Match each hobby with its benefit(s). One hobby may have more than one benefit. 5. Work in groups. Ask one another the following questions. Then present your partners' answers to the class.

 • Tiếng Anh 7 Unit 1 Skills 2

  1. Look at the picture. What hobby is it? Do you think it is a good hobby? Why or why not? 2. Listen to an interview about Trang’s hobby. Fill in each blank in the mind map with ONE word or number. 3. What is your hobby? Fill in the blanks below. 4. Now write a paragraph of about 70 words about your hobby. Use the notes in 3. Start your paragraph as shown below.

 • Tiếng Anh 7 Unit 1 Looking back

  1. Complete the sentences with appropriate hobbies. 2. Write true sentences about you and your family members. 3. Use the present simple form of each verb to complete the passage. 4. Change the following sentences into questions and negative ones.

 • Tiếng Anh 7 Unit 1 Project

  1. Brainstorm some interesting and easy-to-do hobbies. 2. Choose a popular one among teens and discuss its benefits. 3. Create a poster about this hobby. Find suitable photos for it or draw your own pictures. 4. Present the hobby to the class. Try to persuade your classmates to take it up.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close