Tiếng Anh 7 Unit 8 Looking back

1. Match the types of film in column A with their descriptions in column B. 2. Give an example for every film type in the box. 3. Choose the correct answer A, B, or C to complete each sentence. 4. Match the sentences or sentence halves in columns A and B.

Tổng hợp đề thi học kì 1 lớp 7 tất cả các môn - Kết nối tri thức

Toán - Văn - Anh - Khoa học tự nhiên...

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Vocabulary

1. Match the types of film in column A with their descriptions in column B.

(Ghép các loại phim trong cột A với mô tả của chúng trong cột B.)

A

B

1. science fiction film

a. This type of film makes you laugh.

2. comedy

b. This type of film has supernatural.

3. horror film

c. This type of film gives us useful information about animals, science or technology.

4. documentary

d. This type of film is about life in the future, robots, and space travel.

5. fantasy

e. This is a frightening type of film.

Lời giải chi tiết:

1 - d

2 - a

3 - e

4 - c

5 - b

1 - d. science fiction film = This type of film is about life in the future, robots, and space travel.

(phim khoa học viễn tưởng = Loại phim này nói về cuộc sống trong tương lai, rô bốt và du hành vũ trụ.)

2 - a. comedy = This type of film makes you laugh.

(phim hài = Loại phim này khiến bạn cười.)

3 - e. horror film =This is a frightening type of film. 

(phim kinh dị = Đây là thể loại phim rất đáng sợ.)

4 - c. documentary = This type of film gives us useful information about animals, science or technology.

(phim tài liệu = Loại phim này cung cấp cho chúng ta những thông tin hữu ích về động vật, khoa học hoặc công nghệ.)

5 - b. fantasy: This type of film has supernatural events.

(phim viễn tưởng = Loại phim này có những sự kiện siêu nhiên.)

Bài 2

Video hướng dẫn giải

2. Give an example for every film type in the box.

(Đưa ra một ví dụ cho những loại phim trong hộp.)

comedy                documentary                fantasy                horror film          science-fiction film

 Example: a comedy: Mr Bean

Lời giải chi tiết:

- a documentary: Pirates of Southeast Asia

(Phim tài liệu: Cướp biển vùng Đông Nam Á)

- a fantasy: The Arabian Nights 

(Phim viễn tưởng: những đêm Ả-rập)

- a horror film: Annabelle 

(Phim kinh dị: Búp bê Annabelle)

- a science-fiction film: Avatar

 (Phim khoa học viễn tưởng: Avatar)

Bài 3

Video hướng dẫn giải

 3. Choose the correct answer A, B, or C to complete each sentence.

(Chọn câu trả lời đúng trong các đáp án A, B hoặc C để hoàn thành mỗi câu.)

1. The film was long and ______. Many people went home before it ended.

A. funny

B. shocking

C. dull

 

2. The film is too ______ with a lot of fighting and killing scenes. 

A. funny

B. violent

C. interesting

 

3. A ______ story often makes us feel afraid.

A. moving

B. interesting

C. frightening

 

4. The news was ______. I couldn't believe it.

A. shocking

B. funny

 

C. confusing

5. ______ films often make us cry.

A. Amusing

B. Moving

C. Funny

6. The road signs were ______ and we soon got lost.

A. confusing

B. shocking

C. interesting

Lời giải chi tiết:

1. C

2. B

3. C

4. A

5. B

6. A

1. The film was long and dull. Many people went home before it ended. 

(Bộ phim quá dài và buồn tẻ. Nhiều người đã về nhà trước khi nó kết thúc.)

A. funny (adj): hài hước

B. shocking (adj): gây sốc

C. dull (adj): buồn tẻ

 2. The film is too violent with a lot of fighting and killing scenes. 

(Bộ phim quá bạo lực với nhiều cảnh đánh đấm và chém giết.)

A. funny (adj): hài hước

B. violent (adj): bạo lực

C. interesting (adj): thú vị

3. A frightening story often makes us feel afraid. 

(Một câu chuyện rùng rợn thường khiến chúng ta cảm thấy sợ hãi.)

A. moving (adj): cảm động

B. interesting (adj): thú vị

C. frightening (adj): rùng rợn

4. The news was shocking. I couldn't believe it. 

(Tin tức gây sốc. Mình không thể tin được.)

A. shocking (adj): gây sốc

B. funny (adj): hài hước

C. confusing (adj): khó hiểu

5. Moving films often make us cry. 

(Những bộ phim cảm động thường khiến chúng ta rơi nước mắt.)

A. Amusing (adj): hài hước

B. Moving (adj): cảm động

C. Funny (adj): hài hước

6. The road signs were confusing and we soon got lost. 

(Các biển chỉ đường rất khó hiểu và chúng mình nhanh chóng bị lạc.)

A. confusing (adj): khó hiểu

B. shocking (adj): gây sốc

C. interesting (adj): thú vị

Bài 4

Video hướng dẫn giải

Grammar

 4. Match the sentences or sentence halves in columns A and B.

(Nối các câu hoặc một vế câu trong cột A với B.)

A

B

1. Although he arrived late,

a. people still buy them.

2. The film received good reviews.

b. However, the number of people going to cinemas is increasing. 

3. Though popcorn and other snacks in the cinema are very expensive,

c. I don't want to stay home tonight. 

4. Cinema tickets are expensive.

d. he left the cinema early.

5. Although I don't really like to go to the cinema,

e. However, only a few people saw it. 

Lời giải chi tiết:

1 - d

2 - e

3 - a

4 - b

5 - c

1 - d. Although he arrived late, he left the cinema early. 

(Dù đến muộn nhưng anh ấy đã rời rạp chiếu phim rất sớm.)

2 - e. The film received good reviews. However, only a few people saw it.

 (Phim nhận được nhiều đánh giá tốt. Tuy nhiên, chỉ có một số người xem nó.)

3 - a. Though popcorn and other snacks in the cinema are very expensive, people still buy them.

 (Mặc dù bỏng ngô và các món ăn nhẹ khác trong rạp chiếu phim rất đắt, nhưng mọi người vẫn mua chúng.)

4 - b. Cinema tickets are expensive. However, the number of people going to cinemas is increasing.

 (Vé xem phim rất đắt. Tuy nhiên, lượng người đến rạp chiếu phim vẫn ngày càng đông.)

5 - c. Although I don't really like to go to the cinema, I don't want to stay home tonight. 

(Mặc dù mình không thực sự thích đi xem phim, nhưng mình không muốn ở nhà tối nay.)

Từ vựng

1.

2.

3.

4.

5.

6.

 • Tiếng Anh 7 Unit 8 Project
 • Tiếng Anh 7 Unit 8 Skills 2

  1. Work in pairs. Discuss the following question. 2. Mark and Hoa are talking about the film Naughty Twins. Listen to their conversation. Who stars in the film? 3. Listen to the conversation again. Choose the best answer to each question below. 4. Make notes about one of your favourite films. 5. Write a paragraph of about 70 words about your favourite film, using the information in 4.

 • Tiếng Anh 7 Unit 8 Skills 1

  1. Work in pairs. Discuss the following questions. 2. Read the film review of Harry Potter and the Sorcerer's Stone on Mark's blog. Match the words with their meanings.3. Read Mark's blog again and answer the questions. 4. Look at the table. Work in pairs. Ask and answer questions about the film Kungfu Boy. 5. Work in groups. Take turns to talk about the film Kungfu Boy.

 • Tiếng Anh 7 Unit 8 Communication
 • Tiếng Anh 7 Unit 8 A Closer Look 2

  1. Combine the two sentences, using although / though. 2. Complete the sentences, using although/ though or however. 3. Use your own ideas to complete the following sentences. Then compare your sentences with a partner's. 4. Choose the correct answer A, B, or C to complete each sentence. 5. GAME Chain story

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close