Tiếng Anh 7 Unit 11 Skills 1

1. Work in pairs. Look at the picture and find the words or phrases to describe it. 2. Read the passage and answer the question. 3. Read the passage again and complete the fact file with no more than TWO words or a number.4. Work in pairs. Look at the fact file in 3 then ask and answer questions about it. 5. Work in groups. Discuss why Roadrunner's cars will or won't become popular in the near future. Report your reasons to the class.

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 7 tất cả các môn - Kết nối tri thức

Toán - Văn - Anh - Khoa học tự nhiên...

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Reading

1. Work in pairs. Look at the picture and find the words or phrases to describe it.

(Làm việc theo cặp. Nhìn vào bức tranh và tìm các từ hoặc cụm từ để mô tả nó.)

Lời giải chi tiết:

I think she is using a driverless car with a smart navigation system.

(Tôi nghĩ cô ấy đang sử dụng một chiếc xe không người lái với hệ thống định vị thông minh.)

Bài 2

2. Read the passage and answer the question.

(Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi.)

Roadrunner

Roadrunner is a car company that makes electric cars. The company introduced the first model in 2015 and they named it Speed. Speed soon became a success. Speed is safe, fast, comfortable, and not very expensive. It has four seats. The car can travel over 350 kilometres per hour. You only have to charge the battery every 700 kilometres. It even has a gaming screen inside. 

The company will introduce a new model next year called Safety. This model will become the largest and safest electric car you can buy. It will be able to carry seven passengers. The new model will also be more economical.

Both models have an autopilot function, so they are driverless. Passengers can read, play games, or even sleep while they travel.

What is its main idea?

A. Roadrunner is a success.

B. Roadrunner is a car company.

C. Roadrunner’s cars have an autopilot function.

Phương pháp giải:

Tạm dịch bài đọc:

Roadrunner là một công ty sản xuất ô tô điện. Công ty đã giới thiệu mô hình đầu tiên vào năm 2015 và họ đặt tên cho nó là Speed (Tốc độ). Speed sớm thành công. Speed an toàn, nhanh chóng, thoải mái và không tốn kém nhiều. Nó có bốn chỗ ngồi. Xe có thể di chuyển trên 350 km /h. Bạn chỉ phải sạc pin sau mỗi 700 km. Nó thậm chí còn có một màn hình chơi game bên trong xe.

Công ty sẽ giới thiệu một mô hình mới vào năm tới có tên là Safety (An toàn). Mẫu xe này sẽ trở thành chiếc xe điện lớn nhất và an toàn nhất mà bạn có thể mua. Nó sẽ có thể chở bảy hành khách. Mô hình mới cũng sẽ tiết kiệm hơn.

Cả hai mô hình đều có chức năng lái tự động, vì vậy chúng không cần người lái. Hành khách có thể đọc, chơi trò chơi hoặc thậm chí ngủ trong khi đi du lịch.

Ý tưởng chính của nó là gì?

A. Roadrunner là một thành công.

B. Roadrunner là một công ty ô tô.

C. Ô tô của Roadrunner có chức năng lái tự động.


Lời giải chi tiết:

Ta thấy bài đọc giới thiệu về các sản phẩm thành công của Roadrunner nên đáp án A phù hợp nhất.

Chọn A

Bài 3

3. Read the passage again and complete the fact file with no more than TWO words or a number.

(Đọc lại đoạn văn và hoàn thành tệp dữ kiện với không quá HAI từ hoặc một số.)

Fact File

Name of the company

Roadrunner

Speed was introduced in

(1)________

Safety will be the

(2) ______and (3)_____ electric car

Both models have

a gaming screen and an (4)________

Both models run on

(5) ___

Passengers can

read, sleep, play, games 

Lời giải chi tiết:

Fact File

Name of the company

Roadrunner

Speed was introduced in

(1) 2015

Safety will be the

(2) largest and (3) safest electric car

Both models have

a gaming screen and an (4) autopilot function

Both models run on

(5) electricity

Passengers can

read, sleep, play, games 

Tạm dịch:

Tệp thông tin

Tên của công ty

Roadrunner

Speed đã được giới thiệu vào

(1) 2015

Safety sẽ là

(2) xe điện lớn nhất và (3) an toàn nhất

Cả hai mô hình đều có

một màn hình chơi game và một (4) chức năng lái tự động

Cả hai mô hình đều chạy bằng

(5) điện

Hành khách có thể

đọc, ngủ, chơi trò chơi

Bài 4

Speaking

4. Work in pairs. Look at the fact file in 3 then ask and answer questions about it.

(Làm việc theo cặp. Nhìn vào tệp thông tin trong bài 3 rồi hỏi và trả lời các câu hỏi về nó.)

Example: (Ví dụ)

A: What is the name of the company?

(Tên của công ty là gì?)

B: Roadrunner.

(Roadrunner.)

A: When did the company introduce its first model?

(Khi nào công ty giới thiệu mô hình đầu tiên của mình?)

B: In 2015.

(Vào năm 2015.)

Lời giải chi tiết:

A: What will Safety be?

B: It will be the largest and safest electric car.

A: What will both models have?

B: They will have a gaming screen and an autopilot function.

A: What will both models run on?

B: Electricity.

A:  What can passengers do?

B: Read, sleep, play games.

Tạm dịch:

A: Safety sẽ như thế nào?

B: Nó sẽ là chiếc xe điện lớn nhất và an toàn nhất.

A: Cả hai mô hình sẽ có những gì?

B: Chúng sẽ có màn hình chơi game và chức năng lái tự động.

A: Cả hai mô hình sẽ chạy bằng cái gì?

B: Điện.

A: Hành khách có thể làm gì?

B: Đọc, ngủ, chơi game.

Bài 5

5. Work in groups. Discuss why Roadrunner's cars will or won't become popular in the near future. Report your reasons to the class.

(Làm việc nhóm. Thảo luận tại sao những chiếc xe của Roadrunner sẽ trở nên phổ biến trong tương lai gần. Báo cáo lý do của bạn với lớp.)

Example: (Ví dụ)

- We think Roadrunner's cars will become popular in the near future because they are fast... 

(Chúng tôi nghĩ rằng những chiếc xe của Roadrunner sẽ trở nên phổ biến trong tương lai gần vì chúng nhanh ...)

- We think Roadrunner's cars won't become popular in the near future because they might be dangerous / expensive...

(Chúng tôi nghĩ rằng những chiếc xe của Roadrunner sẽ không trở nên phổ biến trong tương lai gần vì chúng có thể nguy hiểm / đắt tiền ...)

Lời giải chi tiết:

- We think Roadrunner’s car will become popular in the near future because they are eco-friendly.

(Chúng tôi nghĩ rằng xe của Roadrunner sẽ trở nên phổ biến trong tương lai gần vì chúng thân thiện với môi trường.)

- We think Roadrunner’s car won’t become popular in the near future because they might be dependent on battery.

(Chúng tôi nghĩ rằng ô tô của Roadrunner sẽ không trở nên phổ biến trong tương lai gần vì chúng có thể phụ thuộc vào pin.)

- We think Roadrunner’s car will become popular in the near future because they allow passengers read, sleep, play games.

(Chúng tôi nghĩ xe của Roadrunner sẽ trở nên phổ biến trong tương lai gần vì chúng cho phép hành khách đọc sách, ngủ, chơi trò chơi.)

Từ vựng

1.

2.

3.

4.

5.

 • Tiếng Anh 7 Unit 11 Skills 2

  1. Circle the words or phrases that you think are used to describe the future means of transport. 2. Listen to a talk between Mr Ha and his students. How many means of transport are they talking about? Circle the correct answer. 3. Listen to the talk again and complete each sentence with ONE word. 4. Work in pairs. Choose one future means of transport in 3 and tick (✓) the words and phrases that describe its advantages. Can you add more words and phrases? 5. Now write a paragraph of about 70 wo

 • Tiếng Anh 7 Unit 11 Looking back

  1. Write three adjectives or phrases to describe each picture. 2. Complete the sentences with the words and phrases from the box. 3. Find ONE mistake in each sentence and correct it. 4. Read the passage and put the verbs in brackets in the correct future form.

 • Tiếng Anh 7 Unit 11 Project

  1. Imagine a future means of transport you would like to see in the future. Use these questions to think about it. 2. Draw your means of transport.

 • Tiếng Anh 7 Unit 11 Communication

  1. Listen and read the conversation. Pay attention to the highlighted sentences. 2. Work in pairs. Make similar conversations about future travelling. 3. Complete the conversation between Mark and Lan with the questions and answers from the box. 4. Work in pairs. Choose one means of transport below and make a similar conversation as in 3. 5. Work in groups. Choose one means of transport that you would like to use to travel to school. Give reasons.

 • Tiếng Anh 7 Unit 11 A Closer Look 2

  1. Complete the sentences with will or won't 2. Rearrange the words and phrases to make sentences. 3. Use the correct form of the verbs in brackets to complete the conversation. 4. Work in pairs. Look at the pictures and tell your partner if you will / won't travel by these means of transport. Give reason(s). 5. Replace the underlined phrases with possessive pronouns.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close