Tiếng Anh 7 Unit 7 Skills 2

1. What can you see in this picture? What is special about it? 2. Listen to the recording and choose the correct answer A, B, or C. 3. Listen again and write ONE word or number in each gap. 4. Tick (✓) the traffic problems in big cities in Viet Nam. 5. Write a paragraph of about 70 words about the traffic problems in your town/city. Use the cues above, and the following outline.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Listening

1. What can you see in this picture? What is special about it?

(Bạn có thể nhìn thấy gì trong bức tranh này? Nó có gì đặc biệt?)

Lời giải chi tiết:

In the picture, there are numerous vehicles running on the road: motorbikes, cars, and buses. They seem to be caught up the a traffic jam.

(Trong ảnh là rất nhiều phương tiện đang chạy trên đường: xe máy, ô tô, và xe buýt. Họ dường như đang bị kẹt trong một vụ tắc đường.)

Bài 2

Video hướng dẫn giải

2. Listen to the recording and choose the correct answer A, B, or C.

 (Nghe đoạn ghi âm và chọn câu trả lời đúng A, B hoặc C.)


The talk is about _______.

A. traffic in big cities (giao thông ở các thành phố lớn)

B. the population increase in Mumbai (vấn đề gia tăng dân số ở Mumbai)

C. the traffic problems in Mumbai  (vấn đề giao thông ở Mumbai)

Phương pháp giải:

Bài nghe:

Big cities around the world have traffic problems. Mumbai in India is one of them. Mumbai is one of the most congested cities in the world. Traffic jams happen nearly every day, so drivers have to spend a lot of time on the road.

There are several reasons for traffic jams in this city. One reason is its increase in population. With nearly 20 million, Mumbai has too many people on the road. Another reason is that the roads in Mumbai are narrow, and many are not in good condition. Also, many road users do not obey the traffic rules. As a result, this problem is getting worse and worse.

Tạm dịch:

Các thành phố lớn trên thế giới đều có các vấn đề về giao thông.  Mumbai ở Ấn Độ là một trong số đó. Mumbai là một trong những thành phố ùn tắc nhất trên thế giới. Tắc đường xảy ra gần như hằng ngày, vì vậy những người  tham gia giao thông phải mất rất nhiều thời gian ở trên đường.

Có một vài lý do cho tình trạng ùn  tắc giao thông tại thành phố này. Một lý do đó là sự gia tăng dân số. Với dân số gần 20 triệu dân, Mumbai có quá nhiều người lưu thông trên đường. Một lý do khác chính là những con đường ở Mumbai đều nhỏ hẹp và rất nhiều trong số đó đã xuống cấp. Thêm vào đó, có rất nhiều người đi đường không tuân thủ luật lệ giao thông. Dẫn đến hệ quả chính là vấn đề ngày càng trở nên tệ hơn.

Lời giải chi tiết:

Đáp án: C. the traffic problems in Mumbai (vấn đề giao thông ở Mumbai)

Bài 3

Video hướng dẫn giải

3. Listen again and write ONE word or number in each gap.

(Nghe lại và viết MỘT từ hoặc số vào mỗi chỗ trống.)

1. Traffic _______ happen nearly every day in Mumbai.

2. One reason for the traffic _______ is the increase of the population.

3. Mumbai has nearly _______ million people.

4. The _______ in Mumbai are narrow.

5. Many road users do not _______ the traffic rules.

Lời giải chi tiết:

1. Traffic jams happen nearly every day in Mumbai.

(Tắc đường xảy ra gần như hằng ngày ở Mumbai.) 

2. One reason for the traffic problem/jams is the increase of the population.

(Một lí do cho sự ùn tắc giao thông chính là sự gia tăng dân số.) 

3. Mumbai has nearly 20/twenty million people.

(Mumbai có gần 20 triệu dân.) 

4. The roads in Mumbai are narrow.

(Những con đường ở Mumbai nhỏ hẹp.) 

5. Many road users do not obey the traffic rules.

(Nhiều người đi đường không tuân thủ luật giao thông.)

Bài 4

Video hướng dẫn giải

Writing

4. Tick (✓) the traffic problems in big cities in Viet Nam.

(Đánh dấu (✓) vào vấn đề giao thông ở các thành phố lớn ở Việt Nam.)

 

too many vehicles on the road

 

narrow and bumpy roads

 

some people not obeying traffic rules

 

young children riding their bikes dangerously

 

wild animals running across the road

Lời giải chi tiết:

too many vehicles on the road (quá nhiều phương tiện trên đường)

narrow and bumpy roads (đường hẹp và gập ghềnh)

some people not obeying traffic rules (một số người không tuân thủ luật lệ giao thông)

 

young children riding their bikes dangerously (trẻ nhỏ đi xe đạp rất nguy hiểm)

 

wild animals running across the road (động vật hoang dã chạy qua đường)

Bài 5

Video hướng dẫn giải

5. Write a paragraph of about 70 words about the traffic problems in your town/city. Use the cues above, and the following outline.

 (Viết một đoạn văn khoảng 70 từ về vấn đề giao thông ở thị trấn / thành phố của bạn. Sử dụng các gợi ý ở trên và dàn ý sau.)

- Introduction

- Problem 1:

- Problem 2: 

- …

- Conclusion: reason or suggestion 

Lời giải chi tiết:

I have lived in Hanoi for many years, so I can see that the traffic here is usually so crowded, especially during rush hours. Some traffic problems have risen recently and drawn a lot of the public's attention. Firstly, there are too many vehicles on the road. There are many cars, buses, taxis and trucks on the high roads. Besides, the narrow and bumpy road can cause many accidents. On top of that, some people do not obey traffic rules. All of those careless actions can cause accidents. To avoid them, I think we should use public transportation instead of private cars to reduce the number of vehicles. What's more, it is a good idea to educate all people to follow the traffic rules and youngsters to know how to drive carefully and safely.

Tạm dịch:

Tôi sống ở Hà Nội nhiều năm nên có thể thấy giao thông ở đây thường rất đông đúc, đặc biệt là vào những giờ cao điểm. Một số vấn đề giao thông đã nổi lên gần đây và thu hút rất nhiều sự chú ý của công chúng. Thứ nhất, có quá nhiều phương tiện lưu thông trên đường. Có rất nhiều ô tô, xe buýt, taxi và xe tải trên các con đường trên cao. Bên cạnh đó, đường hẹp và gập ghềnh có thể xảy ra nhiều vụ tai nạn. Hơn hết, một số người không chấp hành luật lệ giao thông. Tất cả những hành động bất cẩn đó đều có thể gây ra tai nạn. Để tránh tai nạn, tôi nghĩ chúng ta nên sử dụng phương tiện công cộng thay vì ô tô cá nhân để giảm số lượng phương tiện. Hơn nữa, việc giáo dục mọi người dân chấp hành luật lệ giao thông và thanh thiếu niên biết cách lái xe cẩn thận và an toàn là điều nên làm.

Từ vựng

1.

2.

3.

 • Tiếng Anh 7 Unit 7 Looking back

  1. Label each sign. 2. Fill in each gap with one word to complete the sentences. 3. Write complete sentences, using these cues. 4. Choose A, B, or C to complete the sentences.

 • Tiếng Anh 7 Unit 7 Project

  1. Find four traffic signs in your neighbourhood. Take pictures of them, or draw them. 2. Make one of these traffic signs out of cardboard or other materials 3. Show it to the class and say:

 • Tiếng Anh 7 Unit 7 Skills 1

  1. Look at the picture. Can you see anything that is dangerous? 2. Read the following text and choose the correct answer. 3. Read the text again and answer the questions. 4. Work in groups. Ask and answer the following question. 5. Read the following sentences about these people. Then work in groups. Discuss who is being safe, and who isn't.

 • Tiếng Anh 7 Unit 7 Communication

  1. Listen and read the conversation, paying attention to the highlighted parts. 2. Work in pairs. Take turns to ask and answer about the means of transport your family members use every day 3. When you go on the road, which side do you keep, to the right or to the left? 4. Listen and check your answers in 3. Then listen again and complete the sentence with no more than THREE words. 5. Read the strange driving rules below.

 • Tiếng Anh 7 Unit 7 A Closer Look 2

  1. Write sentences with It. Use these cues. 2. Work in pairs. Ask and answer questions about distances in your neighbourhood. 3. Choose the correct option in brackets. 4. Complete each sentence, using should / shouldn't. 5. Look at the pictures. Make sentences, using should / shouldn't and the cues.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close