Tiếng Anh 7 Unit 7 Project

1. Find four traffic signs in your neighbourhood. Take pictures of them, or draw them. 2. Make one of these traffic signs out of cardboard or other materials 3. Show it to the class and say:

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Find four traffic signs in your neighbourhood. Take pictures of them, or draw them.

(Tìm bốn biển báo giao thông trong khu phố của bạn. Chụp ảnh hoặc vẽ lại chúng.)

2. Make one of these traffic signs out of cardboard or other materials.

(Làm một trong những biển báo giao thông này bằng bìa cứng hoặc các vật liệu khác.)

3. Show it to the class and say:

(Cho cả lớp xem và nói:)

- where you saw it. (nơi bạn đã thấy nó.)

- what it is. (nó là biển báo gì.)

- what it tells people to do / not to do, warns people about, or gives information about. (điều mà nó yêu cầu mọi người làm / không nên làm, cảnh báo mọi người hoặc cung cấp thông tin về vấn đề gì.)


Lời giải chi tiết:

I saw some traffic signs on my way from home to school: 

(Mình đã nhìn thấy một vài biển báo trên đường từ nhà tới trường:)

1. Red light (Đèn đỏ)

=> I see a red light on a traffic light when going through a crossroads. A "red light" sign means you have to stop. (Tôi nhìn thấy một đèn đỏ ở một đèn giao thông khi đi qua một ngã tư. Biển báo "đèn đỏ" có nghĩa là bạn phải dừng lại.)

2. School ahead

 

British 'school crossing ahead' warning road sign Stock Photo - Alamy 

=>On my way to school, so I see a “school ahead sign”. A "school ahead" sign means there is a school ahead. (Trên đường đến trường, vì vậy tôi nhìn thấy biển báo “trường học phía trước”. Biển báo"trường học phía trước" có nghĩa là có một trường học phía trước.)

3. Not turn right

 

Turn Right Sign Images – Browse 33,755 Stock Photos, Vectors, and Video | Adobe Stock

 =>On the way to school, I see in a traffic light a “not turn right” sign.A "not turn right" sign means we must not turn right here. (Trên đường đi học, tôi thấy trong đèn giao thông có biển báo “không được rẽ phải”. Biển báo "cấm rẽ phải" có nghĩa là chúng ta không được rẽ trái ở đây.)

5. No cycling

No cycling sign stock image. Image of allowed, pathway - 22222507

=>A "no cycling" sign means we are not allowed to cycle. (Biển báo "cấm đi xe đạp" có nghĩa là chúng ta không được phép đạp xe.)


 • Tiếng Anh 7 Unit 7 Looking back

  1. Label each sign. 2. Fill in each gap with one word to complete the sentences. 3. Write complete sentences, using these cues. 4. Choose A, B, or C to complete the sentences.

 • Tiếng Anh 7 Unit 7 Skills 2

  1. What can you see in this picture? What is special about it? 2. Listen to the recording and choose the correct answer A, B, or C. 3. Listen again and write ONE word or number in each gap. 4. Tick (✓) the traffic problems in big cities in Viet Nam. 5. Write a paragraph of about 70 words about the traffic problems in your town/city. Use the cues above, and the following outline.

 • Tiếng Anh 7 Unit 7 Skills 1

  1. Look at the picture. Can you see anything that is dangerous? 2. Read the following text and choose the correct answer. 3. Read the text again and answer the questions. 4. Work in groups. Ask and answer the following question. 5. Read the following sentences about these people. Then work in groups. Discuss who is being safe, and who isn't.

 • Tiếng Anh 7 Unit 7 Communication

  1. Listen and read the conversation, paying attention to the highlighted parts. 2. Work in pairs. Take turns to ask and answer about the means of transport your family members use every day 3. When you go on the road, which side do you keep, to the right or to the left? 4. Listen and check your answers in 3. Then listen again and complete the sentence with no more than THREE words. 5. Read the strange driving rules below.

 • Tiếng Anh 7 Unit 7 A Closer Look 2

  1. Write sentences with It. Use these cues. 2. Work in pairs. Ask and answer questions about distances in your neighbourhood. 3. Choose the correct option in brackets. 4. Complete each sentence, using should / shouldn't. 5. Look at the pictures. Make sentences, using should / shouldn't and the cues.

Quảng cáo
close