Tiếng Anh 7 Unit 4 Skills 2

1. Discuss the question below with a partner. 2. Listen to a man talking about street painting and tick (✓) the words you hear. 3. Listen to the passage again and choose the correct answers. 4. Read the following letter and choose the correct answers. 5. Write a letter to invite someone to a street painting festival, using the following cues.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Listening

1. Discuss the question below with a partner. 

(Thảo luận câu hỏi với bạn bè.)

What do you know about street painting?

(Bạn biết gì về vẽ tranh đường phố?)

Lời giải chi tiết:

Street painting is a form of artwork that is displayed in public on surrounding buildings, on streets, trains and other publicly viewed surfaces.

(Vẽ tranh đường phố là một dạng tác phẩm nghệ thuật được trưng bày trước công chúng trên các tòa nhà xung quanh, trên đường phố, xe lửa và các bề mặt được xem công khai khác.)

Bài 2

Video hướng dẫn giải

2. Listen to a man talking about street painting and tick () the words you hear.

(Nghe một người đàn ông nói về bức tranh đường phố và đánh dấu (✓) vào những từ bạn nghe được.)


1. artists ❑ (họa sĩ / nghệ sĩ)             

2. music ❑ (âm nhạc)               

3. painting ❑ (bức vẽ)

4. enjoy ❑ (thích / tận hưởng / thưởng thức)                   

5. museum ❑ (bảo tàng)

Phương pháp giải:

Bài nghe:

Street painting - or street art - is an old type of art. In the 16th century artists began to draw on the pavement using chalk. Today, you can see street painting events everywhere. They attract many people who come to enjoy and take part in them. Many of them are free too. So join in and become an artist yourself!

One of the largest events in the United States is the Lake Worth Street Painting Festival. It began in 1994 and now occurs every February with the support of artists and volunteers. It is free for everyone. About 100,000 visitors come to enjoy it. About 600 artists work on the pavement to make the street a huge art gallery!

Tạm dịch:

Vẽ tranh đường phố - hay nghệ thuật đường phố - là một loại hình nghệ thuật lâu đời. Vào thế kỷ 16, các nghệ sĩ bắt đầu vẽ trên vỉa hè bằng phấn. Ngày nay, bạn có thể thấy các sự kiện vẽ tranh đường phố ở khắp mọi nơi. Chúng thu hút nhiều người đến thưởng thức và tham gia. Nhiều trong số chúng cũng miễn phí. Vì vậy, hãy tham gia và trở thành một nghệ sĩ của chính mình!

Một trong những sự kiện lớn nhất ở Hoa Kỳ là Lễ hội vẽ tranh đường phố Lake Worth. Nó bắt đầu vào năm 1994 và bây giờ diễn ra vào tháng Hai hàng năm với sự hỗ trợ của các nghệ sĩ và tình nguyện viên. Nó miễn phí cho tất cả mọi người. Khoảng 100.000 lượt khách đến thưởng thức. Khoảng 600 nghệ sĩ làm việc trên vỉa hè để biến đường phố thành một phòng trưng bày nghệ thuật khổng lồ!

Lời giải chi tiết:

1. artists 2. painting 3. enjoy

Bài 3

Video hướng dẫn giải

3. Listen to the passage again and choose the correct answers.

(Nghe lại đoạn văn và chọn đáp án đúng.)


1. Street painting began ______.

(Vẽ tranh đường phố bắt đầu...)

A. in the 16th century (vào thế kỉ 16)

B. in the 6th century (vào thế kỉ 6)

C. in 1994 (vào năm 1994)

2. At a street painting event, you can ______.

(Ở sự kiện vẽ tranh đường phố, bạn có thể...)

A. buy a painting (mua tranh vẽ)

B. talk to artists (trò chuyện với các họa sĩ)

C. become an artist (trở thành một họa sĩ)

3. The Lake Worth Street Painting Festival happens ______.

(Lễ hội vẽ tranh đường phố hồ Worth diễn ra...)

A. only sometimes (chỉ thi thoảng)

B. every month (mỗi tháng)

C. every year (mỗi năm)

4. About ______ artists take part in the Lake Worth Street Painting Festival.

(Khoảng ... họa sĩ tham gia Lễ hội vẽ tranh đường phố hồ Worth.)

A. 100,000

B. 600

C. 60 

Phương pháp giải:

Street painting - or street art - is an old type of art. In the 16th century artists began to draw on the pavement using chalk. Today, you can see street painting events everywhere. They attract many people who come to enjoy and take part in them. Many of them are free too. So join in and become an artist yourself!

One of the largest events in the United States is the Lake Worth Street Painting Festival. It began in 1994 and now occurs every February with the support of artists and volunteers. It is free for everyone. About 100,000 visitors come to enjoy it. About 600 artists work on the pavement to make the street a huge art gallery!

Tạm dịch:

Vẽ tranh đường phố - hay nghệ thuật đường phố - là một loại hình nghệ thuật lâu đời. Vào thế kỷ 16, các nghệ sĩ bắt đầu vẽ trên vỉa hè bằng phấn. Ngày nay, bạn có thể thấy các sự kiện vẽ tranh đường phố ở khắp mọi nơi. Chúng thu hút nhiều người đến thưởng thức và tham gia. Nhiều trong số chúng cũng miễn phí. Vì vậy, hãy tham gia và trở thành một nghệ sĩ của chính mình!

Một trong những sự kiện lớn nhất ở Hoa Kỳ là Lễ hội vẽ tranh đường phố Lake Worth. Nó bắt đầu vào năm 1994 và bây giờ diễn ra vào tháng Hai hàng năm với sự hỗ trợ của các nghệ sĩ và tình nguyện viên. Nó miễn phí cho tất cả mọi người. Khoảng 100.000 lượt khách đến thưởng thức. Khoảng 600 nghệ sĩ làm việc trên vỉa hè để biến đường phố thành một phòng trưng bày nghệ thuật khổng lồ!

Lời giải chi tiết:

1. A 2. C 3. C 4. B

1. A: Street painting began in the 16th century.

(Vẽ tranh đường phố bắt đầu vào thế kỉ 16.)

Thông tin: In the 16th century artists began to draw on the pavement using chalk. 

(Vào thế kỷ 16, các nghệ sĩ bắt đầu vẽ trên vỉa hè bằng phấn.)

2. C:  At a street painting event, you can become an artist.

(Ở sự kiện vẽ tranh đường phố, bạn có thể trở thành một họa sĩ.)

Thông tin: So join in and become an artist yourself!

(Vì vậy, hãy tham gia và trở thành một nghệ sĩ của chính mình!)

3. C: The Lake Worth Street Painting Festival happens every year.

(Lễ hội vẽ tranh đường phố hồ Worth diễn ra mỗi năm.)

Thông tin: One of the largest events in the United States is the Lake Worth Street Painting Festival. It began in 1994 and now occurs every February with the support of artists and volunteers. 

(Một trong những sự kiện lớn nhất ở Hoa Kỳ là Lễ hội vẽ tranh đường phố Lake Worth. Nó bắt đầu vào năm 1994 và bây giờ diễn ra vào tháng Hai hàng năm với sự hỗ trợ của các nghệ sĩ và tình nguyện viên.)

4. B: About 600 artists take part in the Lake Worth Street Painting Festival.

(Khoảng 600 họa sĩ tham gia Lễ hội vẽ tranh đường phố hồ Worth.)

Thông tin: About 600 artists work on the pavement to make the street a huge art gallery!

(Khoảng 600 nghệ sĩ làm việc trên vỉa hè để biến đường phố thành một phòng trưng bày nghệ thuật khổng lồ!)

Bài 4

Video hướng dẫn giải

Writing

4. Read the following letter and choose the correct answers.

(Đọc bức thư sau và chọn câu trả lời đúng.)


28 Pham Van Dong Rd. Ha Noi

Nov 15, 20...

Hey Jack,

Let's go to see the water puppet show this Saturday night at 8 p.m. At the show, you can see how artists control the puppets on water. I'm sure you'll like it. It's at 57B Dinh Tien Hoang St., Hoan Kiem Dist. How about meeting at 7:45 outside the theatre? Let me know if you can make it.

Looking forward to seeing you there.

Best,

Chau 

1. This letter is from Chau to ___________.

(Bức thư này từ Châu gửi đến...)

A. a friend (một người bạn)

B. a teacher (một giáo viên)

C. an old man (một ông lão)

2. Chau writes this letter to ________.

(Châu viết bức thư này để...)

A. order Jack to perform a show (yêu cầu Jack trình diễn một tiết mục)

B. invite Jack to see a show (mời Jack đi xem một màn trình diễn)

C. make a complaint (đưa ra lời phàn nàn)

Phương pháp giải:

Tạm dịch bài đọc:

28 đường Phạm Văn Đồng, Hà Nội

15 tháng 11, 20 ...

Này, Jack,

Hãy cùng đi xem múa rối nước vào tối thứ Bảy tuần này lúc 8 giờ tối nhé. Tại chương trình, bạn có thể xem cách các nghệ sĩ điều khiển các con rối trên mặt nước. Tôi chắc rằng bạn sẽ thích nó. Nó ở 57B đường Đinh Tiên Hoàng, quận Hoàn Kiếm. Gặp nhau lúc 7:45 ngoài rạp nhé? Hãy cho tôi biết bạn có thể đến hay không nhé. Mong sẽ gặp bạn ở đó.

Thân ái,

Châu

Lời giải chi tiết:

1. A

2. B

1 - A. This letter is from Chau to a friend.

(Bức thư của Châu gửi đến một người bạn.)

Thông tin: Hey Jack, => cách xưng hô dành cho bạn bè 

2 - B. Chau writes this letter to invite Jack to see a show.

(Châu viết bức thư này để mời Jack đi xem một chương trình.)

Thông tin: Let's go to see the water puppet show…. (Hãy đi xem chương trình múa rối nước ….)

Bài 5

Video hướng dẫn giải

5. Write a letter to invite someone to a street painting festival, using the following cues.

(Viết thư mời ai đó đến Lễ hội vẽ tranh đường phố, sử dụng những gợi ý sau.)

- Event: Street Painting Festival

(Sự kiện: Lễ hội vẽ tranh đường phố)

- Start time: 9 o'clock, Sunday morning

(Thời gian bắt đầu: 9h, sáng Chủ nhật)

- Place: Central Rd.

(Địa điểm: Central Rd.)

- Activities: meeting street artists, drawing pictures on the street

(Hoạt động: gặp gỡ các họa sĩ đường phố, vẽ tranh trên đường phố)

- Time to meet: 8:45 

(Thời gian gặp nhau: 8:45)

Lời giải chi tiết:

468 Lang St, Ha Noi

Nov 12, 2021

Hi Nam,

Let's go to see the Street Painting Festival this Sunday morning at 9 a.m. At the festival, you can meet street artists, draw pictures on the street. I'm sure you'll like it. It's at Central Rd.t. How about meeting at 8:45 at the bus stop? Let me know if you can make it.

Looking forward to seeing you there.

Best,

Linh

Tạm dịch:

468 đường Láng, Hà Nội

12 tháng 11 năm 2021

Chào Nam,

Hãy đi xem Lễ hội Vẽ tranh Đường phố vào sáng Chủ nhật này lúc 9 giờ sáng. Tại lễ hội, bạn có thể gặp gỡ các nghệ sĩ đường phố, vẽ tranh trên đường phố. Tôi chắc rằng bạn sẽ thích nó. Nó ở Central Rd. Gặp bạn lúc 8:45 ở bến xe buýt thì sao? Hãy cho tôi biết nếu bạn có thể đến.

Mong sẽ được gặp bạn ở đó.

Thân ái,

Linh

Từ vựng

1.

2.

3.

 • Tiếng Anh 7 Unit 4 Looking back

  1. Write a word or phrase in each blank to go with the given verb. 2. Fill in each gap with a word or phrase from the box to complete the passage. 3. Complete the sentences, using the words in brackets. Add the necessary words. 4. Rewrite the sentences, using the given words.

 • Tiếng Anh 7 Unit 4 Project

  1. Work in pairs. Look at the invitation below. Talk about the event (the time, place, show …). 2. Work in groups. Imagine that you are going to organise a music show. Decide on the following.

 • Tiếng Anh 7 Unit 4 Skills 1

  1. Look at the pictures. Discuss the questions below with a partner. 2. Read the email and match the highlighted words with their meanings. 3. Read the email again and answer the questions. 4. Work in pairs. Ask and answer about Mark's school musical performance last year. 5. Your school is going to have a musical performance to celebrate Teachers' Day.

 • Tiếng Anh 7 Unit 4 Communication

  1. Listen and read the dialogue, paying attention to the highlighted parts. 2. Work in pairs. Ask and answer questions about your preferences for. 3. Quiz. What do you know? Work in groups and choose the correct answer to each question. 4. Read the following paragraph. Underline the words related to the topic of arts and music. 5. Work in groups. Talk about how you learn music and arts. Compare Susie's school with your school. You can use like, as... as, or different from.

 • Tiếng Anh 7 Unit 4 A Closer Look 2

  1. Write like, as, or different in the gaps. 2. Finish the second sentence in each pair, using like, as... as, or different from. 3. Work in pairs. Compare the two museums: History and Science, using like, as ... as, or different from. 4. Rewrite the sentences, using the words given at the beginning. 5. Work in groups. Look at the two pictures below. Compare them, using like, as ... as, or different from.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close