Tiếng Anh 7 Review 4 Language

1. Mark (') the stressed syllables in the underlined words. Then listen, check and repeat. 2. Write the words in the box next to their definitions. 3. Complete the sentences with the words below. 4. Use the correct tense and form of each verb in brackets to complete the sentence. 5. Find and cross (X) ONE incorrect article in each sentence and write the correct one.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Pronunciation

1. Mark (') the stressed syllables in the underlined words. Then listen, check and repeat.

(Đánh dấu (') các âm tiết được nhấn trọng âm trong các từ được gạch dưới. Sau đó, nghe, kiểm tra và lặp lại.)


1. Driverless trains will be popular.

2. Niagara Falls is Canada's most famous natural attraction.

3. We can save energy by recycling.

4. All plants and animals need energy.

5. He's reading Guidance for Visitors to Scotland.

Lời giải chi tiết:

1. ‘driverless (adj) không có người lái

‘popular (adj) phổ biến

Tạm dịch câu: Tàu không người lái sẽ phổ biến.

2. ‘natural (adj) thuộc về tự nhiên

at’traction (n) điểm tham quan

Tạm dịch câu: Thác Niagara là điểm tham quan tự nhiên nổi tiếng nhất của Canada.

3. ‘energy (n) năng lượng

re’cycling (v) tái chế

Tạm dịch câu: Chúng ta có thể tiết kiệm năng lượng bằng cách tái chế.

4. ‘animal (n) động vật

‘energy (n) năng lượng

Tạm dịch câu: Tất cả thực vật và động vật đều cần năng lượng.

5. ‘visitors (n) khách du lịch

Tạm dịch câu: Anh ấy đang đọc Hướng dẫn dành cho du khách đến Scotland.

Bài 2

Vocabulary

2. Write the words in the box next to their definitions.

(Viết các từ vào ô bên cạnh định nghĩa của chúng.)

source                            symbol                        coal

attraction                      bamboo-copter


1. It is a place or thing that you get something from.

 

2. This means of transport is eco-friendly.

 

3. It is a person or an object that represents a place.

 

4. It is a non-renewable source of energy.

 

5. An object or a place many visitors want to see. 

 

Phương pháp giải:

- source (n) nguồn

- symbol (n) biểu tượng

- coal (n) than đá

- attraction (n) điểm du lịch

- bamboo-copter (n) trực thăng chong chóng tre


Lời giải chi tiết:

1. It is a place or thing that you get something from.

source

2. This means of transport is eco-friendly.

bamboo-copter

3. It is a person or an object that represents a place.

symbol

4. It is a non-renewable source of energy.

coal

5. An object or a place many visitors want to see. 

attraction


Tạm dịch:

1. Đó là một nơi hoặc một thứ mà bạn nhận được một cái gì đó từ đó.

nguồn

2. Phương tiện giao thông này thân thiện với môi trường.

trực thăng chong chóng tre

3. Đó là một người hoặc một vật thể hiện một địa điểm.

biểu tượng

4. Đây là một nguồn năng lượng không thể tái tạo.

than đá

5. Một đối tượng hoặc một địa điểm mà nhiều du khách muốn xem.

điểm du lịch

Bài 3

3. Complete the sentences with the words below.

(Hoàn thành các câu với các từ dưới đây.)

national                        native                           renewable

electrical                       public                           natural


1. SkyTrans and driverless buses will be popular ______means of transport.

2. Niagara Falls is a ________wonder of both the USA and Canada.

3. The colours of the UK's ________flag are red, white, and blue.

4. Solar energy and hydro energy are _______sources.

5. The kangaroo is _____to Australia.

6. We can save electricity by using fewer ________appliances.


Phương pháp giải:

national (n) thuộc về quốc gia

native (n) thuộc về bản địa

renewable (n) có thể tái tạo

electrical (n) thuộc về điện

public (n) công cộng

natural (n) thuộc về tự nhiên

Lời giải chi tiết:

1. public

2. natural

3. national

4. renewable

5. native

6. electrical


1. SkyTrans and driverless buses will be popular public means of transport.

(SkyTrans và xe buýt không người lái sẽ là phương tiện giao thông công cộng phổ biến.)

2. Niagara Falls is a natural wonder of both the USA and Canada.

(Thác Niagara là một kỳ quan thiên nhiên của cả Hoa Kỳ và Canada.)

3. The colours of the UK's national flag are red, white, and blue.

(Màu sắc của quốc kỳ Vương quốc Anh là đỏ, trắng và xanh lam.)

4. Solar energy and hydro energy are renewable sources.

(Năng lượng mặt trời và năng lượng thủy điện là các nguồn tái tạo.)

5. The kangaroo is native to Australia.

(Chuột túi có nguồn gốc từ Úc.)

6. We can save electricity by using fewer electrical appliances.

(Chúng ta có thể tiết kiệm điện bằng cách sử dụng ít thiết bị điện hơn.)

Bài 4

Grammar

4. Use the correct tense and form of each verb in brackets to complete the sentence.

(Sử dụng thì và dạng đúng của mỗi động từ trong ngoặc để hoàn thành câu.)

1. At present, our class (do) ______a big project on how to save energy in our school.

2. My biggest dream is that I (visit) Edinburgh one day.

3. At present, my city (build) ______stations for skyTrans.

4. In the future, people (use) _______ more renewable energy in our daily life.

5. I hope that we (have)____ flying cars for faster travel soon.

Lời giải chi tiết:

1. is doing

Giải thích: 

Dấu hiệu: at present (ngay lúc này) => sử dụng thì hiện tại tiếp diễn

Cấu trúc: S + is/ am/ are + Ving

At present, our class is doing a big project on how to save energy in our school.

Tạm dịch: Hiện tại, lớp chúng tôi đang thực hiện một dự án lớn về cách tiết kiệm năng lượng trong trường học của chúng tôi.

2. will visit

Giải thích: 

Dấu hiệu: one day (một ngày nào đó) => sử dụng thì tương lai đơn

Cấu trúc: S + will + V nguyên thể

My biggest dream is that I will visit Edinburgh one day.

Tạm dịch: Ước mơ lớn nhất của tôi là một ngày nào đó tôi sẽ đến thăm Edinburgh.

3. is building

Giải thích: 

Dấu hiệu: at present (ngay lúc này) => sử dụng thì hiện tại tiếp diễn

Cấu trúc: S + is/ am/ are + Ving

At present, my city is building stations for skyTrans.

Tạm dịch: Hiện tại, thành phố của tôi đang xây dựng các trạm cho tàu trên cao.

4. will use

Giải thích: 

Dấu hiệu: In the future (trong tương lai) => sử dụng thì tương lai đơn

Cấu trúc: S + will + V nguyên thể

In the future, people will use more renewable energy in our daily life.

Tạm dịch: Trong tương lai, con người sẽ sử dụng nhiều năng lượng tái tạo hơn trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta.

5. will have

Giải thích: 

Dấu hiệu: soon (sớm) => sử dụng thì tương lai đơn

Cấu trúc: S + will + V nguyên thể

I hope that we will have flying cars for faster travel soon.

Tạm dịch: Tôi hy vọng rằng chúng ta sẽ sớm có ô tô bay để đi lại nhanh hơn.

Bài 5

5. Find and cross (X) ONE incorrect article in each sentence and write the correct one.

(Tìm và gạch chéo (X) MỘT mạo từ trong mỗi câu và viết đáp án đúng.)

 

Correct

1. A Roadster is the automatic electric car.

 

2. What is the meaning of a word 'eco-friendly?

 

3. A Statue of Liberty is in the USA.

 

4. The teacher is talking about means of transport in a future

 

5. Can you give me a example of an electrical appliance?

 

6. The Maori are a native people of New Zealand.

 

Phương pháp giải:

 Mạo từ a/ an/ the. 


Lời giải chi tiết:

 

Correct

1. A Roadster is the automatic electric car.

an

2. What is the meaning of a word 'eco-friendly?

the

3. A Statue of Liberty is in the USA.

The

4. The teacher is talking about means of transport in a future

the

5. Can you give me a example of an electrical appliance?

an

6. The Maori are a native people of New Zealand.

Ø

1. the -> an

Giải thích: dùng “an” trước danh từ số ít bắt đầu bằng nguyên âm

Tạm dịch: Roadster là xe điện tự động.

2. a -> the

Giải thích: dùng “the” trước danh từ cụ thể, đã được xác định

Tạm dịch: Ý nghĩa của từ 'thân thiện với môi trường là gì?

3. A -> The

Giải thích: dùng “the” trước địa danh, địa điểm cụ thể

Tạm dịch: Tượng Nữ thần Tự do ở Mỹ.

4. a -> the

Giải thích: in the future: trong tương lai

Tạm dịch: Cô giáo đang nói về các phương tiện giao thông trong một tương lai.

5. a -> an

Giải thích: dùng “an” trước danh từ số ít bắt đầu bằng nguyên âm

Tạm dịch: Bạn có thể cho tôi một ví dụ về một thiết bị điện không?

6. a-> Ø

Giải thích: không dùng mạo từ “a/an” trước danh từ số nhiều

Tạm dịch: Người Maori là một dân tộc bản địa của New Zealand.

  • Tiếng Anh 7 Review 4 Skills

    1. a. Read the passage. Find a word and a phrase from the passage and write them under their correct pictures. b. Choose the correct answer A, B, or C to complete each sentence. 2. Work in groups. Read the list of activities and discuss which ones are energy-saving and which ones are not. Explain your answer. 3. Listen and complete each sentence with ONE word. 4. Choose one of the future means of transport below. Write a paragraph of about 70 words about it.

Quảng cáo
close