Tiếng Anh 7 Unit 4 Communication

1. Listen and read the dialogue, paying attention to the highlighted parts. 2. Work in pairs. Ask and answer questions about your preferences for. 3. Quiz. What do you know? Work in groups and choose the correct answer to each question. 4. Read the following paragraph. Underline the words related to the topic of arts and music. 5. Work in groups. Talk about how you learn music and arts. Compare Susie's school with your school. You can use like, as... as, or different from.

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 7 tất cả các môn - Kết nối tri thức

Toán - Văn - Anh - Khoa học tự nhiên...

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Everyday English

Expressing preferences (Thể hiện sự yêu thích)

1. Listen and read the dialogue, paying attention to the highlighted parts.

(Nghe và đọc đoạn hội thoại, chú ý những cụm in đậm.)


Nick: Which do you prefer, pop or folk music? 

(Bạn thích nhạc nào hơn, nhạc pop hay nhạc dân gian?)

Nam:prefer folk music. It has a better beat. 

(Tôi thích nhạc dân gian hơn. Nó có một nhịp hay hơn.)

Nick: And which do you like better, modern art or folk art? 

(Và bạn thích cái nào hơn, nghệ thuật đương đại hay nghệ thuật dân gian?)

Nam: I like modern art better. 

(Tôi thích nghệ thuật đương đại hơn.)

Bài 2

Video hướng dẫn giải

2. Work in pairs. Ask and answer questions about your preferences for:

(Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời các câu hỏi về sở thích của bạn cho)

- painting and taking photos (vẽ và chụp ảnh)

- singing and dancing (hát và khiêu vũ/ nhảy múa)

Lời giải chi tiết:

A: Which do you prefer, singing or dancing? 

(Bạn thích cái nào hơn, hát hay nhảy?)

B: I prefer singing. 

(Tôi thích hát hơn.)

A: And which do you like better, jazz or pop? 

(Và bạn thích cái nào hơn, nhạc jazz hay nhạc pop?)

B: I like pop. It has a better beat. 

(Tôi thích nhạc pop. Nó có nhịp hay hơn.)

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Music and arts in school (Âm nhạc và mỹ thuật trong học đường)

3. Quiz. What do you know? Work in groups and choose the correct answer to each question.

(Bạn có biết? Làm việc theo nhóm và chọn câu trả lời đúng cho mỗi câu hỏi.)

1. Who is the composer of Viet Nam's national anthem "Tien Quan Ca"?

(Ai là người sáng tác quốc ca “Tiến Quân ca” của Việt Nam?)

A. Pham Tuyen. (Nhạc sĩ Phạm Tuyên.)

B. Van Cao. (Nhạc sĩ Văn Cao.)

C. An Thuyen. (Nhạc sĩ An Thuyên.)

2. Where in Viet Nam did water puppetry originate?              

(Múa rối nước bắt nguồn từ đâu ở Việt Nam?)

A. In the North. (Ở phía Bắc.)

B. In the central region. (Ở miền Trung.)

C. In the South. (Ở miền Nam.)

3. What is Bac Ninh famous for?

(Bắc Ninh nổi tiếng vì?)

A. Quan Ho singing. (Hát quan họ.)

B. Vi Dam singing. (Hát Ví dặm.)

C. Cal Wong opera. (Hát tuồng.)

4. Mozart is one of the world's greatest _______.

(Mozart là một trong những ______ vĩ đại nhất thế giới.)

A. singers (ca sĩ)

B. composers (nhà soạn nhạc)

C. poets (nhà thơ)

Lời giải chi tiết:

1. B

2. A

3. A

4. B

1. B - Who is the composer of Viet Nam's national anthem "Tien Quan Ca"? => B. Van Cao. 

(Ai là người sáng tác quốc ca “Tiến Quân ca” của Việt Nam? - Nhạc sĩ Văn Cao.)

2. A - Where in Viet Nam did water puppetry originate?=> A. In the North.              

(Múa rối nước bắt nguồn từ đâu ở Việt Nam? - Ở phía Bắc.)

3. What is Bac Ninh famous for? => A. Quan Ho singing.

(Bắc Ninh nổi tiếng vì? - Hát quan họ.)

4. Mozart is one of the world's greatest composers.

(Mozart là một trong những nhà soạn nhạc vĩ đại nhất thế giới.)

Bài 4

Video hướng dẫn giải

4. Read the following paragraph. Underline the words related to the topic of arts and music. 

(Đọc đoạn văn sau. Gạch chân những từ liên quan đến chủ đề nghệ thuật và âm nhạc.)


Hi. My name is Susie. I'm from Australia. I'm in grade 7. My school teaches arts and music to all the students. Some forms of art such as painting or drama are optional: you can choose to learn them if you like. Music and dancing are compulsory: all of us must study them every week. The school even has a choir, and they perform every month. There are also different art clubs, and you can join any of them. 

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Xin chào. Tên tôi là Susie. Tôi đến từ Australia. Tôi đang học lớp 7. Trường tôi dạy nghệ thuật và âm nhạc cho tất cả học sinh. Một số hình thức nghệ thuật như hội họa hoặc kịch là tùy chọn: bạn có thể chọn học chúng nếu bạn thích. Âm nhạc và khiêu vũ là bắt buộc: tất cả chúng tôi phải học chúng hàng tuần. Trường thậm chí còn có một dàn hợp xướng, và họ biểu diễn hàng tháng. Ngoài ra còn có các câu lạc bộ nghệ thuật khác nhau, và bạn có thể tham gia bất kỳ câu lạc bộ nào trong số đó.

Lời giải chi tiết:

Hi. My name is Susie. I'm from Australia. I'm in grade 7. My school teaches arts and music to all the students. Some forms of art such as painting or drama are optional: you can choose to learn them if you like. Music and dancing are compulsory: all of us must study them every week. The school even has a choir, and they perform every month. There are also different art clubs, and you can join any of them. 

- arts and music: nghệ thuật và âm nhạc

- painting (n): vẽ

- drama (n): kịch

- music (n): âm nhạc

- dancing (n): khiêu vũ

- choir (n): hợp xướng

- perform (v): biểu diễn

- art clubs: các câu lạc bộ nghệ thuật

Bài 5

Video hướng dẫn giải

5. Work in groups. Talk about how you learn music and arts. Compare Susie's school with your school. You can use like, as... as, or different from.

(Làm việc theo nhóm. Nói về cách bạn học âm nhạc và nghệ thuật. So sánh trường của Susie với trường của bạn. Bạn có thể sử dụng like, as ... as, hoặc different from.)

Lời giải chi tiết:

Hi. My name is Linh. I'm from Vietnam. I'm in grade 7. In daily life, music plays an important role in improving the human spirit. Arts and music are compulsory like Susie’s school. We must have to study every Wednesday. On Monday. each class has to perform one or more songs in the school meeting. My school is different from Susie’s school. My school doesn’t have a choir. But we also have many arts and music clubs.

Tạm dịch:

Xin chào. Tôi tên là Linh. Tôi đến từ Việt Nam. Tôi đang học lớp 7. Trong cuộc sống hàng ngày, âm nhạc đóng một vai trò quan trọng trong việc nâng cao tinh thần con người. Nghệ thuật và âm nhạc là bắt buộc như trường học của Susie. Chúng tôi phải học vào thứ Tư hàng tuần. Vào thứ Hai. mỗi lớp biểu diễn một hoặc nhiều bài hát trong buổi họp toàn trường. Trường của tôi khác với trường của Susie. Trường tôi không có dàn hợp xướng. Nhưng chúng tôi cũng có nhiều câu lạc bộ nghệ thuật và âm nhạc.

Từ vựng

1.

2.

3.

4.

 • Tiếng Anh 7 Unit 4 Skills 1

  1. Look at the pictures. Discuss the questions below with a partner. 2. Read the email and match the highlighted words with their meanings. 3. Read the email again and answer the questions. 4. Work in pairs. Ask and answer about Mark's school musical performance last year. 5. Your school is going to have a musical performance to celebrate Teachers' Day.

 • Tiếng Anh 7 Unit 4 Skills 2

  1. Discuss the question below with a partner. 2. Listen to a man talking about street painting and tick (✓) the words you hear. 3. Listen to the passage again and choose the correct answers. 4. Read the following letter and choose the correct answers. 5. Write a letter to invite someone to a street painting festival, using the following cues.

 • Tiếng Anh 7 Unit 4 Looking back

  1. Write a word or phrase in each blank to go with the given verb. 2. Fill in each gap with a word or phrase from the box to complete the passage. 3. Complete the sentences, using the words in brackets. Add the necessary words. 4. Rewrite the sentences, using the given words.

 • Tiếng Anh 7 Unit 4 Project

  1. Work in pairs. Look at the invitation below. Talk about the event (the time, place, show …). 2. Work in groups. Imagine that you are going to organise a music show. Decide on the following.

 • Tiếng Anh 7 Unit 4 A Closer Look 2

  1. Write like, as, or different in the gaps. 2. Finish the second sentence in each pair, using like, as... as, or different from. 3. Work in pairs. Compare the two museums: History and Science, using like, as ... as, or different from. 4. Rewrite the sentences, using the words given at the beginning. 5. Work in groups. Look at the two pictures below. Compare them, using like, as ... as, or different from.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close