Tiếng Anh 7 Unit 8 Project

1. Choose one of your favourite films and design a poster for it, including: 2. Organise them into an exhibition.3. Vote for the best poster.

Tổng hợp đề thi học kì 1 lớp 7 tất cả các môn - Kết nối tri thức

Toán - Văn - Anh - Khoa học tự nhiên...

Quảng cáo

Đề bài

YOUR FAVOURITE FILM (phim yêu thích của bạn)

 Work in groups. 

(Làm việc theo nhóm.)

1. Choose one of your favourite films and design a poster for it, including:

(Chọn một trong những bộ phim yêu thích của bạn và thiết kế áp phích cho bộ phim đó, bao gồm các thông tin sau:)

- name of the film (tên phim)

- type of film (thể loại phim)

- its director and main actors / actresses (đạo diễn và các nam diễn viên / nữ diễn viên chính)

- a short summary (tóm tắt ngắn nội dung phim)

- your overall opinion about the film (ý kiến chung của bạn về bộ phim)

- the showtime and cinema (thời gian chiếu và chiếu tại rạp chiếu phim nào)

- pictures or photos to illustrate the film (hình ảnh hoặc ảnh chụp để minh họa cho bộ phim)

2. Organise them into an exhibition.

(Tổ chức thành một buổi triển lãm.)

3. Vote for the best poster.

(Bình chọn cho áp phích tốt nhất.)

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Name of film 

(Tên phim)

Annabelle

Type of film 

(Thể loại)

Horror film

Director 

(Đạo diễn)

John R. Leonetti

Main actors / actresses 

(Diễn viên chính)

A doll was called Annebelle

(Một con búp bê tên là Annabelle)

A short summary 

(Tóm tắt)

A husband and a wife have been happily married and expecting a child. Mia (the wife) has to stay at home until the baby is born. Then, one night, when her husband came home from work, he brought home a present for his wife, which is a doll named Annabelle. Little do they know, the doll has been haunted and is now a sinister presence lurking around their home.

(Một người chồng và một người vợ đã kết hôn hạnh phúc và mong đợi một đứa con. Mia (người vợ) phải ở nhà cho đến khi đứa trẻ được sinh ra. Sau đó, vào một đêm, khi chồng cô đi làm về, anh mang về nhà một món quà cho vợ, đó là một con búp bê tên là Annabelle. Họ ít biết rằng, con búp bê đã bị ám và bây giờ là một sự hiện diện nham hiểm ẩn nấp xung quanh nhà của họ.)

Overall opinion 

(Ý kiến chung)

Interesting and scared

(Thú vị và đáng sợ)

 - Some pictures you can use in your poster:

(Một vài bức tranh bạn có thể sử dụng trong tấm áp phích của bạn)

 • Tiếng Anh 7 Unit 8 Skills 2

  1. Work in pairs. Discuss the following question. 2. Mark and Hoa are talking about the film Naughty Twins. Listen to their conversation. Who stars in the film? 3. Listen to the conversation again. Choose the best answer to each question below. 4. Make notes about one of your favourite films. 5. Write a paragraph of about 70 words about your favourite film, using the information in 4.

 • Tiếng Anh 7 Unit 8 Looking back

  1. Match the types of film in column A with their descriptions in column B. 2. Give an example for every film type in the box. 3. Choose the correct answer A, B, or C to complete each sentence. 4. Match the sentences or sentence halves in columns A and B.

 • Tiếng Anh 7 Unit 8 Skills 1

  1. Work in pairs. Discuss the following questions. 2. Read the film review of Harry Potter and the Sorcerer's Stone on Mark's blog. Match the words with their meanings.3. Read Mark's blog again and answer the questions. 4. Look at the table. Work in pairs. Ask and answer questions about the film Kungfu Boy. 5. Work in groups. Take turns to talk about the film Kungfu Boy.

 • Tiếng Anh 7 Unit 8 Communication
 • Tiếng Anh 7 Unit 8 A Closer Look 2

  1. Combine the two sentences, using although / though. 2. Complete the sentences, using although/ though or however. 3. Use your own ideas to complete the following sentences. Then compare your sentences with a partner's. 4. Choose the correct answer A, B, or C to complete each sentence. 5. GAME Chain story

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close