Grammar Unit 7 Tiếng Anh 7 Global Success

Tải về

Ngữ pháp: "it" chỉ khoảng cách & should/ shouldn't Unit 7 Tiếng Anh 7 Global Success

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 7 tất cả các môn - Kết nối tri thức

Toán - Văn - Anh - Khoa học tự nhiên...

Quảng cáo

I. Đại từ “it” để chỉ khoảng cách.

- Chúng ta sử dụng đại từ “it” làm chủ ngữ của câu để chỉ khoảng cách.

- Cấu trúc: It is + (about) khoảng cách + from place 1 + to place 2.

(Khoảng bao xa từ địa điểm 1 đến địa điểm 2)

- Ví dụ: It is about 300 metres from my house to the bus stop.

(Khoảng 300 mét từ nhà tôi đến trạm xe buýt.)

II. should/ shouldn’t

Chúng ta sử dụng should (nên) và dạng phủ định là shouldn’t (không nên). Sau should/ shouldn’tđộng từ dạng nguyên thể.

- để đưa ra lời khuyên

Ví dụ: You shouldn’t go out late at night.

(Bạn không nên đi chơi muộn về đêm.)

- để nói rằng điều gì là đúng đắn hoặc tốt nhất để làm.

Ví dụ: We should go now, or we might get stuck in a traffic jam.

(Chúng ta nên đi bây giờ, hoặc chúng ta có thể bị tắc đường.)

Tải về

 • Luyện tập từ vựng Unit 7 Tiếng Anh 7 Global Success

  Tổng hợp từ vựng Unit 7 Tiếng Anh 7 Global Success

 • Tiếng Anh 7 Unit 7 Getting Started

  1. Listen and read. 2. Read the conversation again and choose the correct answer. 3. Write one word from the conversation to complete each sentence. 4. Look at the pictures and write a word under each. 5. Find someone who ... Write your friends' names in the blanks. Then report to the class.

 • Tiếng Anh 7 Unit 7 A Closer Look 1

  1. Match the words in A with the phrases in B. 2. Look at these road signs. Then write the correct phrases under the signs. 3. Work in pairs. Take turns to say which of the signs in 2 you see on the way to school. 4. Listen and repeat. Pay attention to the sounds /aɪ/ and /eɪ/. 5. Underline the words with the sound /aɪ/ and circle the words with the sound /eɪ/. Then listen, check and repeat.

 • Tiếng Anh 7 Unit 7 A Closer Look 2

  1. Write sentences with It. Use these cues. 2. Work in pairs. Ask and answer questions about distances in your neighbourhood. 3. Choose the correct option in brackets. 4. Complete each sentence, using should / shouldn't. 5. Look at the pictures. Make sentences, using should / shouldn't and the cues.

 • Tiếng Anh 7 Unit 7 Communication

  1. Listen and read the conversation, paying attention to the highlighted parts. 2. Work in pairs. Take turns to ask and answer about the means of transport your family members use every day 3. When you go on the road, which side do you keep, to the right or to the left? 4. Listen and check your answers in 3. Then listen again and complete the sentence with no more than THREE words. 5. Read the strange driving rules below.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close