Tiếng Anh 7 Unit 6 Getting Started

1. Listen and read 2. Read the conversation again and answer the questions by circling A, B, or C. 3. Name these places, using the words and phrases from the box. 4. Complete the sentences with the words and phrases in 3.5. Work in pairs. Ask and answer questions about Nick's timetable, using when and where.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

A visit to Binh Minh Lower Secondary School

(Chuyến tham quan đến trường Trung học cơ sở Bình Minh)

1. Listen and read.

(Nghe và đọc.)


Phong: What are you doing, Mi? 

Mi: I'm preparing to visit Binh Minh Lower Secondary School. 

Phong: Sounds great! I think that's one of the best schools in my neighbourhood. Who is going with you and when? 

Mi: My teacher and my classmates. We're going in the afternoon. 

Phong: I see. What will you do there?

Mi: Well, I think we'll visit the school library, the computer room, and the gym. We'll meet the students and share ideas for a project in our English class. 

Phong: That's interesting. What else will you do there?

Mi: We'll meet the members of their Go Green Club and take photos of the school. 

Phong: Fantastic! So don't forget to take your camera.

 Mi: I almost forgot. Thanks for reminding me.

Phương pháp giải:

Tạm dịch: 

Phong: Mi ơi bạn đang làm gì vậy?

 Mi: Tớ đang chuẩn bị đến thăm trường THCS Bình Minh.

Phong: Nghe hay quá! Tớ nghĩ đó là một trong những trường tốt nhất ở đây. Ai sẽ đi với cậu và khi nào?

Mi: Giáo viên của tớ và các bạn cùng lớp của tớ. Chúng tớ sẽ đi vào buổi chiều.

Phong: Ra vậy. Cậu sẽ làm gì ở đó?

Mi: À, tớ nghĩ chúng tớ sẽ đến thăm thư viện của trường, phòng máy tính và phòng tập thể dục. Chúng tớ sẽ gặp gỡ các học sinh và chia sẻ ý tưởng cho một dự án trong lớp học tiếng Anh của chúng mình.

Phong: Thật thú vị. Cậu sẽ làm gì khác ở đó?

Mi: Chúng tớ sẽ gặp các thành viên của Câu lạc bộ Go Green của họ và chụp ảnh trường.

Phong: Tuyệt vời! Vì vậy, đừng quên mang theo máy ảnh của cậu.)

Mi: Suýt nữa thì quên. Cảm ơn vì đã nhắc tớ.

Bài 2

Video hướng dẫn giải

2. Read the conversation again and answer the questions by circling A, B, or C.

 (Đọc lại đoạn hội thoại và trả lời các câu hỏi bằng cách khoanh tròn A, B hoặc C)

1. What are they talking about?

(Họ đang nói về cái gì?)

A. A visit to a computer room.

(Một chuyến tham quan một phòng máy tính.)

B. A visit to a school.

(Một chuyến tham quan đến một trường học.)

C. A visit to a school library.

(Chuyến thăm thư viện trường học.)

2. Who is going to visit the school?

(Ai sẽ đến thăm trường?)

A. Mi and her teacher.

(Mi và giáo viên.)

B. Mi and her classmates.

(Mi và các bạn cùng lớp.)

C. Mi, her teacher and her classmates.

(Mi, giáo viên của cô ấy và các bạn cùng lớp của cô ấy.)

3. Where is the school?

(Trường học ở đâu?)

A. In the city.

(Trong thành phố.)

B. In the countryside.

(Ở nông thôn.)

C. In Phong's neighbourhood.

(Ở khu phố của Phong.)

4. When are they going?

(Khi nào họ đi?)

A. In the morning.

(Vào buổi sáng.)

B. In the afternoon.

(Vào buổi chiều.)

C. At noon.

(Vào buổi trưa.)

Lời giải chi tiết:

1. B

2. C

3. C

4. B

1. B: What are they talking about? - A visit to a school.

(Họ đang nói về điều gì? - Một chuyến tham quan đến một trường học.)

Thông tin: … I'm preparing to visit Binh Minh Lower Secondary School. 

(Tớ chuẩn bị đến thăm trường THCS Bình Minh.)

2. C: Who is going to visit the school? => Mi, her teacher and her classmates.

(Ai sẽ đi đến thăm trường học? - Mi, cô giáo và các bạn cùng lớp của Mi.)

Thông tin: … My teacher and my classmates.

(Giáo viên của tớ và các bạn cùng lớp của tớ.)

3. C: Where is the school? - In Phong's neighbourhood.

(Ngôi trường đó ở đâu? - Trong khu phố của Phong.)

Thông tin: Phong: … I think that's one of the best schools in my neighbourhood.

(Tớ nghĩ đó là một trong những trường tốt nhất trong khu phố của tôi.)

4. B: When are they going? - In the afternoon.

(Khi nào họ đi? - Vào buổi chiều.)

Thông tin: Mi: We're going in the afternoon. 

(Chúng tớ sẽ đi vào buổi chiều.)

Bài 3

Video hướng dẫn giải

3. Name these places, using the words and phrases from the box.

(Gọi tên những địa điểm này, sử dụng các từ và cụm từ trong hộp.)

computer room           school library                school garden                   playground                gym 

[Global success] Giải tiếng Anh 7 Unit 6: A visit to a school - Getting started

Lời giải chi tiết:

1. gym (phòng tập thể dục)

2. computer room (phòng máy tính)

3. school garden (vườn trường)

4. playground (sân chơi)

5. school library (thư viện trường)

Bài 4

Video hướng dẫn giải

4. Complete the sentences with the words and phrases in 3.

 (Hoàn thành các câu với các từ và cụm từ trong 3.)

1. The school ______ is very small, so not many children can play in it.

2. We learn how to use the Internet in the  ______  twice a week. 

3. They have school meetings in the  ______  when it rains. 

4. There are a lot of books, magazines, and newspapers in the  ______ 

5. Our class usually waters the vegetables in the  ______  on Friday afternoons. 

Lời giải chi tiết:

1. The school play ground is very small, so not many children can play in it.

(Sân chơi của trường rất nhỏ nên không có nhiều trẻ em có thể chơi trong đó.)

2. We learn how to use the Internet in the computer room  twice a week. 

(Chúng tôi học cách sử dụng Internet trong phòng máy hai lần một tuần.)

3. They have school meetings in the gym when it rains. 

(Họ có buổi chào cờ trong phòng tập thể dục khi trời mưa.)

4. There are a lot of books, magazines, and newspapers in the school library.

(Có rất nhiều sách, tạp chí và báo trong thư viện của trường.)

5. Our class usually waters the vegetables in the school gardenon Friday afternoons. 

(Lớp chúng tôi thường tưới rau trong vườn trường vào các buổi chiều thứ Sáu.)

Bài 5

Video hướng dẫn giải

5. Work in pairs. Ask and answer questions about Nick's timetable, using when and where.

(Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời các câu hỏi về thời gian biểu của Nick, sử dụng khi nào và ở đâu.)

Example: (Ví dụ)

A: When does Nick have maths?

(Khi nào Nick có môn toán?)

B: At 8 a.m. on Monday, Tuesday, and Friday.

(Lúc 8 giờ sáng thứ Hai, thứ Ba và thứ Sáu.)

A: And where does he have it? 

(Và bạn ấy học môn này ở đâu?)

B: In his classroom, room 302. 

(Trong lớp học của bạn ấy, phòng 302.)

Lời giải chi tiết:

1. A: When does Nick have Biology?

   (Nick có môn Khoa học khi nào?)

   B: At 9 a.m. on Thursday.

   (Vào 9 giờ sáng thứ Bảy.)

   A: And where does he have it?

   (Cậu ấy có nó ở đâu?)

   B: In his science lab.

   (Ở phòng thí nghiệm khoa học.)

2. A: When does Nick have History?

   (Nick có môn Lịch sử khi nào?)

   B: At 3 p.m. on Monday and Thursday.

   (Vào 3 giờ chiều thứ Hai và thứ Năm.)

   A: And where does he have it?

   (Cậu ấy có nó ở đâu?)

   B: In his school library.

   (Trong thư viện trường cậu ấy.)

Từ vựng

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

 • Tiếng Anh 7 Unit 6 A Closer Look 1

  1. Match the words in columns A and B to form phrases. Then say them aloud. 2. Complete the sentences with the phrases in 1. 3. Work in pairs. Answer the questions about your school. 4. Listen and repeat the words. What letters can we use to make the /dʒ/ sound? 5. Listen and repeat the chant. Pay attention to the sounds /tʃ/ and /dʒ/.

 • Tiếng Anh 7 Unit 6 A Closer Look 2

  1. Complete the sentences, using suitable prepositions of time. 2. Work in pairs. Ask and answer the questions about your school. 3. Complete the sentences with at, in, or on. 4. Work in pairs. Look at the pictures and answer the questions. 5. Complete the passage with at, on, or in. Then discuss in groups which prepositions express time and which ones express place

 • Tiếng Anh 7 Unit 6 Communication

  1. Listen and read the conversation. Pay attention to the highlighted sentence 2. Work in pairs. Ask and answer questions about your visit to a famous school. Use "Can you tell me more?' or "Can you tell me why?, "Can you tell me how?". 3. Imagine that some overseas friends are planning to visit your school. Make a list of what you want to show them, then fill in the note. 4. Work in groups. Read the passage and complete the table about a high school in the UK. Then discuss and fill in the inf

 • Tiếng Anh 7 Unit 6 Skills 1

  1. Look at the pictures and answer the questions. 2. Read the passage and answer the questions. 3. Read the passage again and complete the table. Then report it to the class. 4. Work in pairs. Answer the questions with the information in the table. 5. Work in groups. Tell about your school. You can use the suggestions in 4 (full name, location, students and school facilities)

 • Tiếng Anh 7 Unit 6 Skills 2

  1. Work in pairs. Look at the pictures and discuss the following questions.2. Listen to an interview between a reporter and two students. Circle the appropriate option (A, B, or C) to complete each sentence. 3. Listen to the interview again and answer the questions. 4. Work in pairs. Ask and answer questions about your school's outdoor activities. 5. Write a paragraph of about 70 words about an outdoor activity at your school. You can use the information in 4.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close