Tiếng Anh 7 Unit 11 Project

1. Imagine a future means of transport you would like to see in the future. Use these questions to think about it. 2. Draw your means of transport.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

1. Imagine a future means of transport you would like to see in the future.  Use these questions to think about it: 

(Hãy tưởng tượng một phương tiện giao thông tương lai mà bạn muốn nhìn thấy trong tương lai. Sử dụng những câu hỏi sau để suy nghĩ về nó:)

- What is the name of the means of transport?

(Tên phương tiện giao thông là gì?)

- What road system does it run on?

(Nó chạy trên hệ thống đường nào?)

- What kind of energy does it use?

(Nó sử dụng loại năng lượng nào?)

- How many passengers can it carry?

(Nó có thể chở bao nhiêu hành khách?)

- What are some of its advantages?

(Một số ưu điểm của nó là gì?)

Lời giải chi tiết:

 - It is Solowheel.

(Nó tên là Solowheel.)

- It runs on road system.

(Nó chạy trên hệ thống đường bộ.)

- It runs by electricity.

(Nó chạy bằng điện.)

- It can carry only one person.

(Nó chỉ có thể chở một người.)

- It is cheap, small and eco-friendly.

(Nó rẻ, nhỏ và thân thiện với môi trường.)

Bài 2

Video hướng dẫn giải

2. Draw your means of transport.

(Vẽ phương tiện giao thông của bạn.)

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Video hướng dẫn giải

3. Present it to class.

(Trình bày phương tiện trước lớp.)

Lời giải chi tiết:

Hello everyone, today I will present about my future means of transport. This is Solowheel. It runs on road system and runs by electricity. It can carry only one person. It is easy to use it because it can be self–balancing. Solowheel is very cheap and eco-friendly. Besides, it is small, so it can save parking spaces too.

Tạm dịch:

Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ trình bày về các phương tiện giao thông trong tương lai của mình. Đây là Solowheel. Nó chạy trên hệ thống đường bộ và chạy bằng điện. Nó chỉ có thể chở một người. Nó rất dễ sử dụng vì nó có thể tự cân bằng. Solowheel rất rẻ và thân thiện với môi trường. Bên cạnh đó, nó nhỏ nên cũng tiết kiệm được chỗ để xe.

 • Tiếng Anh 7 Unit 11 Looking back

  1. Write three adjectives or phrases to describe each picture. 2. Complete the sentences with the words and phrases from the box. 3. Find ONE mistake in each sentence and correct it. 4. Read the passage and put the verbs in brackets in the correct future form.

 • Tiếng Anh 7 Unit 11 Skills 2

  1. Circle the words or phrases that you think are used to describe the future means of transport. 2. Listen to a talk between Mr Ha and his students. How many means of transport are they talking about? Circle the correct answer. 3. Listen to the talk again and complete each sentence with ONE word. 4. Work in pairs. Choose one future means of transport in 3 and tick (✓) the words and phrases that describe its advantages. Can you add more words and phrases? 5. Now write a paragraph of about 70 wo

 • Tiếng Anh 7 Unit 11 Skills 1

  1. Work in pairs. Look at the picture and find the words or phrases to describe it. 2. Read the passage and answer the question. 3. Read the passage again and complete the fact file with no more than TWO words or a number.4. Work in pairs. Look at the fact file in 3 then ask and answer questions about it. 5. Work in groups. Discuss why Roadrunner's cars will or won't become popular in the near future. Report your reasons to the class.

 • Tiếng Anh 7 Unit 11 Communication

  1. Listen and read the conversation. Pay attention to the highlighted sentences. 2. Work in pairs. Make similar conversations about future travelling. 3. Complete the conversation between Mark and Lan with the questions and answers from the box. 4. Work in pairs. Choose one means of transport below and make a similar conversation as in 3. 5. Work in groups. Choose one means of transport that you would like to use to travel to school. Give reasons.

 • Tiếng Anh 7 Unit 11 A Closer Look 2

  1. Complete the sentences with will or won't 2. Rearrange the words and phrases to make sentences. 3. Use the correct form of the verbs in brackets to complete the conversation. 4. Work in pairs. Look at the pictures and tell your partner if you will / won't travel by these means of transport. Give reason(s). 5. Replace the underlined phrases with possessive pronouns.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close