Tiếng Anh 7 Unit 4 Project

1. Work in pairs. Look at the invitation below. Talk about the event (the time, place, show …). 2. Work in groups. Imagine that you are going to organise a music show. Decide on the following.

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 7 tất cả các môn - Kết nối tri thức

Toán - Văn - Anh - Khoa học tự nhiên...

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

1. Work in pairs. Look at the invitation below. Talk about the event (the time, place, show …).

(Làm việc theo cặp. Nhìn vào thư mời bên dưới. Nói về sự kiện (thời gian, địa điểm, chương trình…).)

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Chào mừng đến với

ĐÊM NHẠC TRUYỀN THỐNG

Thời gian: 8 giờ tối, thứ Bảy ngày 10 tháng 11

Địa điểm: tầng 2, Hội trường thị trấn

NHẠC DÂN TỘC, MÚA DÂN TỘC, KỊCH, và HƠN THẾ NỮA!

Tất cả tiền sẽ được làm từ thiện để giúp đỡ trẻ em nghèo.

www. ddfolkshow.com

Lời giải chi tiết:

The event is Traditional Music Night. It will take place at 8 p.m on Saturday, November 10th and on the 2nd floor of Town Hall. At the event you can enjoy folk music, folk dance, drama, and more. All the money from the event will be go to charity to help poor children. 

(Sự kiện này là Đêm nhạc truyền thống. Nó sẽ diễn ra vào lúc 8 giờ tối thứ Bảy, ngày 10 tháng 11 tại tầng 2 của Tòa thị chính. Tại sự kiện, bạn có thể thưởng thức nhạc dân gian, múa dân gian, kịch, v.v. Toàn bộ số tiền thu được từ sự kiện này sẽ được dùng làm từ thiện để giúp đỡ trẻ em nghèo.)

Bài 2

Video hướng dẫn giải

2. Work in groups. Imagine that you are going to organise a music show. Decide on the following:

(Làm việc nhóm. Hãy tưởng tượng rằng bạn sắp tổ chức một chương trình ca nhạc. Quyết định những điều sau)

- Name of the show (Tên chương trình)

- Time and place (Thời gian và địa điểm)

- Activities (Các hoạt động)

- …

Lời giải chi tiết:

- Name: Believe Tour

(Tên: Believe Tour)

- Time: 2 p.m, March 27th

(Thời gian: 2 giờ chiều ngày 27 tháng 3)

- Place: My Dinh Stadium

(Địa điểm: Sân vận động Mỹ Đình)

- Price Tickets: 150.000 VND

(Giá vé: 150000 đồng)

- Activities: Outdoor buffet, dramas, dance, songs …

(Các hoạt động: Tiệc buffet ngoài trời, kịch, nhảy, hát …)

- Guest: Son Tung MTP, Ha Anh Tuan, …

(Khách mời: Sơn Tùng MTP, Hà Anh Tuấn, …)

- Purpose: Donate money for street children.

(Mục đích: Quyên góp tiền cho trẻ em đường phố)

Bài 3

Video hướng dẫn giải

3. Make a similar invitation and present it to the class. 

(Làm thư mời tương tự và trình bày với cả lớp.)


Lời giải chi tiết:

The event is Believe Tour. It will take place at 2 p.m on March 27th at My Dinh Stadium. The special guests - Ha Anh Tuan, Son Tung MTP,… - will also participate this event. The ticket price will be 150,000 VND. At the event you can enjoy outdoor buffet, watch dramas, dance, sing songs …, and more. All the money from the event will be go to charity to help street children. 

Tạm dịch:

Sự kiện này là Believe Tour. Nó sẽ diễn ra vào lúc 2h ngày 27/3 tại sân vận động Mỹ Đình. Các khách mời đặc biệt - Hà Anh Tuấn, Sơn Tùng MTP,… - cũng sẽ tham gia sự kiện này. Giá vé sẽ là 150.000đ. Tại sự kiện, bạn có thể thưởng thức tiệc buffet ngoài trời, xem phim kịch, khiêu vũ, hát hò…, v.v. Toàn bộ số tiền thu được từ sự kiện này sẽ được dùng làm từ thiện để giúp đỡ trẻ em đường phố.

Từ vựng

1.

2.

 • Tiếng Anh 7 Unit 4 Looking back

  1. Write a word or phrase in each blank to go with the given verb. 2. Fill in each gap with a word or phrase from the box to complete the passage. 3. Complete the sentences, using the words in brackets. Add the necessary words. 4. Rewrite the sentences, using the given words.

 • Tiếng Anh 7 Unit 4 Skills 2

  1. Discuss the question below with a partner. 2. Listen to a man talking about street painting and tick (✓) the words you hear. 3. Listen to the passage again and choose the correct answers. 4. Read the following letter and choose the correct answers. 5. Write a letter to invite someone to a street painting festival, using the following cues.

 • Tiếng Anh 7 Unit 4 Skills 1

  1. Look at the pictures. Discuss the questions below with a partner. 2. Read the email and match the highlighted words with their meanings. 3. Read the email again and answer the questions. 4. Work in pairs. Ask and answer about Mark's school musical performance last year. 5. Your school is going to have a musical performance to celebrate Teachers' Day.

 • Tiếng Anh 7 Unit 4 Communication

  1. Listen and read the dialogue, paying attention to the highlighted parts. 2. Work in pairs. Ask and answer questions about your preferences for. 3. Quiz. What do you know? Work in groups and choose the correct answer to each question. 4. Read the following paragraph. Underline the words related to the topic of arts and music. 5. Work in groups. Talk about how you learn music and arts. Compare Susie's school with your school. You can use like, as... as, or different from.

 • Tiếng Anh 7 Unit 4 A Closer Look 2

  1. Write like, as, or different in the gaps. 2. Finish the second sentence in each pair, using like, as... as, or different from. 3. Work in pairs. Compare the two museums: History and Science, using like, as ... as, or different from. 4. Rewrite the sentences, using the words given at the beginning. 5. Work in groups. Look at the two pictures below. Compare them, using like, as ... as, or different from.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close