Tiếng Anh 7 Unit 7 A Closer Look 1

1. Match the words in A with the phrases in B. 2. Look at these road signs. Then write the correct phrases under the signs. 3. Work in pairs. Take turns to say which of the signs in 2 you see on the way to school. 4. Listen and repeat. Pay attention to the sounds /aɪ/ and /eɪ/. 5. Underline the words with the sound /aɪ/ and circle the words with the sound /eɪ/. Then listen, check and repeat.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Vocabulary

1. Match the words in A with the phrases in B.

(Nối các từ trong cột A với các cụm từ trong cột B.)

A

B

1. ride

2. drive

3. sail

4. go

5. travel

a. a car

b. a boat

c. a bike

d. by air

e. on foot 

Make your own sentences with these phrases. Then tell your partner.

(Đặt câu của riêng bạn với những cụm từ đó. Sau đó nói với bạn của bạn.)

Example: 1. c (ride a bike)

My father taught me how to ride a bike. 

(Bố mình dạy mình cách đi xe đạp.)

Lời giải chi tiết:

1-c

2-a

3-b

4-e

5-d

1 - c: ride a bike (đi xe đạp)

 

My father taught me how to ride a bike. 

(Bố mình dạy mình cách đi xe đạp.)

2 - a: drive a car (lái xe ô tô)

My father usually drives a car to work.

(Bố tôi thường lái ô tô đi làm.)

3- b: sail a boat (chèo thuyền)

I can sail a boat in Ha Long Bay.

(Tôi có thể chèo thuyền ở Vịnh Hạ Long.)

4 - e: go on foot (đi bộ)

I sometimes go on foot to school.

(Tôi thỉnh thoảng đi bộ đến trường.)

5 - d: travel by air (đi máy bay)

Nowadays, people can travel by air to anywhere in the world.

(Ngày nay, mọi người có thể đi máy bay đến bất cứ đâu trên thế giới.)

Bài 2

Video hướng dẫn giải

2. Look at these road signs. Then write the correct phrases under the signs. 

(Hãy nhìn vào những biển báo này. Sau đó viết các cụm từ phù hợp dưới các biển báo đó.)

No right turn                    Traffic lights                          Cycle lane                   No cycling

School ahead              Hospital ahead

[Global success] Giải tiếng Anh 7 Unit 7: Traffic - A closer look 1

Lời giải chi tiết:

1. Traffic lights (Đèn giao thông)

2. Hospital ahead (Bệnh viện ở phía trước)

3. No right turn (không được rẽ phải)

4. Cycle lane (Làn đường cho người đi xe đạp)

5. School ahead (Trường học ở phía trước)

6. No cycling (Cấm xe đạp)

Bài 3

Video hướng dẫn giải

3. Work in pairs. Take turns to say which of the signs in 2 you see on the way to school.

(Làm việc theo cặp. Lần lượt nói về những biển báo nào trong bài tập 2 mà bạn nhìn thấy trên đường đến trường.)

Example:

A: On the way to school, there are crossroads, so I see several traffic lights. 

(Trên đường đến trường, có một ngã tư, vì vậy tối nhìn thấy một vài đèn giao thông.)

B: On my way to school, there is a hospital, so I see a “hospital ahead sign”. 

(Trên đường đến trường, có một bệnh viện, vì vậy tôi nhìn thấy biển báo “bệnh viện ở phía trước”.)

Lời giải chi tiết:

A: On the way to school, there are many bicycles on the roads, so I see a “Cycle lane” sign.

(Trên đường đi học, có nhiều xe đạp trên đường nên em thấy biển báo "Làn đường dành cho xe đạp".)

B: On the way to school, I see a “school ahead” sign.

(Trên đường đến trường, tôi thấy biển báo "trường học ở phía trước".)

A: On the way to school, there is no bicycle on the road, so I see a “No cycling” sign.

(Trên đường đi học không có xe đạp nên tôi thấy biển báo "Cấm đi xe đạp".)

B: On the way to school, I see in a traffic light a “not turn right” sign.

(Trên đường đến trường, tôi nhìn thấy trên cột đèn giao thông có biển báo “Cấm rẽ phải”.)

Bài 4

Video hướng dẫn giải

Pronunciation

/aɪ/ and /eɪ/

4. Listen and repeat. Pay attention to the sounds /aɪ/ and /eɪ/. 

(Lắng nghe và nhắc lại. Chú ý đến âm /aɪ/ và /eɪ/.)

 

/aɪ/

/eɪ/

cycle

fly

fine

sign

motorbike

sail

train

plane

station

pavement

Lời giải chi tiết:

/aɪ/

/eɪ/

cycle  /ˈs.kəl/

fly /fl/

fine /fn/

sign /sn/

motorbike  /ˈməʊ.tə.bk/

sail /sl/ 

train /trn/

plane /pln/

station /ˈst.ʃən/

pavement /ˈpv.mənt/

Bài 5

Video hướng dẫn giải

5. Underline the words with the sound /aɪ/ and circle the words with the sound /eɪ/. Then listen, check and repeat. 

Gạch chân các từ có âm /aɪ/ và khoanh tròn các từ có âm /eɪ/. Sau đó, nghe, kiểm tra và nhắc lại.


1. The bus station is far from my house.

2. Remember to ride your bike carefully.

3. We must obey traffic rules for our safety.

4. You have to get there in time for the train.

5. Don't ride on the pavement. 

Lời giải chi tiết:

1. The bus station is far from my house.

(Bến xe buýt cách xa nhà của tôi.) 

2. Remember to ride your bike carefully.

(Nhớ đi xe đạp cẩn thận.) 

3. We must obey traffic rules for our safety.

(Chúng ta phải tuân thủ luật giao thông vì an toàn của chính chúng ta.)

4. You have to get there in time for the train.

(Bạn phải đến đây đúng giờ để đón tàu.) 

5. Don't ride on the pavement. 

(Đừng lái xe trên vỉa hè.) 

/aɪ/

/eɪ/

my /m/

ride /rd/

bike /bk/

time /tm/

obey /əʊˈb/

station/ˈst.ʃən/

pavement/ˈpv.mənt/

safety /ˈsfti/

train /trn/

Từ vựng

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

 • Tiếng Anh 7 Unit 7 A Closer Look 2

  1. Write sentences with It. Use these cues. 2. Work in pairs. Ask and answer questions about distances in your neighbourhood. 3. Choose the correct option in brackets. 4. Complete each sentence, using should / shouldn't. 5. Look at the pictures. Make sentences, using should / shouldn't and the cues.

 • Tiếng Anh 7 Unit 7 Communication

  1. Listen and read the conversation, paying attention to the highlighted parts. 2. Work in pairs. Take turns to ask and answer about the means of transport your family members use every day 3. When you go on the road, which side do you keep, to the right or to the left? 4. Listen and check your answers in 3. Then listen again and complete the sentence with no more than THREE words. 5. Read the strange driving rules below.

 • Tiếng Anh 7 Unit 7 Skills 1

  1. Look at the picture. Can you see anything that is dangerous? 2. Read the following text and choose the correct answer. 3. Read the text again and answer the questions. 4. Work in groups. Ask and answer the following question. 5. Read the following sentences about these people. Then work in groups. Discuss who is being safe, and who isn't.

 • Tiếng Anh 7 Unit 7 Skills 2

  1. What can you see in this picture? What is special about it? 2. Listen to the recording and choose the correct answer A, B, or C. 3. Listen again and write ONE word or number in each gap. 4. Tick (✓) the traffic problems in big cities in Viet Nam. 5. Write a paragraph of about 70 words about the traffic problems in your town/city. Use the cues above, and the following outline.

 • Tiếng Anh 7 Unit 7 Looking back

  1. Label each sign. 2. Fill in each gap with one word to complete the sentences. 3. Write complete sentences, using these cues. 4. Choose A, B, or C to complete the sentences.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close